Kategoriler
12. SINIF 4. ÜNİTE: ROMAN

1980 SONRASI TÜRK ROMANI

CUMHURİYET EDEBİYATI’NDA ROMAN

 • 1923’te cumhuriyetin ilanıyla başlayan Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nda romanlar; cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almışlardır. Cumhuriyet’in yetiştirdiği kuşaklar ancak 1950’lerde eser vermeye başladığından ilk yıllarda daha önceki dönemlerde eser veren sanatçıların eserlerini görüyoruz. Daha çok savaş anıları, savaş sonrası Anadolu’nun hali, Anadolu’da zor durumda kalan insanlar, yanlış batılılaşma, batıl inançlar, hurafeler ele alınmıştır. Tekniğin sağla olduğu romanlar verilmiş, realizm ve natüralizm akımlarının etkisi görülmüştür.
 • Bu dönemdeki önemli temsilcileri Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Reşat Nuri GÜNTEKİN,Sabahattin ALİ,Ahmet Hamdi TANPINAR, Peyami SAFA,Abdülhak Şinasi HİSAR’dır.
 • 1940’lı yıllarda II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle konular değişmeye, toplumun sıkıntıları, yaşanan toplumsal değişimler, köy hayatı işlenmeye başlamıştır. Sabahattin Ali yazdığı eserlerle1950 sonrası yazarlara öncülük etmiş, onlara örnek olmuştur.
 • 1950’den itibaren Türk romanı;  milli ve dini duyarlılığı konu alan, toplumcu gerçekçi, bireysel hayatı konu alan ve modernist roman olmak üzere dört anlayış çerçevesinde gelişir. Artık konular ve teknikler oldukça fazla çeşitlenmiştir. Bu konu başlıklarını 11. Sınıf roman ünitesinde verdiğimiz için burada anlatmayacağız.
 • Bundan sonraki bölümde 1980 sonrası Türk romanını anlatacağız.

1980 SONRASI TÜRK ROMANI

 • 1980 sonrası roman ve romancıları sınıflandırmak kolay değildir. Çünkü hem bakış açıları, hem zihniyet, hem konular, yönelimler çok çok çeşitlenmiştir.
 • 1980 darbesi romanın bireyselliğe yönelmesine sebep olmuştur. 1970’li yılların toplumcu yazarlarından çok farklı bir yönde değişim ve gelişim göstermişlerdir.
 • 1980 öncesi modernizmin etkisinde eser veren sanatçılar 1980 sonrasında dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle postmodernist tarzda romanlar yazmaya başlamışlardır. Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar, Bilge Karasu, Rasim Özdenören, Nedim Gürsel gibi birçok yazar bu yönelime örnek verilebilir.
 • Konular artık psikolojik, fantastik, mistik alanlardan oluşmakta, toplumsallık geri planda bırakılmaktadır.
 • Bu değişimlerde dünyada çapında devam eden postmodernist düşüncenin etkisi büyüktür.
 • Bu bölümde 1980’li yıllarda eser vermeye başlayanlar ile 1980 öncesinde yazmaya başlayıp ‘80’li yıllarda da yazmaya devam eden yazarlardan bahsedeceğiz.
 • 1980 sonrasında yeni gelenekçi roman, İslami roman, soyut roman, postmodernist roman ve dönemimiz romanı gibi eğilimler ortaya çıkmıştır.
 • 1980 sonrası romanda Batılılaşma sorunu, tarihe kaçış,iç göç, kentleşme, ideolojik kimlik bunalımı, sol geçmişle hesaplaşma gibi temalar sıklıkla işlenmiştir.
 • Anlatım zamanla birinci kişiyle anlatıma dönmüş, “sessizce içinden konuşan karakterler” artmıştır.
 • İdeolojik kavgaların durulması tam bir hesaplaşma dönemini başlatmıştır. Eleştirel, objektif yaklaşım yaşanan kaosları açıkça ortaya koymuş ancak ihtilal ve denetimden dolayı soyutlamalar yaygınlaşmıştır. Bu nedenle romanlarda edebi yönden zayıflık ve durgunluk görülmüştür.
 • Romanda insanın iç dünyasına yönelme görülmüş ancak bu, yapay bir iç dökme biçimine dönüşmüştür.
 • Yaşanan durgun ortamda sol kesim bireysellik ve cinselliğe, sağ kesim ise tarih ve tasavvufa kaymıştır. Ortak payda; hapis hayatı, işkenceler ve politika olmuştur.
 • Feminizm, özel hayat, yalnızlık, mistisizm, dış göçte dönen veya dönemeyen insanların yaşamı gibi temalar da romanın konusu olmuştur.
 • Bu dönemde roman denemeye yakın bir hal almıştır.
 • “Sorunsal, kurgu ve anlatım” üzerine odaklanıldığı için sürükleyicilik ve gerilim özellikleri geride kalmıştır.
 • Medyanın gelişmesiyle medyada popülerleşen yazarlar ortaya çıkmış, romancıları popüler kimlikleri roman kalitesinin önüne geçmiştir.
 • Bu dönem yazarları anlatımda klasik yapının aksine üst dille biraz daha kapalı bir ifadeyi gündeme getirmiştir.
 • 1980’den sonra postmodernizm akımı etkili olmaya başlamıştır.

