Kategoriler
10. SINIF 5.ÜNİTE: ROMAN

TANZİMAT ROMANCILARI

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI

 • ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850–1904 )

* Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.
* İlk romanımız olan Taaşşuk -u Talat ve Fitnat adlı eseri yazmıştır. 1872’de yazılan bu eser, türünün ilk örneği olması dışında edebi değer taşımaz.

*Robinson Crusoe ve Sefiller adlı çevirileriyle roman türünün dünyaca ünlü örneklerini tanıtmıştır.

 • NAMIK KEMAL (1840–1888)

* Vatan şairimizdir.


* Toplumcu bir sanat çizgisindedir.
* Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.

*”Sanat, toplum içindir.” Anlayışını savunmuş, yazdıklarıyla topluma bir şeyler öğretmeye çalışmıştır.

*Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama sokmuştur.
* Romantizmin etkisindedir.

*Romanı teknik açıdan kusurludur çünkü yer yer romanın akışını kesip bilgiler vermiştir.

*Ona göre roman, faydalı bir eğlencedir.
* Romanları: ilk tarihi romanımız; CEZMİ, İlk edebi romanımız; İNTİBAH

 • AHMET MİTHAT EFENDİ (1844–1912)

* Halk için roman geleneğini benimsemiştir. Popüler romanlar yazmıştır.
* Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.

*Çok sayıda eser verdiği için “yazı makinesi” olarak anılır.

 *Verdiği eserlerle halka okumayı sevdirmeyi ve halkın kültür düzeyini arttırmayı amaçlamıştır.

*Meddah tarzı üslupla yazdığı eserlerinde , sanat kaygısı taşımadığından romanları teknik açıdan kusurludur.

*Birçok roman türünü denemiştir.
* Romantizmden etkilenmiştir.
* Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Henüz On Yedi Yaşında, Dürdane Hanım,Müşahedat, Paris’te Bir Türk, Jön Türk, Yeniçeriler, Esrar-ı Cinayet önemi romanlarıdır.

*Bu romanlardan Esrar-ı Cinayet, Türk edebiyatındaki ilk polisiye roman kabul edilir.

İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI

 • RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847- 1914)

*Edebiyat dünyasında “üstat” olarak anılmıştır.

*Yeni edebiyatın teorisyenlerindendir. Yeniliklere öncülük etmiştir.  

*İlk realist romanımız olan: Araba Sevdası‘nı yazmıştır.
* Tevfik Fikret‘in akıl hocasıdır.
* Muallim Naci ile uzun yıllar süren “eski-yeni” kavgasında yeniyi savunmuştur.
* Romanları: Araba Sevdası

 • SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860-1936)
 • Roman ve öykülerinde realizm akımının etkisindedir. Romancılığımızı realizme yönelten kişidir.
 • Roman ve öykülerinde halkın içindeki kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamlarıyla yansıtmıştır.
 • Öykülerindeki teknik,  romanlarındaki teknikten güçlüdür. Küçük, şaşırtıcı, önemsiz konu ve olayları, ruh çözümlemeleriyle, doğal ve günlük konuşma diliyle işler. Eserlerinde gözleme önem vermiştir.
 • Betimlemelerde ağır bir dil kullanmıştır. Konuşma bölümlerinde sade ve doğal bir dil kullanmıştır.
 • Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir.
 •  “Jack” adlı romanı Türkçeye çevirmiştir.
 • Roman: Sergüzeşt, edebiyatımızda yer yer romantizm ve yer yer de realizmin görüldüğü, edebiyatımızdaki ilk realist roman denemesidir.
 • NABİZADE NAZIM (1862–1893)

*Öykü ve romanlarında Anadolu’ya yönelmiştir.

*İlk köy romanımız kabul edilen Karabibik’i yazmıştır. Bu eser, realizm ve natüralizmin bir bildirisi gibidir.
* Realizm, natüralizmin öncülerinden sayılır.
* İlk psikolojik roman denemesi sayılan Zehra’yı yazmıştır.

 • FATMA ALİYE

*Türk edebiyatının ilk kasın çevirmen ve romancıdır.

*Roman, biyografi,felsefe ve tarih alanında eserler vermiştir.

*Eserlerinde kadın haklarını, kadın-erkek eşitliğini işlemiştir.

*Kaaharamanları kadınlar olan hikâyeler yazmıştır.

*Ahmet Mithat Efendi ile birlikte”Hayal ve Hakikat” adlı romanı yazmıştır.

*“Muhadarat” adlı romanı, gerçek adıyla yayımlamıştır.

*İlk kadın felsefecimizdir.

