Kategoriler
11. SINIF 3. ÜNİTE: ŞİİR

FECR-İ ÂTİ TOPLULUĞU (1909–1912)

24 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkan özgürlük ortamı sayesinde ülkede canlı ve hareketli bir edebiyat ortamı oluşturmuştur.

 Bu yıllarda edebiyata hevesli İstanbul gençlerinden bir grup 1909 da Fecr-i Ati adında bir topluluk kurarlar. Amaçları, Servet-i Fünûn topluluğuna benzeyen fakat onlardan daha ileri bir edebiyat topluluğu meydana getirmektir. Bunlar da Servet-i Fünûn dergisini kendi eser ve görüşlerini yazacak bir organ saymışlar, edebiyatta yapmak istediklerini de bir bildiri ile açıklamışlardır.

Bu bildiride bu topluluğun ilkeleri ve hedeflerine dair herhangi bir ifade yoktur. Edebi bir görüşün belirtilmesinden çok, genç edebiyatçıların birlikte hareket edecekleri ve topluca çalışıp yazacakları açıklanmıştır.  Fecri Ati topluluğunun daha sonraları ortaya çıkan gaye ve prensibi “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” şeklindedir.

Topluluk üyelerinin hem yaş olarak çok genç olmaları, hem kültür, prensip ve hedef yönünden zayıf olmaları yüzünden çok çabuk dağıldılar.  Var oldukları süre boyunca önceki dönemi eleştirmek ve bazı Batı eserlerinin telifleri dışında bir şey yapamamışlardır. Kendi aralarında görüş birliği de sağlayamamışlardır. Bu yüzden Fecr-i Aticiler daha fazla dayanamayıp iki yıl sonra Balkan Savaşı içinde dağılmışlardır.

Sonuç olarak bu topluluktan edebiyat tarihimize bir kaç isim kalmıştır. Yakup Kadri, Refik Halit, Ahmet Haşim ve Fuat Köprülü. Bunlardan Ahmet Haşim dışında diğerleri Milli Edebiyat akımının önemli ölçüde etkisi altında kalarak, yazı hayatına devam etmişlerdir. Bilhassa Fuat Köprülü, daha sonraları yaptığı bilimsel araştırmalarla Milli Edebiyat hareketinin aydınlanıp yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Fecr-i Ati Edebiyatının Özellikleri

20 Mart 1909’da Hilal Matbaası’nda toplanan Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri, Refik Halit, Cemil Süleyman, Ahmet Haşim Köprülüzade Mehmet Fuat, Tahsin Nahit, Emin Bülent, Ali Süha, Faik Ali ve Müfit Ratib gibi gençler yeni bir hareket başlatmayı planlar. Böylece Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi, 24 Şubat 1910’da yayımlanır. Fecr-i Ati edebiyatı, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanan bir bildiriyle başlar.

 • Edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi (manifesto/ beyanname) yayımlayan topluluktur.
 • Edebiyatımızda ilk edebî topluluktur.
 • Servet-i Fünûn edebiyatına tepki olarak doğmuştur.  
 • Sanat şahsi ve muhteremdir.” (Sanat kişisel ve saygıya değerdir) görüşüne bağlıdırlar.
 • Edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazımdır.” görüşüne sahiptirler.
 • Batıdaki benzerleri gibi dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine, ilerlemesine hizmet etmek; gençleri bir araya getirmek; seviyeli fikir münakaşalarıyla halkı aydınlatmak; değerli ve önemli yabancı eserleri Türkçeye kazandırmak; Batıdaki benzer topluluklarla temas kurmak, böylece Türk edebiyatını Batı edebiyatına yaklaştırmak, Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak amacındadırlar.
 • Servet-i Fünûn’a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, şiir sahasında bu edebiyatın özelliklerini sürdürürler.
 • Şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.
 • Tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve sübjektiftir.
 • Dil bakımından Servet-i Fünûn ‘un devamıdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır.
 • Aruz veznini kullanarak serbest müstezat türünü daha da geliştirmişlerdir.
 •  Fecr-i Aticiler tiyatro ile yakından ilgilenmişlerdir.
 • Şiirde özellikle Sembolizmin etkisi söz konusudur.
 •  Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçüleri etrafında birleşmeyi değil, ferdi hürriyeti ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundukları için kısa sürede dağılmışlardır.
 • Dağılmalarında özellikle Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisi etkilidir. Yani Milli Edebiyat hareketinin başlaması Fecr-i Ati’yi bitirir.
 • Fecr-i Ati, Edebiyat-ı Cedide ile Milli Edebiyat arasında bir köprü görevi görür.
 • Fecr-i Ati’nin en önemli temsilcisi Ahmet Haşim’dir.
 • Fecr-i Ati Beyannamesine imza atanlar: Ahmet Haşim, Ahmet Samim, Emin Bülent (Serdaroğlu), Emin Lami, Tahsin Nahit, Celal Sahir (Erozan), Doktor Cemil Süleyman, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Refik Halit (Karay), Şahabettin Süleyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melih (Devrim), Ali Canip (Yöntem), Ali Süha (Delibaşı), Faik Ali (Ozansoy), Fazıl Ahmet (Aykaç), Mehmet Behçet (Yazar), Mehmet Rüştü, Mehmet Fuat (Köprülü), Müfit Ratib, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), İbrahim Alaattin.
 • Milli Edebiyat’ın başlamasıyla Hamdullah Suphi, Ali Canib ve Celal Sahir’in bu harekete katılmalarıyla topluluk 1912’de dağılmıştır. Yalnızca Ahmet Haşim Fecr-i Ati edebiyatının temel ilkelerine bağlı kalmış ve Milli edebiyat hareketine katılmamıştır.