POSTMODERNİST ROMAN

 • Modern sonrası anlamına gelen postmodernizme göre hayat bir oyundur.
 • Postmodernist romancılar; bir kısmını modernizmden devraldıkları metinler arasılık, kolaj, pastiş, üst kurmaca, parodi gibi anlatım tekniklerini yeni bir yorumla eserlerinde kullanmışlardır.
 • Modernizmde de rastladığımız metinler arasılığı, postmodernist yazarlar zenginleştirerek kullanmaya devam etmişlerdir. Metinler arasılık, genel anlamda bir metnin kendinden önce yazılmış metinlerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurması ve bunun eserde yansıtılmasıdır. Parodi, kendinden önce ortaya konmuş bir metni konu/içerik boyutunda hareket noktası alma olarak kabul edilebilir. Pastiş ise başlı başına bir türe, tarza has üslubun, biçimin taklididir.
 • Postmodernist romanların ayırt edici yönlerinden biri üst kurmacadır. Üst kurmaca, yazma sürecinin de romanın konularından biri olarak kurgulanmasıdır. Bu teknik, roman teorisini roman pratiği içinde göstermektir. Örneğin bir polisiye roman içinde polisiye roman türünün özelliklerinin de romanın içinde yer alması üst kurmacadır. Üst kurmaca her bir romanda, yazarın belirlemesiyle farklı biçim ve yoğunlukta yer alabilir. Üst kurmaca, postmodernist yazarların romanı oyunlaştırma isteklerine en uygun tekniklerden biridir. Bu teknikte anlatıcı, kurmacanın etkin bir figürü haline gelerek doğrudan veya dolaylı olarak okurla iletişim kurar.
 • Kolaj ise herhangi bir konuda farklı yazar, şair ya da kaynaklardan derlenen alıntıların bir araya getirilerek metne yansıtılmasıdır.
 • Türk edebiyatında İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş, Oğuz Atay, Nedim Gürsel, Orhan Pamuk, Bilge Karasu, Pınar Kür, Selim İleri, İnci Aral, Buket Uzuner gibi birçok sanatçının romanlarında postmodernizm akımının etkileri görülmektedir.
 1. ORHAN PAMUK

* Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ilk Türk romancıdır. 12 Ekim 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanır.

*Postmodernizmin önde gelen kişilerindendir.

*Birçok türde eser veren Orhan Pamuk, “roman” türü ile ön plana çıkar.

* Romanlarında Doğu-Batı sorunlarını felsefik ve kültürel açıdan ele alır. Kimlik bunalımı, İstanbul, gelenek-modernlik ilişkisi, yalnızlık, yabancılaşma, baba-oğul ilişkisi gibi konuları işlemiştir.  

*Bazı romanlarında tarihi irdeler; bazılarında da toplumsal çözümlemelere girişir.

* Kurgulamadaki başarısı yapıtlarının en önemli özelliği olarak ön plana çıkar.

*Kapalı ve sembolik anlatım tercih etmiş ve kusurlu ve özensiz bir dil kullanmıştır.

*Deneysel bir yazardır. Neredeyse her romanında biçim denemeler yapmıştır.

*Roman: Sessiz Ev, Cevdet Bey ve Oğulları, Beyaz Kale, Yeni Hayat,Kara Kitap,Benim Adım Kırmızı, Masumiyet Müzesi,Kar, Veba Geceleri, Kırmızı Saçlı Kız…

 1. İHSAN OKTAY ANAR

*Tarihi, dini ve kültürel kaynaklara sık sık göndermelerde bulunan eserleri, alegorik nitelikte ve pek çok küçük hikâye etrafında örülmüş büyük bir roman biçimindedir.

*Üst kurmaca anlayışıyla yazdığı romanlarında iç içe geçmiş olay örgülerinden oluşurlar. Bunlar, sıkı bir kurguya dayanırlar.

*Eserlerinde olağanüstü olaylar ve fantastik unsurlar ve her şeyin mümkün olduğu büyülü atmosfer, dikkat çekicidir.

*Romanlarında ölüm-ölümsüzlük, tanrı- şeytan, insan-şeytan, iyilik-kötülük gibi çatışmalar yer alır.

*Romanları: Puslu Kıtalar Atlası, Suskunlar, Kitab-ül Hiyel, Efrasiyab’ın Hikayeleri, Amat, Yedinci Gün, Galiz Kahraman

 1. LATİFE TEKİN

*Büyülü (fantastik) gerçeklik anlayışının temsilcisidir.

*Yazar düş ile gerçeği kendine özgü deyişlerle canlı ve etkili bir dille anlatmıştır.

*Köylerden büyük kentlere göç edenleri, yoksulları konu almıştır.

*Latife Tekin klasik romancıların zaman ve mekânı ayrıntısıyla anlatarak oluşturdukları gerçekçi havayı eserine yansıtmaz, zamanı ve mekânı belirsizleştirir.

*Gerçeklik duygusu uyandıran ayrıntılardan bilinçli bir şekilde kaçınılmıştır. Bu şekilde romanın kurmaca olduğu okura hissettirilmiştir.

*Mizah, metinde dikkat çeken önemli özelliklerden biridir. Bir durumu abartarak gülünç hale getirmek, absürt durumlar yaratarak eğlendirmek romanlarının mizahi yönünü gösteren unsurlardan birkaçıdır.

*Anlatım, masal ve halk hikâyesi gibi türlere ait unsurlarla zenginleşir. Yazar bu unsurları postmodern anlayışa özgü bir üslupla anlatır. Çünkü postmodernizm, eserin gerçekliğini kuşkulu ve sorgulanır hâle getirir.

*Halk anlatı geleneğini, olağanüstüyü, boş inançları, hurafeleri, masalları, destanları kurgu malzemesi olarak kullanmıştır. Böylece metinlerarasılığı geliştirerek kullanmıştır.

*Latife Tekin Sevgili Arsız Ölüm’de, Gabriel Marguez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanındaki doğaüstü olayları olağan ve sıradanmış gibi sunma biçiminden yararlanarak pastiş tekniğinin bir örneğini vermiştir.

Romanları: Sevgili Arsız Ölüm, Gece Dersleri, Unutma Bahçesi, Ormanda Ölüm Yokmuş, Berci Kristin Çöp Masalları, Buzdan Kılıçlar…

4. LEYLA ERBİL

*Leyla Erbil’e hikâye konusunda da yer vermiştir. Bu bölümde romancılığına değineceğiz.

*Kendinden önce yerleşmiş edebi akımlara bağlı kalmayıp yeni bir biçem geliştirmiştir.

