Kategoriler
10. SINIF DİL BİLGİSİ SÖZCÜK TÜRLERİ

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)

“-msi”eki bir şeyin tam olmadığını ama sözü edilen şeye de benzediğini belirtir bize. “Mavimsi” maviye yakın, “ekşimsi” ekşiye yakın anlamlarındadır. “Fiilimsi” de fiil değil de “fiil gibi” anlamını verir. Kısacası fiilden türeyip fiil olamayan sözcüklerdir.

Fiil kök veya gövdelerine bazı özel ekler getirilerek yapılan ve cümle içinde isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan türemiş yapıdaki sözcüklere fiilimsi (eylemsi) denir.

            Fiilden türeyen her sözcük fiilimsi değildir. Fiilimsiler belli bazı ekler alarak isim, sıfat veya zarf olarak kullanılabildikleri gibi olumsuzluk ekini de (-ma/-me) alabilirler.

            Fiilimsiler olumsuzluk ekini alarak fiillerle anlam bağını sürdürürler ancak artık bir eylem bildirmekten uzaktırlar. Fiil çekim eklerini alamazlar ve bir fiil gibi çekimlenemezler. Cümlede artık isim, sıfat veya zarf olarak isim soylu sözcük kabul edilirler.

            Şöyle örneklersek;

            “Çalınan çantasını geri almak için koşarak hırsızın peşinden gitti.” cümlesinde “çalınan, almak ve koşarak” sözcükleri fiilimsidir.  Tam bir eylem veya yargı belirtmezler ancak “çalın-ma-y-an, al-ma-mak, koş-ma-y-arak” şeklinde olumsuzluk eki alabilirler. Çalan sıfat, almak isim ve koşarak ise zarf görevindedir.

İSİM-FİİLLER

            Fiilimsiler anlam ve görevleri bakımından üç gruba ayrılırlar:

 1. İSİM- FİİLLER (AD-EYLEMLER/ MASTAR)

Fiil kök veya gövdelerine “-ma/-ış/-mak” eklerinin getirilmesiyle oluşan ve isim görevinde kullanılan sözcüklere isim fiil denir. Bunlar fiilin adıdır. Her varlık veya kavramın bir adı vardır. Yapılan hareketlerin de ismi olmalıdır. İşte isim-fiiller hareketlerin adını karşılarlar.

 Okumak, dinlemek ve düşünmek, en yararlı etkinliklerdir.

Oturuşuyla, kalkışıyla öyle heybetliydi ki herkesi kendine hayran bırakırdı

Düşünmeden konuşmak,  nişan almadan ateş etmeye benzer.

UYARI: İsim- fiil eki –ma/-me ile olumsuzluk eki birbiriyle karıştırılmamalıdır. Bunları ayırabilmek için sözcüğün anlamına bakmak gerekir. Aynı sözcükte ikisi aynı anda kullanılırsa önce olumsuzluk eki sonra da fiilimsi eki getirilir.

Bu kitabı okumaması ona çok şey kaybettirdi.

Oku-  mama- —İlk ek olumsuzluk, ikinci ek ise isim fiil ekidir.

Bu kapıyı sakın açma.—-olumsuzluk

Açma, kapama işlerini vezneden yapabilirsiniz.isim- fiil

UYARI: İsim-fiil ekleriyle türetilen bazı sözcükler, eylem özelliğini tamamen yitirip kalıplaşarak kalıcı isim haline gelir. Bu kullanımlar artık fiilimsi sayılmaz. Kalıcı isimlere olumsuzluk eki de getirilemez.

Bu ağaçları ekmek nereden aklınıza geldi?––isim-fiil

Fırından ekmek al, gel.—- kalıcı isim

Kibriti bile çakmak onu çok korkutuyordu…isim-fiil

Küçük kız çakmakla oynuyordu.—–kalıcı isim

Oteldeki danışma sabaha kadar açıktı.—kalıcı isim

Büyüklerine fikir danışma, farklı bakmanı sağlar.–isim-fiil

Üç yaşındaki ufaklık dondurma isteyip durdu.—kalıcı isim

Sebzeleri dondurma, onların besin değerini kaybettiren bir işlemdir.isim-fiil

UYARI: İsim-fiil eki –ış ile fiilden fiil yapan, işteşlik eki –ış karıştırılmamalıdır. İşteşlik eki fiile birliktelik ve karşılıklı anlamı verir. Ancak isim-fiil eki, fiilin adını yapar.