FECR-İ ÂTİ ŞİİRİ

 • Sanat, sanat içindir görüşü vardır.
 • Fecr-i Âti şiirinin başlıca temaları da, Servet-i Fünûn şiirinde olduğu gibi, aşk ve tabiattır.
 • Duygusal ve romantik şiirler yazılmıştır.
 • Doğa betimlemeleri gerçekten uzak ve özneldir.
 • Dilde Servet-i Fünuncuların metotları takip edilerek, şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler getirilmiş, konuşma dilinden uzaklaşmaya devam edilmiştir.
 •  Vezin, yine aruzdur.
 • “Kulak için uyak” anlayışı esastır.
 • Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Sembolizm, parnasizm ve empresyonizm akımları etkilidir.
 •  Serbest müstezat daha da geliştirilmiş, serbest şiire yaklaşılmış ve sone, terzarima gibi türler de sıklıkla kullanılmıştır.
 • Tek ayrılık ise, Fransız sembolistlerini Fecr-i Âti’ nin daha yakından tanımaya çalışması ve bunun kısmen gerçekleştirilmesidir.
 • Fecr-i Âtî’ nin ön planda gelen şairi Ahmet Hâşim’ dir.

AHMET HAŞİM (1884–1933)

*Topluluğun en önemli şairidir.

*Topluluk dağıldıktan sonra sanat hayatını bağımsız olarak sürdürmüştür. Saf(öz) şiir anlayışıyla şiirler yazmıştır.

*”Sanat için sanat” anlayışıyla yazmış, sembolizmin en büyük temsilcisidir.  Şiirlerinde empresyonist izler de görülür.

*Şiirleri imge ve iç ahenk bakımından oldukça zengindir.

*”Piyale” adlı şiir kitabının önsözünde şiir hakkındaki düşüncelerini “Şiir Hakkında Mülahazalar” başlığı altında toplamıştır. Şiir hakkındaki görüşleri:

-Şiir duyulmak, hissedilmek için yazılmıştır.

-Şiirde musiki anlamdan önce gelmelidir. Şiirde anlam aranmaz.

-“Şiirde anlam aramak bülbülü eti için kesmektir.” ona göre.

-Şiirin dili musiki ile söz arasındadır, sözden ziyade musikiye yakındır.

*Şiirlerinde dış dünyayı kendi iç dünyasıyla birleştirir ve iç dünyasında, ruhunda aldığı şekillerle yansıtır.

*Şiirin kaynağı Haşim’e göre bilinçaltıdır.

*Şiirlerinde tabiat ile ilgili kavramlar, akşam, gurup, şafak, mehtap, gece, çöller gibi kavramları bolca kullanır. Bu nedenle “akşam şairi” olarak bilinir.

* Haşim’in şiirlerinde hâkim olan temalar, “çocukluk anıları, aşk ve tabiat”tır.

 *Şiddetli bir “içe kapanış” yaşamıştır, bundan dolayı şiirlerinde “realiteden kaçış” vardır.   

*Yaşanılan hayattan uzak ve tamamıyla hayalî bir âleme sığınma isteği, birçok manzumelerinde yer alır. Özellikle “O Belde” şiiri gerçekten kaçışın en iyi örneğidir.

*Hece veznini köylü vezni olarak nitelendirir. Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

*Dili süslü ve sanatlıdır. Serbest müstezadı bolca kullanır.

* Düz yazılarında açık anlaşılır, yalın bir anlatımı benimsemiş fıkra ve denemeler yazmıştır.