*Türk edebiyatında normal dışı olarak nitelenen karakterlerin bilincini içten yansıtmayı denemiştir.

*Dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretlerini altüst ettiği bir dil kullanmıştır.

*Marksizmi işlemiştir ve psikanalizden yararlanmıştır

*Romanlarında daha çok eğitimli, orta veya üst sınıfa mensup, entelektüel, muhalif kadın kahramanlar oluşturmuştur.

* İkiyüzlülükleri, kişisel zayıflık ve korkuların yol açtığı kötülükleri, baskılanmış cinsellik ve bunu mahvettiği kadın-erkek ilişkilerini, her şeye egemen olan eril zihniyeti, küçük görülen entelektüel kadınların hayal kırıklıklarını, toplumsal yaptırımlara karşı çıkan ve kendi olmaya çalışan bireyi anlatmıştır.

*1971’de yayımlanan Tuhaf Bir Kadın, yaşadığı kalıpları kırmak ve değiştirmek isteyen bir genç kızın aile ve arkadaş ilişkileri çerçevesinde anlatılan öyküsünde, sınıflar, değer yargıları ve aydın yanılgıları da sorgulanmıştır.

*Cüce romanında, tanık olduğu olayların acı ve ironik eleştirisini bir fotoğrafçı tarafsızlığı ile yansıtmaya çalışmıştır.

*Romanları: Tuhaf Bir Kadın, Cüce, Karanlığın Gücü, Mektup Aşkları, Üç Başlı Ejderha, Tuhaf Bir Erkek, Kalan

5.PINAR KÜR

*İlk oyununu 17 yaşında, İngilizce olarak yazmıştır.

*Aşk, iktidar ilişkileri,cinsellik, kadın, cinayet gibi konuları işlemiştir.

*Eserlerinde bilinç akışı, iç monolog gibi farklı anlatım biçimleri denemiştir.

*Her romanında kadın sorunlarını ele almıştır.

*Asılacak Kadın ve Yarın Yarın adlı kitapları sinemaya uyarlanmıştır.

*Romanları: Yarın Yarın, Asılacak Kadın, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar, Sadık Bey

6.İNCİ ARAL

*Yazmaya öykü ile başlamış ve ilk öykü kitabı Ağda Zamanı ödül alarak adını duyurmasını sağlamıştır.

*Romanlarındaki en belirgin tema, her şeyin sebebi olan “iletişimsizlik”tir.

*Kadın-erkek arasındaki algılama farklılıkları, yalnızlık, iletişimsizlik, evlilik,ölüm,cinsellik, bağlılık ve özgürlük gibi sorunları işlemiştir.

*Toplum dışına itilmiş, hayatın içinde sıkışıp kalmış, sosyal ve kültürel bir isyan içinde olan, iç dünyasında çeşitli çatışmalar yaşayan bunalımlı insanların yalnızlıkları ve anlamsız buldukları yaşamları üzerinde durmuştur.

*Romanları:  Yeni Yalan Zamanlar Üçlemesi (Yeşil,Mor, Safran Sarı), Ölü Erkek Kuşlar, Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm, İçimden Kuşlar Göçüyor, Taş ve Ten, Sadakat, Şarkını Söylediğin Zaman

7.BUKET UZUNER

*Daha çok düşsel romanlarıyla öne çıkan yazar, yazı hayatına dergilerde yayımlanan hikâyeleriyle başlamış ve birçok türde eserler vermiştir.

*Eserlerinde klasik konulardan gerçeküstüye, günün gerçeklerinden hayalüstü çevre,kişi ve konulara yer vermiştir.

*Romanları: Kumral Ada Mavi Tuna, Balık İzlerinin Sesi, İki Yeşil Su Samuru,Uzun Beyaz Bulut- Gelibolu, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceeraları (Su,Toprak,Hava) …

8.ELİF ŞAFAK

*Postmodern romanın önemli temsilcisidir.

*Genellikle marjinalleşmiş insanların hikayelerini, kimlik arayışlarını anlattığı romanlarında dilsel, dinsel, etnik ve ulusal renkleri tek bir noktada buluşturmuş; din, inanç,tarih, mitoloji, kutssal kitaplar ve efsanelere kendi anlayışı çerçevesinde yer vermiştir.

* Sorunlu aile, yalnız çocuk, yabancılaşma, köksüzlük, çok kültürlülük, hoşgörü gibi temaları sıklıkla işlemiştir.

*Romanlarında kendi yaşamından izler bulunur.

*Eserlerinde “kadın dünyası”na farklı açılardan değinmiştir.

*Her romanı görece ve metinsel olarak tarihle bir yönüyle ilişkilidir.

*Eserlerinde unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı Türkçesi sözcüklerini sıklıkla kullanmıştır.

*İlk romanı olan “Pinhan” 1998 yılında Mevlana Büyük Ödülü’nü almıştır.

*Romanları: Pinhan, Şehrin Aynaları, Mahrem, Bit Palas,Aşk, Baba ve Piç, Araf, Siyah Süt, İskender, Ustam ve Ben, Med-Cezir, Kağıt Helva, Şemspare, Havva’nın Üç Kızı, On Dakika Otuz Sekiz Saniye