Gün biter, gülüşün kalır bende.—-gül-üş-ü-n-ü——isim fiil

Kadınlar onun bu kıyafetini görünce gülüştüler.—gül-üş-tü-ler—çekimli fiil—işteş çatı

Bir bakışı bilsen bana neler anlatır.—-bak-ış-ı——isim-fiil

Dükkân girince herkes şaşkınlıkla bakıştı.——bak-ış-tı——çekimli fiil —işteş çatı

SIFAT-FİİL
 1. SIFAT-FİİL (ORTAÇ)

Fiil kök veya gövdelerine “-an, -ası, -mez,-ar, -dik, -ecek, -miş” özel eklerinden biri getirilerek oluşturulan ve cümlede sıfat göreviyle kullanılan sözcüklere sıfat-fiil denir.

Gülen ayvam, ağlayan narımsın. (Ayva ve nar isimdir. Onların birer özelliği gül-en ve ağla-y-an sözcükleriyle gösterilmiştir. Yani birer sıfat tamlaması olmuştur. Bu tamlamaların sıfatlarına bakarsak ağla-y-an ve gül-en şeklinde fiil köklerine özel ekler getirilerek oluşturulduklarını görürüz. İşte bunlar sıfat fiildir.)

O öpülesi ellere nasıl kıydınız?——öpülesi el—-sıfat tamlaması, öpül-esi—sıfat-fiil

Ne çıkmaz sokaklara girdik şu hayatta.—çıkmaz sokak—sıfat tamlaması—çık-maz—sıfat-fiil

Eve koşar adım gitti.—-koşar adım—sıfat tamlaması—koş-ar—sıfat-fiil

Yazılıda bildik sorular vardır.—-bildik soru—sıfat tamlaması- bil-dik—sıfat- fiil

Onunla görülecek hesabımız var daha.—-görülecek hesap—-sıfat tamlaması—-görül-   ecek—sıfat-fiil

Çizilmiş duvarları görünce kan beynine sıçradı.—-çizilmiş duvar—sıfat tamlaması—çizil-miş—–sıfat-fiil

UYARI: Sıfat fiiller bir sıfat tamlaması oluştururlar. Bütün sıfat tamlamalarında olabileceği gibi sıfat fiille oluşturulmuş bir tamlamada da tamlanan düşebilir ve bütün özelliklerini sıfata yükleyebilir. Buna adlaşmış sıfat fiil denir.

Güzel kızı görünce kalbi atmaya başladı.—–sıfat tamlaması

Güzeli görünce kalbi atmaya başladı—–adlaşmış sıfat

Partide tanıdık insanları görüp çıktım.—–sıfat-fiille oluşan sıfat tamlaması

Partide tanıdıkları görüp çıktım.—--adlaşmış-sıfat fiil.

UYARI: Sıfat-fiiller bazen sıfat ve adlaşmış sıfat görevinde kullanılmayabilir. Hatta iyelik eklerini de alabilirler. Cümlede genellikle isim görevinde kullanılırlar. Buna rağmen yine de fiilimsi kabul edilir.

            Bana yardım edeceğinizi umuyorum.

            Seni unutacağımdan eminim.

Seni sorduğumu biliyorsun.

UYARI: Sıfat-fiil ekini alarak zamanla eylem özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı isim olan kullanımlar vardır.

            Aşağıda çok güzel bir çağlayan var.

            Bu konserin bütün gelirleri LÖSEV’e bağışlanacak.

            Şurada bir açacak duruyor.

UYARI: Sıfat-fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılmaktadır. Bunların karıştırılmamasına dikkat etmek gerekir.  Çekimli fiiller zaman ve kişi çekimi ile bir yargı bildirir. Ancak sıfat-fiil ekleri bir ismi nitelediği için nitelik bildirir. Tek tek örnek verelim:

Bildik sorularınıza cevap vermeyeceğim.—-sıfat-fiil

Sınavdaki bütün soruları bildik.—-çekimli fiil (Geçmiş zaman ve 1. Çoğul kişi anlamı var.)