Şiirleri: Göl Saatleri, Piyale

Nesirleri: Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre

Kategoriler
1. ÜNİTE: GİRİŞ- TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ VE TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ 10. SINIF

TÜRK EDEBİYATINDA DÖNEMLERİN ÖZELLİKLERİ

 1. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
 • SÖZLÜ EDEBİYAT (DESTAN DÖNEMİ
   1. Sözlü bir edebiyattır ve anonimdir.
   2. Nazım birimi dörtlüktür.
   3. Ölçü, mili ölçümüz olan hece ölçüsüdür.
   4. Yarım uyak kullanılır.
   5. Sav, sagu, koşuk ve destan gibi türler vardır.
   6. Şairlere şaman, kam, baksı, ozan ve oyun adı verilirdi.
   7. Şiiler kopuz eşliğinde söylenirdi.
   8. Yabancı dillerden çok az sözcük vardır.
   9. Daha çok doğa, aşk, ölüm, kahramanlık gibi temalar işlenmiştir.
   10. Yerli bir edebiyattır.
 • YAZILI EDEBİYAT
   • Göktürk ve Uygur yazıtları bu dönemin ürünleridir.
 • Göktürk Yazıtları
   • Göktürk yazıtları Türk edebiyatının ilk yazılı metinleridir.
  • Günümüzde Moğolistan sınırlarında buluna Orhun Vadisi’nde yer almaktadır
  • 38 harfli ilk Türk alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
  • Üç kitabeden oluşur.
  • Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri, ilk tarihi belgeleri, ilk nutuk, Türk adının geçtiği ilk kaynak, Türk alfabesinin kullanıldığı ilk eser olarak tarihe geçer.
  • Kül Tigin, Bilge Tonyukuk ve Bilge Kağan için yazılan bu kitabeler II. Köktürk dönemine aittir.
  • İlk olarak Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
 • Uygur Yazıtları
  • 14 harfli Uygur alfabesiyle yazılmışlardır.
  • Mani ve Buda dinine ait dini metinlerdir.
  • Kalyanamkara ile Papamkara hikâyesi, Altun Yaruk, Sekiz Yükmek ve Irk Bitig bu döneme ait eserlerdir.
 1. İSLAMİYETİN ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

Türklerin İslamiyet’i kabulüyle Türk edebiyatı çok farklı bir alanda gelişmeye başladı. Hem dil, hem nazım şekli, hem tema bakımından değişen Türk edebiyatında öncelikle bir geçiş dönemi yaşanmıştır. 11. ve 12. Yy.larda İslamiyet’in etkileri kendini hissettirmeye başlamıştır. Bu dönemde yazılan eserler yazılma tarihine göre şunlardır:

 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Lügati’t-Türk
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet

          Daha sonra İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı iki ayrı kolda gelişmeye başladı.

 1. Halk Edebiyatı
  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın devamı olarak kabul edilir.
  • Sade Türkçe ile söylenir. Ama artık Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.
  • Sözlüdür. Şairlerin şiirlerinin toplandığı deftere cönk adı verilir.
  • Hece ölçüsü kullanılır.
  • Nazım birimi daha çok dörtlüktür.
  • Daha çok yarım uyak kullanılmıştır.
  • Aşk, doğa, kahramanlık, ölüm, din gibi birçok tema işlenmiştir.
  • Şairlere âşık adı verilir.
  • Doğaçlama söylenir.
  • Koşma, semai,ilahi,nefes,nutuk, mani,türkü gibi nazım şekilleri ve türleri vardır.
  • Anonim Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı ve Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı olmak üzere üç grupta incelenir.
 1. Divan Edebiyatı
  • 13. yüzyılda gelişmeye başlamış, 16 ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamış, 19. yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür.
  • Yazılı bir edebiyattır.
  • Özellikle şiir vardır.
  • Aruz ölçüsü kullanılır.
  • Nazım birimi olarak en çok beyit kullanılır.
  • Dil; Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımından oluşan Osmanlı Türkçesidir ve ağır ve sanatlıdır.
  • Nazım şekilleri; tuyuğ ve şarkı dışında Arap ve Fars edebiyatlarından alınmıştır.
  • Şairlerin şiirlerini yazdıkları deftere divan adı verilir.
  • Soyut bir anlatım vardır. Her şey idealize edilmiştir.
  • Gazel, kaside, mesnevi, murabba, rubai gibi nazım şekilleri vardır.
  • Aşk, kadın, şarap, dini hikâyeler, tasavvuf gibi temalar işlenir.
  • Duygu ve düşünceler “mazmun” adı verilen kalıplaşmış ifadelerle dile getirilmiştir.
  • Daha çok zengin uyak kullanılmıştır.
  • Arap alfabesi kullanılmıştır.
 1. BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

19. yy.da başlayıp günümüzde kadar süren edebiyattır.