Kategoriler
12. SINIF 2. ÜNİTE: HİKAYE

1960 SONRASI TÜRK HİKÂYESİ

Türk öyküsünün sergüzeşti
 • Türk hikâyeciliği gerek hikâye sayısı, gerek işlenen konuların çokluğu, gerek hikâyeci, gerekse teknik açıdan oldukça gelişmiştir.
 • Yazarların bazıları toplumcu çizgide, bazıları bireysel duyarlılıkla, bazıları modernist ve postmodernist anlayışla, bazıları da dinî ve millî duyarlılığa dayalı bir anlayışla eser vermiştir.
Untitled
 • Yazarlar modernizm ve postmodernizm gibi yönelimlerin de etkisiyle anlatım olanakları ve teknikleri açısından hikâye türünün gelişimine katkı sağlamışlardır.
1960'larda Türkiye - YouTube
 •  1960’lı yıllarda ülkedeki siyasal ve sosyal olaylar ve bu olaylar karşısında halkın durumu eserlere yansıtılmaya çalışılmıştır.
 • Toplumsal konular olarak köylülerin, işçilerin kenar semt halkının sorunları sürerken, kadın-erkek ilişkilerinin cinsellik açısından ele alındığı, 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi’ni hazırlayan olayların, 12 Mart Askerî Muhtırası’nın öykülere yansıdığı görülüyor. Bu dönemde Leyla Erbil, Demir Özlü, Demirtaş Ceyhun, Erdal Öz, Bilge Karasu, Dursun Akçam, Orhan Duru, Necati Cumalı, Mehmet Seyda, Talip Apaydın, Sevgi Soysal, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Bekir Yıldız gibi yazarlar eserler vermiştir.
 • Varoluşçuluk, hikâyeyi etkiler.
Türkiye'de Kapitalist Gelişme Sürecinin ve İşçi Hareketinin Kısa Tarihi | sınıf mücadelesinde Marksist Tutum
 • 1970’li yıllardan itibaren yazarlar siyasal, toplumsal ve günlük konuları eserlerinde ele almaya devam etmişlerdir. Ekmek kavgası veren insanlar anlatılır. Muzaffer İzgü, Füruzan, Gülten Dayıoğlu, Tomris Uyar, Adalet Ağaoğlu, Pınar Kür, Nazlı Eray eserleriyle öne çıkan yazarlardır.
Emperyalist iş bölümü kıskacında Türkiye'de pamuk üretimi
 • 1980’den itibaren de sıradan insanın yaşam mücadelesi, kadının Türk toplumundaki yeri ve çocuklar, Almanya’ya göç, Güneydoğu Anadolu, kan davalarının etkileri, gibi konuların ele alındığı öyküler yazılmıştır. Öyküler, gözlemlere dayanır. Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun işlendiği öykülerde doğa canlı bir varlık olarak verilir.
 •  1990’lı yıllardan itibaren ise bireyi merkeze alan hikâyeler yazılmaya başlanmıştır. Son dönem Türk hikâyeciliğine Nedim Gürsel, Feyza Hepçilingirler, Mustafa Kutlu, Rasim Özdenören, Hulki Aktunç, Sevgi Özel, Nazan Bekiroğlu gibi birçok sanatçı örnek verilebilir.
Yalnızlık güçlü insanları seçer! Sizce yalnız insan güçlü insan mıdır? - KizlarSoruyor
 • Postmodernizm, Batı edebiyatında bir kavram olarak 1950’li yıllarda görülmeye başlanmış; Türk edebiyatını da 1970’lerden itibaren etkilemeye başlamıştır.
Postmodernizm | Rehberlik Servisi
 • Postmodernistler kendilerinden önceki edebiyat geleneğine karşı çıkmışlar, eserin biçimsel özelliklerini önemsemeye başlamışlardır. Bir eserde anlatılan şeyi değil anlatımı önemsemişlerdir. Bu nedenle “Nasıl anlatırım?” sorusundan hareketle yeni anlatım tekniklerini kullanmışlardır.
metinlerarasılık arşivleri - Füsun Kavrakoğlu
metinlerarasılık
 • Metinlerarasılık da postmodernistlerin anlatım tekniklerinden biridir. Metinlerarasılık, bir metin içinde diğer metinlerle ya da müzik, resim, teoloji gibi alanlarla kurulan ilişkiye dayalıdır. Çeşitli metinlerin bir metin içinde kullanılmasıyla oluşur. Örneğin bir roman yazarı eserinde halk hikâyesinden, kutsal metinden, fabldan ya da başka bir yazarın romanından, hikâyesinden yararlanabilir. Bir metinde okurun bu anlatım tekniğini belirlemesi için iyi bir kültür birikimine sahip olması gerekir.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Sevinç Çokum, Hüseyin Nihal Atsız gibi birçok sanatçı din, dil, tarih, devlet, gelenek görenek gibi ayrıntıların üzerinde durarak millî kimliği eserlerinde işlemeye başlamıştır. Vatan ve bayrak sevgisine eserlerde önem verilmiş, kutsal kavramlar ön plana çıkarılmıştır. Türk tarihinin şanlı dönemlerine yönelik konu ve temaların çerçevesinde millî bir bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır.
Toplumsal depresyon, paranoya ve yabancılaşan bireyler…
 • Sonraki yıllarda toplumsal konularla birlikte bireye bir yöneliş söz konusudur.  Yazarlar, daha çok, insanın çevresiyle uyuşmazlığını, yaşanılan düzene, alışkanlıklara, ahlak ölçülerine başkaldırma… gibi, bireyde tedirgin, bıkkınlık yaratan durumları psikolojik çözümlemelerle okuyuculara da yansıtmışlardır. Genellikle kişilerin içinde bulundukları durumdan kurtulamadıkları dikkati çeker.
 • Anlatım teknikleri gelişmiştir. Bilinç akışı, iç çözümleme,iç monolog, pastiş vb…teknikler çokça kullanılmış; gerçekle hayalin iç içe geçtiği hikayeler de sıkça görülmeye başlanmıştır.
 • 1960 sonrası Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında bazı sanatçılar dinî yönelime göre eserler vermişlerdir.
Dini Hikayeler, Dini Masallar, Dini Öyküler | HikayelerOku
 • Dinî yönelim Cumhuriyet Dönemi’nde insanların iç dünyalarını, ferdî duyuş tarzlarını ve inançlarını edebî eserlere yansıtmayı ilke edinen bir yönelimdir. İslamiyet’i yaşamlarına yansıtan sanatçılar, dinin huzur sağlayan boyutlarını eserlerinde ele almışlardır. İslami düşünüşü kimi zaman tasavvufi boyutlarıyla işleyen sanatçılar roman, hikâye gibi birçok düzyazı türünde eserler vermiştir. Sezai Karakoç, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu, Mustafa Miyasoğlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Hüseyin Atlansoy, Nazan Bekiroğlu gibi sanatçılar bu yönelimin etkisinde eserler vermişlerdir.

