Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10. Sınıf 1-2 ve 3. Ünite Çalışma Soruları-4

 1. Aşağıda verilen boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.
 • Sığır ve şölen adı verilen törenlerde söylenen şiirlere…………………adı verilir.
 • Günümüzdeki atasözlerinin  İslamiyet’ten önceki karşılığı ……………dır.
 • Milletlerin zihninde derin iz bırakmış savaş, göç, doğal afet gibi olayların anlatıldığı uzun, manzum eserlere ……………..adı verilir.
 • İslamiyet öncesinde yapılan cenaze törenlerine………………, bu törenlerde söylenen şiirlere ise ……………denir.
 • Halk hikayeleri …………………………….karışık yazılır.
 • Destandan halk hikayesine geçiş eseri …………………………………………’dır.
 1. Aşağıdaki özelliklerin Geçiş Dönemi eserlerinden hangisine ait olduğunu karşılarına yazınız.
 • İlk ansiklopedik sözlüktür…….
 • İlk mesnevidir………………..
 • “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelir…………………
 • Tasavvuf düşüncesinin yayılması için yazılan şiirlerden oluşur………………
 • Beyit ve aruzun kullanıldığı ilk eserdir…………………..
 • Geçiş döneminin ilk eseridir……………….
 • “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir……………………..
 • Sagu, sav, koşuk parçalarının da yer aldığı eserdir………………..
 • Edip Ahmet tarafından yazılmıştır………………….
 • Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır……………….
 • Arapça ve Farsça kelimelerin ilk defa görüldüğü eserdir…………….
 • İçinde bir Türk dünyası haritası vardır…………….
 • İlk siyasetnamedir…………….
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır………….
 • İlk defa Arap alfabesi kullanılmıştır……………
 1. Aşağıda ilk İslami eserler verilmiştir. Yazarlarını karşılarına yazınız.

Divan-ı Lügati’t-Türk………………..

Atabetü’l-Hakayık………………….

Kutadgu Bilig…………………..

Divan-ı Hikmet…………………

 1. Aşağıdaki parantezlere gelecek uygun noktalama işaretlerini yazınız.
 •   Delikanlı ( ) yavaşça yerinden kalkıp odaya sıkıntılı gözlerle baktıktan sonra lambayı söndürdü ( )
 • Gece vakti ( ) içim ürperiyor ( ) aklımda sen ( )
 • Gün doğumunda gelen haberci iyi haberler getirir ( ) diyordu ( )
 • Namık Kemal ( ) ( ) Edebiyatın ruhu sadeliktir ( )diyor.
 • Burası ( )Antalya’nın en güzel mekanıdır( )herkesin uğradığı bir yerdir ( )
 • Delirdin mi sen ( ) neler söylüyorsun öyle ( )
 • Bu satırlar, Aristo’nun Poetika ( MÖ 344 () ) adlı eserinden alınmıştır.
 • Gelenin selamına karşılık verir ( )onlara çay ikram ederdi ( )
 • Seni harekete geçiren şey sevgi mi ( )nefret mi ( ) merak mıydı ( ) Bunu hiç anlayamayacağım ( )
 1. Aşağıdaki yazım hatalarını bularak düzeltiniz.
 • Yolun da gitmeyen bir şeyler var.
 • Neden düşüncelerime önem ver miyordun?
 • Halifelik 1924’de kaldırıldı.
 • Sandımki gözlerin hep beni arar.
 • Anadolu’nun Güneybatı’sı çok sıcak geçer.
 • Bana benziyen bi çocuğum olsunmu?
 • Seni Türkçe’nin en güzel kelimeleriyle seviyorum.
 1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

……Türklerde şölen adı verilen cenaze törenlerinde sagular söylenirdi.

……Türkler şiirlerini bağlama eşliğinde söylerlerdi.

…..Koşuğun halk edebiyatındaki karşılığı ağıttır.

…..Dünyanın bilinen ilk destanı Sümerlerin Gılgamış destanıdır.

 ……İlahi Komedya, Dante’nin yazdığı bir doğal destandır.

……Nazım Hikmet’in yazığı Kuva-yı Milliye Destanı yapma destanlarımızdan biridir.