 1. Tanzimat Edebiyatı
  • 1860’ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla başlamıştır.
  • Konu olarak yeni, biçim olarak eskidir.
  • Hak, adalet, özgürlük, eşitlik gibi temalar ilk kez işlenmiştir.
  • “Sanat, toplum içindir.” anlayışı hâkimdir.
  • Dil sadeleştirilmeye çalışılmış ama başarılı olunamamıştır.
  • Nazım birimi beyit, ölçü aruzdur.
  • Roman, hikâye, modern tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
  • Parça güzelliği değil, bütün güzelliği ön plandadır.
 1. Servet-i Fünûn
  • Sanat, sanat içindir.” anlayışı hâkimdir.
  • Dil oldukça ağırdır.
  • Sone, terza rima, triyole gibi yeni şiir türleri edebiyatımıza girmiştir.
  • Ölçü, aruz ölçüsüdür. Ama aruz kalıplarındaki kural yıkılmış, bir şiirde birden farklı kalıplar da kullanılmıştır.
  • Sözün tek dizede bitmesi kuralı da terk edilmiş, anlamın dizelere yayılması demek olan anjanbıman tekniği uygulanmaya başlanmıştır.
  • Bireysel ve karamsar bir edebiyattır.
 1. Fecr-i Ati:
  • “Sanat, sanat içindir.” anlayışı hâkimdir.
  • Fransız edebiyatını örnek almışlardır.
  • Ağır bir dil kullanmışlardır.
  • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  • “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” Sloganıyla hareket etmişlerdir.
 1. Milli Edebiyat
  • 1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde “Yeni Lisan” makalesinin yayımlanmasıyla başlayan edebiyattır.
  • “Sanat, toplum içindir.” anlayışı hâkimdir.
  • Ölçü, milli ölçümüz olan hece ölçüsüdür.
  • Dil sadeleştirilmiştir. Türkçeyi bilim ve sanat dili haline getirme, dil bilinci yoluyla milli bilinç oluşturma, halk kültürüne inme ve halkı eğitme maçıyla yazmışlardır.
  • Anadolu halkı ve Anadolu işlenmiştir.
  • Türkçülük hâkimdir. Milli değerlere yönelme başlamıştır.
  • Halk edebiyatından etkilenilmiştir.
 2. Cumhuriyet Edebiyatı
  • 1923’te cumhuriyetin ilanından günümüze kadarki dönemdir.
  • Öz Türkçecilik anlayışıyla sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
  • Anadolu, doğal güzellikleri, insanı, sosyal hayatı ve folkloruyla edebî eserlere yansımış, Türk tarihi ve Atatürk’le ilgili konular ağırlık kazanmış, 1940’lı yıllardan sonra ise bireysel duygu ve sorunlar da ele alınmıştır.
  • Dünyaya açılma ve çağdaşlaşma çabaları edebiyatı da etkilemiş, dünya edebiyatı daha yakından takip edilmiştir.
  •  Dünya edebiyatıyla kurulan bağlar sonucunda; toplumsal gerçekçilik, varoluşçuluk, dışavurumculuk, gerçeküstücülük, gelecekçilik gibi akımların etkisinde ürünler verilmiştir.
  •  İlk yıllarda genellikle halk edebiyatı nazım şekilleri ve hece ölçüsü kullanılmış; 1940’lı yıllardan sonra ise serbest şiir yaygınlaşmış, aruzu sürdürenler oldukça azalmıştır.
 • Roman ve hikâyelerde toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski-yeni çatışması, köy ve kasaba insanın çelişkileri, tarihî konular, yanlış Batılılaşma konuları ağırlıkla işlenmiştir.
  • Tiyatro, yeni cumhuriyetin ilkelerini halka aktarmada bir araç olarak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.
  • Ayrıca çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış, Devlet Konservatuarı açılmıştır.
  • Deneme, eleştiri, edebiyat tarihi alanlarında Cumhuriyet Dönemi’nde büyük ilerlemeler kaydedilmiş, önemli eserler verilmiştir.
  • Cumhuriyet Dönemi’nde harf devrimiyle birlikte Latin alfabesinin kullanılmasıyla verilen eserlerin sayısı artmıştır.
  • Roman ve hikâyede dört temel eğilim görülmüştür: Milli zevk ve anlayışla yazılanlar, bireysel hayatı esas alanlar, toplumcu gerçekçiler ve modernizmi esas alanlar.