1960 SONRASI HİKÂYE YAZARLARI

Aslında böyle bir ayırım yapmak çok zordur. Çünkü önceki yıllarda yazma serüvenine başlayarak bu yıllarda da eser veren birçok yazar vardır. Burada eserlerini en çok 1960’tan sonra yoğun olarak veren ve günümüze kadar gelen yazarları ele almaya çalışacağız.

Millî ve Dinî Duyarlılığı Yansıtan Hikâyeler | edebiyatimiz.net

 Önceki yıllarda yapılan “bireyi esas alan hikâyeler, milli ve dini duyarlılıkla yazılan hikâyeler, modernist hikâye ve toplumcu-gerçekçi hikâye” anlayışları bu dönemde de devam etmekle birlikte, bir zaman sonra hikâyelerde bu anlayışlar iç içe geçmiştir. Bu nedenle yazarları burada ayrı başlıklar halinde vermeyeceğiz.

 • LEYLA ERBİL
 • Küçük yaştan itibaren dünyanın farklı kültürlerini tanıma imkânı buldu.
Leyla Erbil kimdir? Leyla Erbil ölümünün 7. yılında anılıyor… - Kültür-Sanat haberleri
LEYLA ERBİL
 • Erbil, Türkiye Sanatçılar Birliği (1970), Türkiye Yazarlar Sendikası kurucularındandır ve Pen Yazarlar Derneği üyesiydi.
 • İlk öykü kitabından itibaren geleneksel yazış biçimlerine karşı çıkmıştır.
 • Yeni bakış açısı ve dil kurma çabaları göstermiştir.
 • Marksizmi işlemiştir.
 • Psikanalizden yararlanmıştır
 • 1971’de yayımlanan Tuhaf Bir Kadın, dört bağımsız öykü olarak da okunabilen bir romandır. Geniş yankılar uyandıran roman, ayrıca edebiyatımızda ilk kez, bakirelik, ensest, cinsel taciz, dayak gibi konulan da içermesi ve Türkiye’de henüz “feminizm” sözcüğü edilmezken yazılmış olması nedeniyle feministlerce de bir ilk kitap olarak görüldü.
 • Öyküleri: Hallaç (1959),Gecede (1968), Eski Sevgili (1977)
Bilge Karasu Kimdir?Hayatı,Edebi Kişiliği,Eserleri
BİLGE KARASU
 • BİLGE KARASU
 • Anlattığıyla, anlatımıyla özgün bir isimdir.
 • Resimden, müzikten felsefeye, sinemaya uzanan geniş bir ilgi yelpazesi içinde bireyin sorunlarını sevgi, dostluk, yalnızlık odağında ele almıştır.
 • Ben merkezli hikâyeler yazmıştır.
 • ÖyküTroya’da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Narla İncire Gazel
 • NEZİHE MERİÇ
 • Toplum içinde bile kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınları başarıyla anlatmıştır.
Nezihe Meriç: Zor Yokuşu
NEZİHE MERİÇ
 • Eserlerinde kadının toplumdaki konumunu sorgulamıştır. Kadının bireysel ve toplumsal gerçekliğini içten bir dille eserlerine yansıtmıştır.
 •  Çocuk edebiyatına da katkı sağlayan bir yazardır.
 • Çehov tarzı hikâyeye uygun eserler vermiştir.
 • Öykü, tiyatro ve roman türlerinde eserler yazmıştır.
 • ÖyküBozbulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç, Dumanaltı, Bir Kara Derin Kuyu, Yandırma, Gülün İçinde Bülbül Sesi Var, Çisenti
 • ADALET AĞAOĞLU
Son dakika: Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti! Adalet Ağaoğlu kimdir? - Güncel Haberler Milliyet
ADALET AĞAOĞLU
 • Ankara Radyosuna dramaturgluk, radyo tiyatrosu müdürlüğü, TRT’de program uzmanlığı yapmıştır.
 • Sanat hayatına şiirle başlamış; roman, hikâye, oyunlar yazmış ve çeviriler yapmıştır.
 • Eserleriyle TDK Tiyatro Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, Orhan Kemal Roman Ödülü, Madaralı Roman Ödülü gibi birçok ödül almıştır.
 • Yeni anlatım olanaklarını denemiştir. “Tek anlatıcıya son vermek”, “an’ların anlatıcısı olmak”, “yer, zaman öğelerine değişiklik getirmek” onun anlatımına yeni boyutlar getirmiştir.
 • Korku, ölüm, erkek-kadın ilişkileri, özveri, aşk, yaşlılık, gençlik, başkaldırı, özgürlük vb. evrensel temalar güncel kaygılarla, dünyaya bakışıyla, toplumsal gelişmelerle iç içe verilmiştir. Cinsel konuları da çok işler.
 • Yazarımızı Temmuz 2020’de kaybettik.
 • ÖyküYüksek Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi, Hadi Gidelim, Hayatı Savunma Biçimleri
 • FERİT EDGÜ
Ferit Edgü: “Her gecenin bir sabahı vardır, bu ülkede bile”
FERİT EDGÜ
 • Sanat yaşamına şiirle başlamıştır.
 • Bir Gemide adlı hikâyesi ile 1979 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanarak edebiyatımızda hikâye türünün önemli isimleri arasına girmiştir.
 • Romancıdan çok öykücü-denemeci sayılması gereken bir sanatçıdır.
 •  Eserlerinde insanın varoluşsal kaygılarını, bunalımlarını ustaca ele almıştır. Toplumsal-bireysel gerçekleri, psikolojik derinlikleri araştırmıştır.
 • Yaşamından, gözlemlerinden yola çıkarak değişik dil ve anlatım biçimlerini denemiştir.
