Kategoriler
11.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI

 1. Halk şiiri ve divan şiiri ile ilgili olan aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız.
 HALK ŞİİRİDİVAN ŞİİRİ
Nazım birimi  
Ölçü  
Dil  
Anlatım  
Ahenk  
Kafiye anlayışı  
Tema  
Nazım şekilleri  
Şairin lakabı  
Beslendiği gelenek  
Şiirlerin toplandığı defter  
Geliştiği kolları  
   
 1. Aşağıdaki tabloda verilen nazım türleri ve şekillerinin hangi döneme ait olduğunu işaretleyiniz.
 İslamiyet ÖncesiAnonim halk edebiyatıÂşık edebiyatıTasavvuf edebiyatıDivan edebiyatı
Tuyuğ     
Sagu     
Varsağı     
İlahi     
Koşma     
Gazel     
Koşuk     
Mani     
Müstezat     
Nefes     
Semai     
Murabba     
Türkü     
Şarkı     
Kaside     
 1. Aşağıdaki kavramları anlamca ilgili kavramlarla eşleştiriniz.
TürküVasıta beyti
ŞarkıBozlak
TerkibibentNedim
GazelKadı Burhaneddin
TuyuğHüsnimatla
MüstezatDoldurma dize
ManiKoçaklama
KoşmaHey,bre hey…
VarsağıZiyade beyit
 1. Aşağıdaki dörtlükler koşmanın hangi türüne aittir?
El çek tabip el çek yaram üstünden.
Sen benim derdime deva bilmezsin.
Sen nasıl tabipsin, yoktur ilacın.
Yaram yürektedir sarabilmezsin.
 
Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil
 
Ok atılır kal’asından
Hak saklasın belâsından
Köroğlu’nun nârasından
Her yan gümbür gümbürlenir
 
Şafak söktü tan yerleri atıyor,
Tren gelmiş acı acı ötüyor,
Kardeşim şehit olmuş yerde yatıyor,
Ak elleri kızıl kana batıyor.
 
 1. Aşağıdaki manilerin türünü karşılarına yazınız.
Gide gide yoruldum
Sular gibi duruldum
Şu karşı ki oğlanın
Gözlerine vuruldum
 
Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi
Kalbimin hüznü var
Yıkılmış eller gibi
Gözlerimden yaş akar
Bulanmış seller gibi
 
Kuleden
Ses geliyor kuleden
O kaş o göz değil mi?
Beni sana kul eden
 
Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam
Götürseler asmaya
 
 1. Aşağıda tanımı verilen nazım türlerinin adını yazınız.
 • Allah’ın varlığını birliğini anlatan şiirler………………
 • Birinin ölümü üzerine yazılan şiirler…………………
 • Birini övmek için yazılan şiirler…………………..
 • Hz. Muhammet’e duyulan sevgiyi anlatan şiirler……………….
 • Birini veya bir durumu yermek için yazılan şiirler………………..
 • Şairin kendini övdüğü şiirler……………………………………..
 • Allah’a yalvarma, yakarış konusunun işlendiği şiirler…………….
 1. Aşağıdaki şiirlerin nazım şekillerini yazınız.
Karanfili ekemedim
Suyunu dökemedim
Yârimden ayırdılar
Yüzünü göremedim
 
Hü diyelim gerçeklerin demine
Gerçeklerin demi nurdan sayılır
On iki’mam katarına uyanlar
Muhammed Ali’ye yardan sayılır
 
Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı  

Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
Niçin kılmaz manâ derman menî bîmâr sanmaz mı ……………………  
 
Çıkalım meydan yerine
Erelim Ali sırrına
Cân u başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi
 
Seherden seyre vardum murgzâra
Hezârân murg gördüm geldi zara
 
Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler
Oyuna girdi gönlekcek semenler
…………….
 
Sırat kıldan incedir,
Kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstüne,
Evler yapasım gelir
 
Gesi bağlarında üç top gülüm var,
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var,
Ölüm var da şu gençlikte zulüm var.

Atma garip anam, şu dağların ardına,
Kimseler yanmasın, anam yansın derdime
…..
 
Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
 
Behey elâ gözlü dil-ber
Vaktin geçer demedim mi
Harami mi olmuş gözlerin
Beller keser demedim mi
 
 1. Divan edebiyatının aşağıdaki nazım şekillerinin hangilerinin bent, hangilerinin beyit ile yazıldığını işaretleyiniz.
 Beyitlerden oluşanlarBentlerden oluşanlar
Rubai  
Kıt’a  
Gazel  
Müstezat  
Murabba  
Mesnevi  
Şarkı  
Terciibent  
Müseddes  
Muhammes  
Kaside  
Tuyuğ  
 1. Aşağıda bir özelliği verilen şairlerin adlarını yazınız.
 • İlk divan şairi……………………..
 • Anadolu’daki ilk mutasavvıf……………………..
 • Nefesleriyle ünlü Sivaslı Bektaşi şairi…………………………..
 • Son büyük divan şairi…………………………..
 • Güzellemeleriyle ünlü Toroslar’da yaşayan halk şairi……………………
 • Şarkı türünü edebiyatımıza kazandıran divan şairi………………………………
 • Aşk ve ıstırap şairi olarak bilinen, Bağdat’ta yaşamış divan şairi……………….
 • Tasavvuf edebiyatının kurucusu………………………………
 • Tuyuğu edebiyatımıza kazandıran hükümdar şair…………………………..
 • Bolu Beyi ile mücadelesinin efsaneleştiği, koçaklamalarıyla ünlü halk şairi………………….
 • Siham-ı Kaza eseriyle ünlü divan edebiyatı hiciv şairi………………………
 1. Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazınız.
 • Mahlas:
 • Cönk:
 • Mazmun:
 • Kavuştak:
 • Vahdetivücut
 • Tecelli:
 • Taç beyit:
 • Hüsnimakta:
 • Musammat gazel:
 • Yekahenk gazel:
 • Girizgah:
 • Yekavaz gazel:
 • Takti:
 • Tapşırma:
 • Hüsnimatla:
Kategoriler
9.SINIF