Yakacak odunları suda bırakmamalıydın.—-sıfat-fiil

Topladığı bütün odunları yakacak.——çekimli fiil (Gelecek zaman ve 3.tekil kişi anlamı var.)

Bilinmez denizlere yelken açma.-—sıfat-fiil

Onun neler yaptığı bilinmez.—çekimli fiil (Geniş zamanın olumsuz ve 3.tekil kişi anlamı var.)

Çalar saatini neden bozdun?–-sıfat- fiil

Bu şarkıyı durmadan çalar.—çekimli fiil (Geniş zaman ve 3. Tekil kişi anlamı var.)

Onun gibi bilmiş insanlar herkesin canını sıkar.—sıfat-fiil

Olacakları önceden bilmiş.—çekimli-fiil (Geçmiş zaman ve 3.tekil kişi anlamı var.)

ZARF-FİİL
 1. ZARF-FİİL (ULAÇ, BAĞFİİL)

Fiil kök veya gövdelerine “-arak,-ınca,-dıkça, -ıp, -madan,- maksızın,-ken, -eli,-esiye, -e, -e…..-e, -r..-mez, -dığında,-casına” gibi özel ekler getirilerek oluşan ve cümle içinde zarf görevinde kullanılan kelimelere zarf-fiil adı verilir. Ayrıca ulaç veya bağfiil de denir.

Zarf-fiiller, zaman ve durum anlamları verirler. Çünkü “nasıl” ve “ne zaman” sorularına cevap verirler.

Ağaçtan erik kopararak ilerliyorduk.—-kopar-arak—-durum anlamı veren zarf-fiil

Sen gülünce güller açar.——-gül-ünce——zaman anlamı veren zarf-fiil

Yaşadıkça göreceksin.—--yaşa-dıkça—–zaman anlamı veren zarf-fiil

Buraya gelip seni almış.—gel-ip——durum anlamı veren zarf-fiil

Oraya varmadan beni aramayın.—–var-madan—-zaman anlamı veren zarf-fiil

Kalbi durmaksızın atıyordu.–dur-maksızın—durum anlamı veren zarf-fiil

Yemek yaparken elini kesmiş.—-yapar-ken—zaman anlamı veren zarf fiil

Gittin gideli değişen bir şey yok—-git-eli—zaman anlamı veren zarf-fiil

Onu ölesiye seviyormuş.—-öl-esiye—-durum anlamı veren zarf-fiil

Atatürk saat dokuzu beş geçe vefat etti.—-geç-e—zaman anlamı veren zarf-fiil

Seni sevdim diye deli dediler.—-–de-y-e——durum anlamı veren zarf-fiil

Evine bağıra bağıra girdiniz.––bağır-a bağır-a—–durum anlamı veren zarf-fiil

Seni görür görmez tanıdım.–gör-ür gör-mez—zaman anlamı veren zarf-fiil

Oraya gittiğinde müdürü sor.-—-git-diğinde—-zaman anlamı veren zarf-fiil

Yalvarırcasına konuşuyordu.––yalvarır-casına—-durum anlamı veren zarf-fiil

UYARI: -ken” eki fiile geldiğinde zarf-fiil yapar ancak isme de gelebilir. İsme geldiğinde zarf-fiil değil ama zarf yapar.

 Seni çocukken görmüştüm. —-çocuk-ken—–zarf

Gülerken çok güzel oluyorsun.—-güler-ken—-zarf-fiil

UYARI: Zarf-fiil eki “-a/-e” ile yönelme hal eki “-a/-e”yi karıştırmamalıyız. Zarf fiil ekleri fiile gelir ve yapım ekidir. Ancak yönelme hal eki sadece isme gelir.

Güle oynaya eve vardık. cümlesinde “gül-e oyna-y-aikilemesinin aldığı ek fiile gelip ikilemeyi durum anlamı verecek şekle getirdiği için zarf-fiil; “ev-e” sözcüğündeki ek ise isme gelip yaklaşma, yönelme anlamı verdiği için isim çekim ekidir.

UYARI: Bütün fiilimsi ekleri, fiilden isim yapan yapım ekleridir. Yani genel olarak fiilin türünü değiştirerek isim soylu yapar.