 • Edebiyatımızda küçürek hikâye türünün önde gelen yazarlarındandır.
 • Ayrıca edebiyatımızın önemli eleştirmenlerindendir.
 • Öyküleri:  Kaçkınlar, Bozgun, Av, Bir Gemide, Çığlık, Binbir Hece, Doğu Öyküleri, İşte Deniz Maria, Do Sesi, Nijinski Öyküleri
 • DURSUN AKÇAM
 • Gazete ve dergilerdeki röportajlarıyla edebiyat dünyasına girmiştir. 
Çağdaş Gazeteciler Derneği - DURSUN AKÇAM
DURSUN AKÇAM
 • Kuzey Doğu Anadolu’nun köy ve kasaba hayatını, dertlerini sergileyen, etkili ve yalın eserler yazmıştır.
 • Onun öykülerinde ironi vardır, öykülerinde hiçbir fazlalık da yoktur,
 • Çehov tarzında güçlü bir öykücüdür.
 • Akçam’ın yazarlığında derin bir komedya da vardır.
 • Yazıları güçlü esprilerle süslüdür.
 • Kişilikleri çok canlı anlatır.
 • Çok da iyi bir gözlemcidir.
 • Dursun Akçam “Almanya’daki Türkleri en iyi yansıtan yazar olmuştur”.
 • Öyküleri: Maral (1964),Ölü Ekmeği (1969),Taş Çorbası (1970),Köyden İndim Şehire (1973),Kafkas Kızı (1978),Haley (1975),Ataman Ocağı (Almanca-Türkçe, 1982),Generaller Birleşin (1988),Sevdam Ürktü (1992),Öğretmeni Kim Öptü? (1995),Bizim Sevdamız (1993).
 • SEVGİ SOYSAL
 • Adalet Ağaoğlu’na göre “başının kendi kendiyle dertte olduğu bir kadın”olan Sevgi Soysal, bir kadın olarak da yazar olarak da kalıplara kurallara sığmayan, isyan eden, başkaldıran, alay eden bir kadındır.
SEVGİ SOYSAL
 •  Alaycılığı, aşağılayıcı olmaktan uzak, var olan toplumsal cinsiyet rollerini tersyüz eden ve kendi kendini de hedef alan bir alaycılık olduğu için çok kıymetlidir.
 • Eserlerinde, kadın bireylerin iç sıkıntılarını bireyselden yola çıkarak toplumsal eleştirilerle anlatmıştır.
 • Cinselliği, evlilik kurumunu, anneliği yani kadınlık durumlarına dair birçok meseleyi irdelemiş, eleştirmiş bir yazar olarak kendini de eleştirmekten geri durmamıştır.
 • Eserlerinde hayatından izler vardır.
 • Kadın-erkek ilişkilerini, kadın sorununu, ağırlıklı olarak da 1960 sonrasında yaşanan sosyal ve siyasal olayları ele aldı. 
 • Toplumcu-gerçekçi anlayışla eserler vermiştir.
 • Öyküleri: Tutkulu Perçem (1962), Tante Rosa (1968), Barış Adlı Çocuk (1976)
 • ERDAL ÖZ
Dostlarından mektuplarla Erdal Öz – Kültür Servisi
ERDAL ÖZ
 • Can yayınlarının kurucusudur.
 • Edebiyata şiirle başladı.
 • Toplumcu-gerçekçi çizgide eser verdi.
 • 1970 sonrasında tutukluların hukuk dışı uygulamalara maruz kaldığını, bu uygulamaların onların hayatına ve ruh hallerine etkilerini, baskılar karşısında bireyin yalnızlığını, direnmelerini, umutlarını anlattı.
 • Öyküleri: Yorgunlar (1960),Kanayan (1973),Havada Kar Sesi Var (1987),Sular Ne Güzelse (1997),Cam Kırıkları (2001)
Bekir Yıldız - Biyografya
BEKİR YILDIZ
 • BEKİR YILDIZ
 • Güneydoğu insanının yaşamını anlattı.
 • Bazı eserleri filme aktarıldı.
 • Güneydoğu’daki kan davalarını, köylü-ağa ilişkilerini, kaçakçılığı, Almanya’daki işçilerin toplumla uyumsuzluklarını konu edindi.
 • Öyküleri: Reşo Ağa (1967), Kara Vagon (1969), (May Edebiyat Ödülü), Kaçakçı Şahan (1970), (Sait Faik Hikâye Ödülü-1971),Sahipsizler (1971),Evlilik Şirketi (1972),Beyaz Türkü(1973), Alman Ekmeği (1974),Dünyadan Bir Atlı Geçti (1975),İnsan Posası (1976), Demir Bebek(1977), Güneydoğu Öyküleri (Kara Vagon ve Kaçakçı Şahan, 1979),Mahşerin İnsanları (1982),Bozkır Gelini (1985)
Füruzan - Biyografya
FÜRUZAN
 • FÜRUZAN
 • Türk öykücülüğünde genellikle “küçük insanlar” diye adlandırılan, toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, iç dünyaları keşfedilmemiş insanlarını yazmıştır.
 •  Öykünün yanı sıra şiirden, romana, gezi yazısından, denemeye ve çocuk edebiyatına kadar edebiyatın farklı türlerinde eserler vermiştir.
 • Öykülerinin bazıları tiyatro sahnesine ve sinema perdesine taşınmıştır.
 • 1970’li yıllarda en çok dikkat çeken üç kadın yazardan biri olarak Sevgi Soysal ve Adalet Ağaoğlu’yla birlikte anılır.
 • Yönettiği Benim Sinemalarım filmi, Türk sinema tarihinin en başarılı eserleri arasında sayılır.
 • İlk kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanınca ünlendi. Bu ödülü kazanan ilk kadın yazar unvanını aldı.
 • Öykülerinde kötü yola düşmüş kadın ve kızların, çöküş sürecindeki burjuva ailelerin, yeni yaşama koşullarından bunalan, yurt özlemi çeken göçmenlerin, yoksulluk içinde yaşama savaşı veren, tek silahları sevgi olan yalnız kalmış kadınların, çocukların dramını anlattı.