…… Ergenekon, bir doğal destandır.

…….. Yuğ, İslamiyet öncesinde cenaze törenlerinde söylenen şiirlerdir.

……Sığır ve şölen Türklerin ava gittikten sonra veya avdan döndükten sonra yaptıkları av törenleridir.

……İslamiyet öncesinde şairlerin şiirlerini yazdıkları deftere cönk denirdi.

 1. Göktürk Yazıtları’nın beş önemini yazınız.
Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10.Sınıf 1. ve 2. Ünite Çalışma Soruları-3

 1. Edebiyat- tarih ilişkisini açıklayınız.
 1. Türk edebiyatının dönem tablosunu çiziniz.
 1. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?
 1. Türklerin İslamiyet öncesi yaşamları hakkında bilgi veriniz.
 1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.
 1. Orhun Yazıtları’nın Türk edebiyatı ve tarihi açısından önemini yazınız.
 1. Aşağıdaki boşlukların doğru bilgi ile doldurunuz.
 • İslamiyet öncesinde şairlere……………….,…………,…………….,…………….. ve………………….denir.
 • ……………..,Irk Bitig,……………………alyanam Kara ve Papamkara hikayesi ile ………………………, Uygurlar yazılı döneminin eseridir.
 • Destandan halk hikayesine geçiş eseri ……………………………………hikayeleridir.
 • Türkler sırayla …………………,…………………..,………………….. ve Arap alfabelerini kullanmışlardır.
 • Batı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi,…………………………… ve…………………….evrelerinden geçmiştir.
 • Azerbaycan, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlar’da …………….Türkçesi konuşulmaktadır.
 • Türklerin ilk milli alfabesi olup 38 harften oluşan alfabeye ……………….alfabesi denir.
 • Kutadgu Bilig, Türkçenin ………………….evresinde yazılmış bir eserdir.
 • Dede Korkut Hikayeleri’nde Türkçenin ………………………..dönemine ait özellikler görülür.
 • Göktürk Yazıtları,günümüzde …………………… sınırları içindeki ………………….Vadisi’nde bulunmaktadırlar.
 • Göktürk Yazıtları …….yy.da yazılmıştır…………………………………..,…………………………………….ve Tonyokuk Yazıtı olmak üzere üç anıttır.
 1. Aşağıda Dede Korkut ile ilgili verilen bilgilerden doğru olana D, yanlış olana da Y yazınız.

……15 hikayeden oluşur.

……12. Yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

……..Yazarı Dede Korkut’tur.

….Oğuzların düşmanlarıyla ve kendi aralarındaki mücadelelerini akıcı ve yalın bir dille anlatır.

….İlk söyleyeni belli değildir.

…..Nazım- nesir karışık tır. Olaylar nazım, duygular nesir bölümlerde anlatılmıştır.

…..Olağanüstü ve abartmalara yer verilmez.

…..Halk hikayesinden destana geçiş eseridir.

….. Büyük bir destandan arda kalan hikâyeler olduğu düşünülmektedir.

….. Biri Vatikan, diğeri de Dersten’de olmak üzere iki yazma nüshası vardır.

….Yazıya geçireni belli değildir.

……Dili Osmanlı Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır.

…. Dede Korkut; görmüş geçirmiş, herkesin akıl danıştığı, bilge bir halk ozanıdır.

…..Kahraman bakış açısı ile yazılmıştır.

….. Dede Korkut hikâyeleri bir halk ozanı tarafından, kopuz eşliğinde, dilden dile nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

 1. Aşağıdaki metinde yapılan yazım yanlışlarını bularak doğrusunu yazınız.

   “Bu gün, başöğretmen Mustafa Kemal atatürk’ün başöğretmen unvanını aldığı gündür. 24 kasım 2016 perşembe günü yapılan törene Öğretmen ve öğrenciler katıldı. şiir okuyan öğrencilerimizinde büyük keyif aldığı bu tören, son zamanlarda ki en iyi tören oldu.”

Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10.SINIF 1. ve 2. ÜNİTELER ÇALIŞMA SORULARI- 2

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
 • Edebi eserler tarih araştırmalarına kaynaklık eder……
 • Edebi eser yazıldığı dönemden bağımsızdır…..
 • İslamiyet öncesinde şairlere aşık denirdi……….
 • İslamiyet öncesinde Türkler; Maniheizm, Budizm ve Şamanizm’e inanıyorlardı…….
 • İslamiyet öncesinde şiirler kopuz adı verilen müzik aletiyle söylenirdi…………
 • Sav, şölen adı verilen av törenlerinde söylenen şiirlerdi………..
 • İslamiyet öncesi dönem; sözlü dönem, yazılı dönem ve tekke edebiyatı olmak üzere üç kolda gelişir…..
 • Bilinen ilk Türk şairi Aprınçır Tigin’dir……..
 • Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı kaynağı Altun Yaruk’tur…..
 • Oğuz Kağan ve Atila Destanı, Hun Türklerine aittir…….
 • Türkler sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabelerini kullanmışlardır………….
 • Göktürk Yazıtları, günümüzde Moğolistan sınırlarındaki Orhun Vadisi’nde dikilmişlerdir……
 1. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgiyle doldurunuz.
 • İslamiyet öncesinde şairlere…………, ………….,……………,………………,………..adı verilirdi.
 • İslamiyet öncesinde ………..adı verilen cenaze törenlerinde söylenen yas şiirlerine …………denirdi. Bu şiirlerin halk edebiyatındaki karşılığı ……….., divan edebiyatındaki karşılığı ……………………dır.
 • Göktürk Yazıtları,……………..,………………………………… ve ……………………..Anıtı olarak üzere üç tanedir.
 • Türklerin bilinen ilk yazarı, Orhun Yazıtları’nı da yazan ……………………………………’dir.
 • Doğal destanlar…………………….ve ……………………aşamalarından geçer.
 • İnsanların doğayı , dünyayı, varoluşu vs.anlamak için oluşturdukları hikayelere ………………denir.
 • Türk kültüründe ……………….,………………,………………….gibi mitler önemlidir.
 • Sığır veya şölenlerde söylenen ………………….,aşk,doğa,kahramanlık temalarını işler.
 • Uygur metinlerinden olan…………………………….,bir fal kitabıdır.
 • …………………, Budizmin sekiz temel öğretisini anlatan eserdir.
 1. Sözlü dönemin özelliklerini yazınız.
 1. Orhun Yazıtları’nın tarihimiz ve edebiyatımız açısından önemi nedir?
 1. Edebiyat- tarih ilişkisini örneklerle açıklayınız.
 1. Aşağıdaki destan-millet kavramlarını eşleştiriniz.
Yaratılış 
Ergenekon 
Türeyiş 
BozkurtRus
Oğuz KağanGöktürk
GöçHun
AtillaFin
Alp Er Tungaİran
ŞuUygur
ŞehnameJapon
İliyadaHint
KalevalaAlman
RamayanaSaka
NibelungenAltay
Şinto 
Mahabarata 
igor 
 1. Aşağıda hakkında bilgi verilen destanların adlarını yazınız.
 • Hun hükümdarı Mete’nin hayatını ve Türkleri boylara ayrılmasını anlatan destan………
 • İran destanı Şehname’de de adı geçen, Efrasiyab olarak geçen, Saka Türklerinin ünlü hükümdarını anlatan destan…………………
 • Uygurların kutsal olan Yada taşını Çinlilere kaptırması sonucu oluşan kıtlıktan dolayı yaşadıklarını anlatan destan………….
 • Truva Savaşları’nı anlatan iki Yunan destanı:……………………………,……………………………………
 • Yazıya geçireni Firdevsi olan ve Saka Türkleriyle mücadeleyi anlatan destan………………..
 • Saka hükümdarının Büyük İskender ile savaşını anlatan destandır……………………
 • Pusuya düşürülen Türklerin dört yüz yıl sonra çoğalarak demirden dağı eritip sığındıkları vadiden çıkışlarını anlatan Göktürk destanı…………………
 1. Aşağıdaki eşleştirmeleri doğru şekilde yapınız.
Dede Korkut Hikâyeleri  Divan edebiyatı
Mesnevi  Halk edebiyatı
Halk hikâyesi  Tanzimat edebiyatı
Sagu  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
Hikâye  Destandan halk hikayesine geçiş dönemi