*Romanları: Hayal ve Hakikat, Enîn, Muhadarat, Udî, Refet

Kategoriler
10. SINIF 2. ÜNİTE: HİKAYE

TANZİMAT DÖNEMİNDE HİKÂYE

 • Batılı anlamda hikâye edebiyatımıza ilk olarak bu dönemde girmiştir.
Kıssadan Hisse - Ahmet Mithat - 1000Kitap
 • Çeviri ile başlayan bu süreç, taklitler ile devam ederek gelişmiş ve kimliğini kazanarak günümüze gelinmiştir.
 • Türk edebiyatında öykü ve roman alanındaki yerli ürünler, Ahmet Mithat‘ın 1870’te basılan “Kıssadan Hisse” ve “Letaif-i Rivayat” adlı öykü kitapları ile verilmeye başladı.
 • Tanzimat döneminde çeviri eserler için söz konusu olan dil ve ahlak sorunları yerli eserlerin de başlıca sorunları oldu.
 • Tanzimat edebiyatı öykü ve romanında olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır; olayların olmuş ya da olabilir izlenimini bırakması gerektiği konusunda bütün Tanzimat sanatçıları birleşmişlerdir.
 •  İlk öykülerde topluluk önünde anlatılan meddah öykülerinin etkisi ve tekniği görülür.
 •  Daha ilk eserlerden başlayarak, Tanzimat edebiyatı öykü ve romancılarının bir kısmı halka (Ahmet Mithat, Emin Nihat, Şemsettin Sami, Nabizade Nazım), bir kısmı aydın kişilere (Namık Kemal, Sami Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem) seslenmeyi tercih etmişlerdir.
 • Bunun sonucu olarak da, halka seslenen yazarlar sade dille, aydın kişilere seslenen yazarlarsa yabancı sözlük ve dil kuralları ile yüklü bir dille yazmışlardır.
 •  Eserler genel olarak, duygusal, acıklı konular üzerine kurulmuştur.
 • Tanzimat öykü ve romanında işlenen önemli temalar: “tutsaklık”; zorla yapılan evliliklerin doğurdu acı sonuçlar; Batı uygarlığı ile Osmanlı uygarlığı arasındaki farkların karşılaştırılması; kadın erkek arasındaki ilişkilerde değişik ortamlarda gelişen evlilik, âşık olma temaları ağırlıklı olarak işlenmiştir.
 • Tanzimat edebiyatının ilk döneminde yetişen ve romantizm akımının etkisi altında kalan yazarların eserlerinde bu akımın özelliği olarak:

—Tesadüflere çok yer verilmiştir.

—Yazarların kişiliği gizlenmemiş; ikide bir okuyucuya “Ey Kaari!” (okuyucu) diye seslenilmiş; olaylar okuyucuyla konuşa konuşa yürütülmüştür.

—Sırası düştükçe, olayın yürüyüşü durdurulmuş, bir takım bilgiler verilmiştir.

Roman aracılığı ile bireyi eğitme ve toplumu düzeltme amacı gözetilmiş; bunun için de siyaset, din, ahlak, felsefe vb. ile ilgili düşünce ve bilgiler ya olayın yürüyüşü durdurulup ya da olayların örülüşü içinde dolaylı olarak okuyucuya aktarılmıştır.

—Kahramanlar çoğu zaman yaşamdan alınmış doğal kişilerdi. Ancak kimi zaman olağanüstü olaylara ve insanlara da yer verilmiştir.

—Kahramanlar çoğu zaman tek yönlüdür. İyiler tamamen iyi, kötüler de tamamen kötüdür.

—Olayların sonunda, çoğu zaman iyiler ödüllerini, kötüler ya da suçlular cezalarını alırlar.

—Kahramanlar çoğu zaman ilk görüşte âşık olurlar.

—Yer ve çevre tasvirleri çoğu zaman eseri süslemek için yapılmıştır.

—Kişi tasvirleri de çoğu zaman olay içinde eritilmemiş; tersine, olayın yürüyüşü durdurularak, kişinin kaşı, gözü, saçı, vb. özellikleri teker teker anlatılmıştır.

 • Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yetişen realizm (gerçekçilik) ile natüralizm (doğalcılık) akımlarının etkisi altında kalmaya başlayan yazarların eserlerinde ise, gözleme önem verilmiş, nedenlerle sonuçlar arasında bağlar aranmış, olağanüstü olaylar ve kişiler bırakılmış, anlatılan her şeyin olabilir izlenimini bırakmasına dikkat edilmiştir.
 • İlk dönemlerde öykü ve roman birbirinden ayrı değildir. Hikâye kelimesi romanı da içine alıyordu.
 • Bu ilk anlatılar ve batıdan yapılan çevirilerden sonra Türkler de öykü yazmaya başlar.
 • İLK öyküler AHMET MİTHAT EFENDİ tarafından yazılır.
 • Daha sonra 25 kitap içinde, bir kısmı uyarlama bir kısmı telif olmak üzere otuz parçadan oluşan LETAİF- İ RİVAYAT serisinin ilk cildini yayımlar.
 • EMİN NİHAT BEY in, MÜSAMERETNAME(gece sohbetleri) adlı 7 uzun öyküden oluşan eseri eski ile yenin iç içe olduğu bir geçiş dönemi ürünüdür.
 • Batılı anlamda ilk hikâye kitabı Samipaşazade Sezai’nin yazdığı Küçük Şeyler kitabıdır.
 • Sanat toplum içindir.” anlayışı hâkimdir. Amaç halkı eğitmek olduğu için içeriğe önem verdiklerinden teknik açıdan zayıftır.