Kâğıtları arayıp bulalım.—ara-y-ıp—-fiili zarf yapmış.

Şüphe etmek, düşünmektir.—-et-mek, düşün-mek—-fiili, isim yapmış.

Arabayı çizen kişi sensin.—-çiz-en—–fiili, sıfat yapmış.

UYARI: Fiilimsiler cümlede yargı bildirir ve yan cümle oluşturulur. Yani yüklem hariç, cümlede kaç fiilimsi varsa o kadar da yan cümle vardır.

 Artık söylenecek bir şey kalmadı.

          Yan cümle            temel cümle

ÖNEMLİ: ÖSYM fiilimsilerle kurulan sözcük grubunu isim tamlaması olarak kabul etmemektedir.

“Okulların açılacağını zannetmiyorum.” cümlesinde “açılacağını” sözcüğü fiilimsi olmasına rağmen “okulların açılacağı” yapısı isim tamlaması değildir.

 Ancak fiilimsi ekini alarak eylem özelliğini yitiren kalıcı isimlerle tamlama kurulabilir.

Babanın çakmağını mı aldın? cümlesinde “çakmak” kalıcı isimdir.

Kategoriler
9.SINIF DİL BİLGİSİ FİİLLER SÖZCÜK TÜRLERİ

FİİLLERDE ÇATI

Yüklemdeki fiilin özneyle ve nesneyle olan ilişkisine fiilin çatısı denir. Bundan dolayı öznesine göre ve nesnesine göre olmak üzere ikiye ayrılır.

Çatı, sadece yüklemi çekimli fiil olan cümlelerde aranır. Yani yüklemi isim ve isim soylu olan cümlenin çatısına bakılmaz. Yani isim cümlelerinde çatı aranmaz.

 1. ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER (ÖZNE- YÜKLEM İLİŞKİSİ)

Öznenin yüklemi yapma şekline göre olan, fiille ilişkisidir.

Dörde ayrılır:

 • ETKEN FİİL: Bu fiillerde eylemi yapan bellidir. Fiilin bildirdiği işi yapan aktif bir özne vardır. Özne gerçek veya gizli bir özne olabilir. Yani gizli özne de aktif sayılır. Bu fiiller diğer çatı eklerinden hiçbirini almazlar.

Çocuklar durmadan test çözüyorlar.—-Çözen kim?—çocuklar

Kalabalık birden caddeyi doldurdu.—–Dolduran ne?—-kalabalık

Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu.—–bilmeyen kim? —O (gizli özne)

 • EDİLGEN ÇATI: Eylemi yapan belli değildir. Edilgen çatıda eylem bir başkası tarafından yapılmıştır. -n, -l” çatı eklerini alır. Özne aktif değil, pasiftir. Eylemden etkilenir.  Edilgen çatılı eylemlerin öznesi gerçek değil “sözde özne”dir.

Durmadan test çözüldü.——-Çözen kim? Belli değil.

Cadde birden dolduruldu.—–Dolduran kim? Belli değil.

Ne yapacağı nereye gideceği bilinmiyordu.——-Bilmeyen kim? Belli değil.

UYARI: Edilgen çatılı eylemde sözde özne, etken çatılı fiilde nesne olur. Örneğin; 

 Sınav kâğıdımı komisyon incelemiş.

       Nesne          Özne           yüklem

Sınav kâğıdım incelenmiş.

Sözde özne          yüklem

UYARI: Edilgen çatılı fiillerde “ tarafından, -ca/ -ce” şeklinde kurulan yapılar vardır. Özne orada gizlidir. Biz bunlara örtülü özne denir. Ancak buna rağmen fiil yine de edilgen olur. Bu yapıdaki ögeler özne değil, zarf tümleci olurlar.

Sınav kâğıdım komisyon tarafından incelendi.

Sözde özne         zarf tümleci              yüklem

                          (örtülü özne)

Karar,   öğretmen kurulunca alındı.

Sözde özne    Zarf tümleci         yüklem

                    (örtülü özne)

UYARI: Yüklemi geçişsiz-edilgen çatılı cümlelerde özne yoktur. Yani sözde özne de yoktur.  Türkçede öznesiz cümlenin tek istisnası budur.