 • Kısa öyküden uzun öyküye doğru giden yazarın yöre dilini kullanması öykülerinin okunurluğunu arttırmıştır.
 • Öyküleri: Parasız Yatılı (1971, Bilgi),Kuşatma (1972, Bilgi),Benim Sinemalarım (1973, Bilgi),Gecenin Öteki Yüzü (1982, Adam),Gül Mevsimidir (1985, Can),Yedi Öykü (1992, Gendaş),Sevda Dolu Bir Yaz (1999, YKY),Toplu Öyküler (2004, YKY),Haraç (2008, Notos),Yaz Geldi – Seçme Öyküler (2009, YKY)
 • TOMRİS UYAR
Google, Tomris Uyar'ı 'doodle' ile hatırlattı Kronos News | Bağımsız haber sitesi...
TOMRİS UYAR
 • Öyküde “yoğunluk, içtenlik ve sahicilik” olması gerektiğini savunur.
 • Uyar, ilk kitabı İpek ve Bakır’daki öykülerinde küçük burjuva kökenli insanların yaşama biçimleri üzerine yoğunlaştı.
 • Yaza Yolculuk kitabında genelde insanlara öğretilen basmakalıp değer yargılarının gözden geçirilmesi, kişinin kendine ya da yaşadığı yere dönüşü gibi bir çeşit dönüş yolculuğu vardır.
 • Onun öykülerinde günlük yaşamdan kesitler buluruz, kimi zaman masallaşan kimi zaman kara mizaha dolanan anlatılar kişisel ve toplumsal çıkmazların yansıması gibidir.
 • Tomris Uyar, modern dünya edebiyatından yaptığı çevirilerle de Türk edebiyatına katkılarda bulunmuştur.
 • Öykülerini okurun zekâsına güvenen, katılımını bekleyen bir çerçevede kurar.
 • Okur öykülerini okurken tanımlamakta zorlanacağı duygularla baş başa kalıverir.
 • Gözlemlerine duyarlılığını katması, onu gerçeği kuru kuru vermekten kurtarıyor.
 • Öyküleri:  İpek ve Bakır, Ödeşmeler, Diz boyu Papatyalar, Yürekte Bukağı – Sait Faik Hikâye Armağanı, Yaz Düşleri/Düş Kışları, Gece gezen Kızlar, Rus Ruleti- Dön Geri Bak, Yaza Yolculuk, Sekizinci Günah, Otuzların Kadın, Aramızdaki Şey
Muzaffer İzgü Kimdir? Nereli Eserleri Nelerdir? Biyografisi
MUZAFFER İZGÜ
 • MUZAFFER İZGÜ
 • Gözleme dayanan öykülerinde, siyasal, toplumsal ve güncel konuları ele almıştır.
 • Siyasal konulu öykülerinde 1960’tan bu yana gelişen siyasal olayların, politikacıların, kurumların ele alındığı görülür.
 • Toplumsal konulu öykülerinde, devlet dairelerindeki yönetim bozukluğundan başlayarak, gecekondularda yaşayanların sorunlarına, anarşik olaylardan etkilenen vatandaşların durumuna değin çeşitli konuları dile getirmiştir.
 • Öykülerinin bir bölüğünde de, trafik sorunu, fiyat artışları, halkın temizlik anlayışı gibi güncelliğini yitirmeyen konular yer almıştır. Öykülerinde olay anlatmayı yeğleyen İzgü, genellikle taşlamalar, abartmalar, konuşmalarla sürdürdüğü öykülerini okuyucuyu düşünmeye yöneltecek biçimde bitirir.
 • Öykülerinde sağduyulu, yoksul, direnen, güleç yüzlü Anadolu insanını anlatır.
 • Çocuk edebiyatında da sevilen ve başarılı bir isimdir.
 • Öyküleri: Bando Takımı (1975), Donumdaki Para (1977), Deliye Her Gün Bayram (1980),Sen Kim Hovardalık Kim (1980), Her Eve Bir Karakol (1980), Devlet Babanın Tonton Çocuğu (1981), Lüplüp Makinesi (1982), Kasabanın Yarısı (1982), Demokrasimiz Kaç Para Eder (1988)
VÜS’AT O. BENER
 • VÜS’AT ORHAN BENER
 • Vüs’at O. Bener, eserleri içinde daha çok özyaşam öyküsel nitelik taşıyan öyküleriyle bilinir.
 •  Bener, ham gerçekliği edebi bir temele oturtarak ele aldı.
 • Gündelik olaylarla, bilinçaltında birikmiş yaşam parçalarını birleştirdi.
 • Sürekli yeni anlatım biçimleri arayan yazar, bu yönüyle zaman zaman şematizme düşmekle, dış gerçekleri yanlış yerlere koymakla, hatta bozmakla eleştirildi.
 • Bener’in eserlerinde ölüm teması önemli bir yer tutar. Bunda yazarın genç yaşta doğum sırasında kaybettiği ilk eşi ve doğumdan sonra yaşatılamayan çocuğunun da etkisi vardır. Bu evlilikten sonra tekrar başından evlilikler geçmesine rağmen Vüs’at O. Bener’in çocuğu olmadı.
 • Okurdan çaba isteyen, ayrıksı bir dili olan Bener’in kişilerinin gündelik hayatın ikiyüzlülüklerini dışa vuran bilinç akışlarını, Virgül dergisindeki yazısında, Orhan Koçak “iç konferans tekniği” olarak adlandırmıştır.
 •  Öykü: Dost, Yaşamasız, Siyah-Beyaz, Mızıkalı Yürüyüş, Kara Tren, Kapan
 • HALDUN TANER
Haldun Taner: Türk Tiyatrosunun Büyük Ustası | 10layn
HALDUN TANER
 • Öykü ve oyun yazarıdır.
 • Eserlerinde çağının sorunlarını ortaya koymuş, eser kişilerinden hareketle çözümler de sunmuştur.