9. SINIF 1.VE 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI-2

 1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

…….Sanatın doğuşu, insanın yeryüzünde var oluşuna, insanın doğayla savaşımına dek uzanmaktadır.

.. İnsanların duygu, düşünce,istek ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak estetik biçimde anlatma sanatına müzik denir.

…… Türk edebiyatı; İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet’in Etkisindeki Türk Edebiyatı, Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı olmak üzere dört dönemde incelenir.

…… Bilimde dil amaç, edebiyatta dil araçtır.

…… Edebiyatın konusu insandır.

…… Edebiyat; sosyoloji, psikoloji,tarih, felsefe gibi bilimlerden yararlanır.

……. Edebiyat bir güzel sanat değildir.

……Resim, heykel ve mimari plastik sanatlardandır.

……. Tiyatro ve sinema görsel sanatlardandır.

…….. İşitsel sanatların malzemesi sestir.

……. Metinler öncelikle yazılış amaçlarına göre sınıflandırılır.

…… Roman, şiir, hikâye sanatsal metindir.

…..Karadeniz’de konuşulan Türkçe, “Karadeniz şivesi” olarak adlandırılır.

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

 • Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış kollarına………………………………..denir.
 •  Aynı meslek veya topluluklardaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına ………………….adı verilir.
 • Ülkemizdeki ortak (standart dil)………………………..Türkçesidir.
 • ………………………….,düşünceyi desteklemek amacıyla konuyla ilgili söz sahibi, güvenilir bir kişinin  sözünden yararlanma şeklindeki düşünceyi geliştirme yoludur.
 • İletişimde gönderici ve alıcının birbiriyle anlaşmak için kullandıkları ortak sistem ………………..dur.
 • ………………………..alıcının, göndericinin iletisine verdiği karşılıktır.
 • ………………………………., yaşanmış ya da yaşanması muhtemel durum ve olayların anlatıldığı kısa bir edebi türdür.
 • Anlatmaya bağlı metinlerin ……………………, ……………………..,………………………..ve ………………………………..olmak üzere dört yapı unsuru vardır.
 • Dünya edebiyatında ilk hikaye, İtalyan yazar ……………………..’nun yazdığı ……………………………..’dur.
 • Edebiyatımızda Batılı anlamda yazılan ilk hikaye ………………………………………………’nin  ………………………………..adlı öyküsüdür.
 • Hikayelerde ………………………ve……………………………………anlatım kullanılır.

Bir bilgeye sormuşlar:

Sevmek mi daha iyidir,sevilmek mi?

Bilge cevap vermiş:

Sevmek! Çünkü sevildiğinden hiçbir zaman emin olamazsın.”

3. A. Yukarıdaki iletişim modeli ile ilgili aşağıda istenenleri bulunuz.

Alıcı:                                   Kanal:

Kaynak:                                Kod:

Mesaj:                                Geribildirim:

Bağlam:

3.B Yukarıdaki hikâyenin yapı unsurlarını bulunuz.

3.C Yukarıdaki hikâyede kullanılan bakış açısı hangisidir? Bunu nereden anlıyorsunuz?

4.Edebiyat-tarih ilişkisini örneklerle açıklayınız.

5. Hikâye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlarını işaretleyiniz.

Anlatıcı, hikâyede olayı anlatan kişidir. Yani yazarın kendisidir.

Hikâye, olay ve durum hikâyesi olarak iki kolda gelişir.

Hikâyenin kişi kadrosu azdır.

Hikâyede kurmaca gerçeklik vardır.

Genelde tek bir olay anlatılır.

Kısa yazılardır.

Hikâyede çatışma olmasa da olur.

Çevre ve kişi betimlemeleri ayrıntısıyla verilir.

6. Aşağıdaki paragrafta yapılan yazım yanlışlarını bularak düzeltiniz.

Beni de yanına aldığın da bir Ağustos akşamıydı. 12 Ağustos 2016 da Cuma günü var mıştık oraya. Kapıda ki adam benim elimdeki bavulu aldı.  “odanızamı bırakayım?” diye sordu. Öylece kala kaldım.”

7.Edebiyat nedir?

8. Metinler kaç grupta sınıflandırılır? İsimlerini yazınız.

9.Edebiyat güzel sanatların hangi dalına dâhil edilebilir?