MODERN TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNÜN ÖNCÜLERİ

 • AHMET MİTHAT EFENDİ
 • EMİN NİHAT
 • RECAİZADE MAHMUT EKREM
 • SAMİ PAŞAZEDE SEZAİ
 • NABİZADE NAZIM

AHMET MİTHAT EFENDİ ve LETAİF-İ RİVAYAT

Ahmet Mithat - Wikipedia
 • Öykülerinde araya girip okuyucuyla diyalog kurar ve açıklama yapar. (meddah anlayışı)
 • Çerçeve öykü içinde bağımsız öyküler oluşturur.
 • AHMET MİTHAT estetik ve sanat kaygısı yerine öğretici ve yararlı olmayı tercih etmiştir.
 • Öyküyü bilgi aktarma aracı olarak görür. Ona göre insanlara önce kitap okuma zevki aşılanmalı.
 • Dünyadaki gelişmeler, yabancı ülke ve şehirler, fen ve teknoloji buluşları İLK olarak onun eserlerinde yer bulur.

“LETAİF- İ” RİVAYAT SERİSİNDE

 • Halk öykücülüğünün iki önemli kolu olan ÂŞIK TARZI ve MEDDAH TARZI anlatım geleneğinden vazgeçmez.
 • HACE-İ EVVEL unvanıyla halka yakın durur.
 • Göze değil kulağa hitap eder(sohbet eder gibi)
 • Yerli hayatı konu edinir. Yerli hayattan yana tavır sergiler.
 • Sosyal fayda amacı güder.
 • Ana konuların yanında başka konularda işler.

SAMİPAŞAZADE SEZAİ (öyküde ileri adım)

Samipaşazade Sezai - Vikipedi
 • TÜRK öykücülüğünün gelişiminde en önemli adım ve gelişme onlarla başlar.
 • AHMET MİTHAT’IN aksine öyküleri sanat endişesi taşır ve bireysel konular ele alınır. Ama asıl öykü Servet-i Fününcuların kaleminde gelişir. (Halit Ziya Uşaklıgil öncülüğünde modern hikâyeye vücut veren ilk kişi Samipaşazade Sezai’dir. Anlattığı kişinin dış görünüş ve iç dünyasının çözümlemesini yapar.
 • AHMET MİTHAT’ın kurgulanmış kişilerinin yanında onun anlattığı kişiler hayatın içinde karşılığı olan canlı bireylerdir
 • NAMIK KEMAL’e daha yakın sanatlı bir üslup sergiler.
 • Gündelik hayatın sıradanlığı vardır.
 • Öyküleri KÜÇÜK ŞEYLER ile anı ve makalelerinin yer aldığı RUMUZU’L EDEP’te toplanmıştır.
RUMUZUL EDEB - SAMİ PAŞAZADE SEZAİ | Nadir Kitap
 •  Samipaşazade Sezai’nin ”Küçük Şeyler” adlı kitabında yer alan öyküleri modern anlamda kısa öykülerin başlangıcı kabul edilir. Avrupai tarz küçük hikâyenin İLK örneği kabul edilir.
 • Eserleri romantizm ve realizmin izlerini taşır.
 • Gözleme dayalı bir anlatım vardır.
 • Olaylarda ve kişilerde olağanüstülük yoktur.
 • Daha çok realist eserler verirken romantizme açıktır.
 • KÜÇÜK ŞEYLER düz yazıda EDEBİYAT-I CEDİDE yazarlarının kılavuzu olur.
 • PANDOMİMA VE DÜĞÜN adlı eserinde romantizmle birlikte realist anlayıştan gelen etkiler görülür.
 • KEDİLER eseri sıradan insanın öyküsüdür ve realist bir etki görülür.
Nabizade Nazım Kimdir? - En Sevilen ve En Çok Satan Kitapları

NABİZADE NAZIM

Karabibik-100 Temel Eser - Nabizade Nazım - Satın Al | Pirtukakurdi.com
 • Üçüncü kuşağı oluşturan ARA NESİL mensuplarının kaleme aldığı türler arasında öykü de vardır. Bu kuşağın öncülerinden olan NABİZADE NAZIM Hakikiyyun (realizm- natüralizm) savunanlar arasındadır.
 • Romantizmden sonra Realist – Natüralist anlayışa geçer.
 • KARABİBİK edebiyatımızda köy hayatını konu alan ilk öyküdür. Gerçekçi köy edebiyatı için başlangıç KARABİBİK’tir.
 • KARABİBİK’i, Emil Zola’nın TOPRAK eserinden esinlenerek yazdığı ifade edilir.
 • Eserlerinde gözlem var.
 • Olağanüstülük yok.