Hafta sonu uzun bir yolculuğa çıkılmış.

 Geçen yaz Avrupa’ya gidildi.

Sabaha karşı yola düşülmüştü.

 • DÖNÜŞLÜ ÇATI: Öznenin hem işi yaptığı hem de yaptığı işten etkilendiği çatıdır. Edilgen fiillerin aldığı “-n, -l” eklerini dönüşlü fiiller de alırlar. Ancak edilgen çatıdan farkı öznenin belli olmasıdır. Dönüşlü çatılı fiilde kendi kendine yapılma anlamı vardır.

Askerden dönen oğlunu görünce çok sevindi. (Sevmek işini yapan da kendi etkilenen de)

Jale, akşamki düğün için çok süslenmişti.

Sonunda çok sevdiğim işimden ayrıldım.

Yaptığın uzun ve kirli yolculuktan sonra yıkanmışsın.

UYARI: Dönüşlü fiille edilgen çatılı fiil karıştırılmamalıdır. Edilgen fiilde özne sözde öznedir ve eylemi başkası yapar. Ancak dönüşlü fiillerde eylemi gerçek özne yapar, yani eylemi yapan bellidir. Eylemden etkilenen de aynı kişidir. Şöyle basit iki örnek verirsek sanırım daha iyi anlaşılacaktır : “Annem tarandı.” cümlesinde “tarama” işini yapan annedir. Yani anne kendi kendine taranabilir. Taranınca da etkilenen, saçı düzelen yine kendisidir. Ancak “Kuzu tarandı.” cümlesinde kuzu “tarama” işini yapabilecek özellikte değildir. Kuzuyu başkası taramıştır ve bu işi kimin yaptığı da belli değildir. Bu nedenle ilk örnekteki “tarandı” dönüşlü çatı, ikinci cümledeki “tarandı” ise edilgen çatılıdır. Aşağıdaki tabloda yer alan örnekleri de inceleyelim.

DÖNÜŞLÜ ÇATIEDİLGEN ÇATI
Ayşe odasında süsleniyordu.23 Nisan için sınıf süsleniyordu.
Söylediklerine çok alındım.Hava alanından bir saat sonra alındım.
Bu olaydan dolayı annesi ona çok söylendi.Bize sizi burada beklememiz söylendi.
Madenden çıkınca hemen yıkanmış. Çamaşırlar akşamdan yıkanmış.

UYARI: Özne insan dışı bir varlıksa “-n,-l” çatı eklerini alan, genellikle doğa olaylarını bildiren fiillerin çatısı dönüşlü değil, etken kabul edilir.

Sonbahar gelmeden yapraklar döküldü.

Kasabanın yolu biraz ileriden üçe ayrılır.

 • İŞTEŞ ÇATI: Fiilin birden fazla özne tarafından yapıldığını bildiren çatıdır. “-ş,-leş” çatı eklerini alarak oluşur. Bir işin karşılıklı veya birlikte yapıldığı anlamı verir.

Onunla lisede tanışmıştık.—-karşılıklı

Onunla uzun yıllar mektuplaştık.—-karşılıklı

Satış işlemleri için sonunda anlaştık. —-karşılıklı

Sokakta küçük küçük çocuklar koşuşturuyordu.—–birliktelik

Durakta otobüs için saatlerce bekleştik. ——birliktelik

Daldaki kuşlar durmadan ötüşüyor.—–birliktelik

Cenazede bütün aile ağlaştık.—–birliktelik

UYARI: Birden çok öznesi olan her fiil işteş değildir. İşteşlik için birden çok özne değil de tek bir öznede birden fazla kişinin olması gerekir.

Öğrenciler amaçlarına ulaştılar——işteş değil, etken.

Buraya birkaç polis geldi.——–işteş değil etken.

Mahalleli buraya toplaştı.——birliktelik anlamı var, işteş.

UYARI: Bazı fiiller “-ş” ekini almamalarına rağmen, işteşlik anlamı verebilirler. Bunlara “anlamca işteş fiil” denir. Bu eylemler “ karşılıklı yapma” anlamı verir: savaşmak, barışmak, güreşmek, yarışmak…

Kardeşler bu bayramda barıştılar.

Şu anda Yusuf ve Hasan güreşiyorlar.