 • Öykü: Yaşasın Demokrasi, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, On ikiye Bir Var, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü, Ayışığında Çalışkur, Konçinalar, Yalıda Sabah
Gülten Dayıoğlu zamana yenik düşer mi? – İyi Kitap
GÜLTEN DAYIOĞLU
 • GÜLTEN DAYIOĞLU
 • İlk öykülerinde Anadolu’yu dolaşırken edindiği izlenimleri ve gördüğü olayları anlatır.
 • Zamanla çocuk edebiyatına kaymıştır.
 • Öykülerinde Anadolu kızlarını ve kadınlarını ilgilendiren sorunlar üzerinde durmuştur.
 • Almanya’ya göç konularını da işlemiş, sadece çalışanların değil geride kalanların da hikâyelerini yazmıştır.
 • Öyküleri: Döl (1970, 1965 Yunus Nadi Öykü Ödülü ikincilik),Geride Kalanlar (1975), Geriye Dönenler (1986).
 • MUSTAFA KUTLU
Genç Dergi / Mustafa Kutlu, Bilirsiniz
MUSTAFA KUTLU
 • İslami duyarlılıkla öyküler yazmıştır.
 • Eserlerinde kentleşmeyi ve sosyal değişmeyi irdeleyen, toplumsal sorunlar karşısında hassas bir yazardır.
 • Edebiyat öğretmenliği, dergi yöneticiliği, ansiklopedi yazarlığı, gazetecilik ve televizyon programcılığı da yapmıştır.
 • Öykülerinin yanı sıra deneme ve inceleme çalışmaları da vardır.
 • Öyküleri: Ortadaki Adam, Gönül İşi, Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk İçimizde, Ya Tahammül ya Sefer, Bu Böyledir, Hüzün ve Tesadüf, Uzun Hikâye, Tufandan Önce
 • SEVİNÇ ÇOKUM
 • Birçok gazete ve dergide görev almış, yazılar yayımlamıştır.
 • Hikâyelerinde İstanbul’un geleneksel sosyal dokusundan kesitler sunmaya çalışmış, romanlarında da sosyal konulara ve tarihe değinmiştir.
Sevinç Çokum - Biyografya
SEVİNÇ ÇOKUM
 • Fıkra, söyleşi, senaryo, oyun, radyo oyunları gibi türlerde de eser vermiştir.
 •  Manevi değerlere önem veren bir yazardır.
 • Millî ve dinî bir duyarlılıkla özellikle kent yaşamındaki insanların kimlik sorunlarına yaklaşmıştır.
 • Hisar grubunda da yer almıştır.
 • Sevinç Çokum’un ”Bir Eski Sokak Sesi” adlı eseri ilk hikâyelerini oluşturur. Şiirli anlatımın esas olduğu eserde şehrin dar ve eski sokaklarının insanlarını oldukça zengin iç dünyalarıyla anlatır. Rozalya Ana”, Sevinç Çokum’un İstanbul öykülerinden farklı olarak Kırım’dan, Anadolu kent ve köylerinden görüntüler taşıdığı son öykü kitabıdır.
 • Öyküleri:  Eğik Ağaçlar, Bölüşmek, Makine, Derin Yara, Onlardan Kalan, Rozalya Ana, Bir Eski Sokak Sesi, Evlerinin Önü, Beyaz Bir Kıyı, Gece Kuşu Uzun Öter
 • NECATİ TOSUNER
Necati Tosuner Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
NECATİ TOSUNER
 • Roman ve özellikle hikâye türlerinde eserler vermiştir.
 • Toplumsal gerçekleri, kendi bireysel dünyasının penceresinden ele almaya çalışmıştır.
 • Öyküleri: Özgürlük Masalı, Çıkmazda, Kambur, Sisli, Necati Tosuner Sokağı, Çılgınsı, Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi, Güneş Giderken
Rasim Özdenören'den: Alaeddin Özdenören: 11. ölümsüzlük yıldönümü
RASİM ÖZDENÖREN
 • RASİM ÖZDENÖREN
 • 1970 sonrası Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerindendir.
 • Eserlerinde yaşamdaki değişimi ve bu değişimlerin birey ve toplumda oluşturduğu yozlaşmayı, çözülmeyi, dağılmayı anlatmaya çalışmıştır.
 • Hikâyelerinde kendi kültürünü ve değerlerini irdelemiş, dinî değerleri yüceltmiştir.
 •  Dinî değerleri de tasavvufi bir estetikle vermeye çalışmıştır.
 • Öyküleri: Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Denize Açılan Kapı, Kuyu, Hışırtı, Ansızın Yola Çıkmak
NAZAN BEKİROĞLI
 • NAZAN BEKİROĞLU
 • Türk dili ve edebiyatı alanında akademisyendir.
 • Eserlerinde akademisyenliğinin etkilerini görülür. Roman ve hikâyelerinde kendisine özgü anlatımı vardır.
 • Sanatsal ama anlaşılır bir dil kullanır.
 •  Eski edebiyatın süslü nesir geleneğini,  modern bir anlayış ve anlaşılır bir dille  çağdaş edebiyata taşımıştır.
 •  Üslubu çok önemseyeni, üslupçu bir yazardır. Bu açıdan elit bir kesime hitap ettiği söylenebilir.
 • Eserlerinde   divan edebiyatı konularını ve  motiflerini  şiirsellikle örülü ritmik ve melodik bir dille kullanmıştır.
 • Eserlerinde mistisizm vardır.  Tasavvuf düşüncesini yaşadığımız çağ ile bağdaştırmaya çalışmıştır.
 • Öyküleri: Nun Masalları (Öykü; Dergâh Yayınları, 1997)Cam Irmağı Taş Gemi (Hikâye, Timaş Yayınları, 2006) (TYB 2006 Yılı Hikâye Ödülü)