Ödülü almak için bütün sınıf yarıştı.

 1. NESNESİNE GÖRE FİİLLER (NESNE- YÜKLEM İLİŞKİSİ)

Fiiller, nesne alıp almama durumlarına göre ikiye ayrılır. Bunlara geçişli veya geçişsiz fiil denir. Bir de bu fiillere bazı ekler getirilerek nesne alma durumu değiştirilebilir ki onlara ettirgen veya oldurgan çatılı fiil adı verilir. Yani nesnesine göre çatı dörde ayrılır.

 • GEÇİŞLİ FİİL: Nesne alabilen fillere denir. Yükleme “ne, neyi, kimi”  soruları sorulduğunda cevap alınabiliyorsa o fiiller geçişli çatılıdır. Bunlar aslına iş (kılış) fiilleridir. Yani fiilden etkilenen bir öge vardır.

Çocuk annesinin elini hemen tuttu.—Neyi tuttu?—annesinin elini— geçişli

 Sonunda eve bir televizyon aldı.——Ne aldı?—–televizyon—-geçişli

Hiç bekletmeden içti.—–Neyi içti?—-onu—geçişli

UYARI: Fiilin geçişli olabilmesi için ille de cümlede bir nesne olmasına gerek yoktur. Cümlede belki de bir nesne yoktur ama fiil nesne alabilecek özelliğe sahipse o fiil geçişlidir.

Akşam saatlerinde güzelce süpürmüş.—–Neyi süpürmüş? Onu—-geçişli

Bütün bir yıl bıkmadan usanmadan aradım.—-Neyi aradım? Onu—geçişli

 • GEÇİŞSİZ FİİLLER: Öznenin yaptığı işten etkilenen bir varlığın olmadığı, yani nesne alamayan fiillerdir. “Neyi, kimi, ne” sorularına cevap almazlar. Bu fiiller, “durum ve oluş” fiilleridir.

Kemal Sunal fiillerine herkes güler.Neyi güler? Cevap yok— geçişsiz

Gözündeki şişlik gittikçe büyüyor.—Neyi büyür? Onu büyür.—Bir cevap olamaz-geçişsiz

Koşarak geldi ve koltuğa oturdu.

Bu çocuk öğlene kadar yatar.

UYARI: Bazı fiiller, kullanıldığı cümleye ve yere göre bazen geçişli, bazen de geçişsiz olabilirler.

Uzun saçlı adam kapıyı çaldı.—-Neyi çaldı? Zili- geçişli

Zil durmadan çaldı.—–Neyi çaldı? Cevap yok.—-geçişsiz

Yüz metreyi on saniyede koştum.—-Neyi koştum?—Yüz metreyi—geçişli

Hırsızın peşinden epeyce koştum.—Neyi Koştum? Cevap yok—geçişsiz

 • ETTİRGEN FİİL:  Geçişli fiillerin “-r, -t, -dır”  ekleriyle tekrar geçişli hale getirilmesidir. Kısacası fiilin geçişlilik derecesinin arttırılmasıdır. Bu fiillerde başkasına yaptırma anlamı vardır.

Çocuk bir bardak sütü hemen iç-ti.——geçişli

Anne çocuğa sütü iç-ir-di.——-ettirgen

Öğretmen kitaptaki metni oku-du.—–geçişli

Öğretmen kitaptaki metni öğrencilere oku-t-tu—-ettirgen

Çöz-  —-Neyi? Onu—geçişli

Çöz-dür-  — Neyi? Onu—-ettirgen

 • OLDURGAN FİİL: Geçişsiz fiillerin”-r,-t,-dır” ekleriyle geçişli hale getirildiği fiillerdir.

Gül—--Neyi? Cevap yok.—-geçişsiz

Gül-dür—-Neyi? Onu—-Artık geçişli olduğu için oldurgan

Otobüs kaçtı——-Neyi? Cevap yok.—geçişsiz.

Otobüsü kaç-ır-dı——Neyi? Otobüsü— oldurgan

UYARI: Bazı fiiller oldurgan eklerini aldıklarında köklerinde ses değişimleri olabilir. Bunlar çok azdır.

Git-tir——götür-

Gel-tir——-getir-

Kalk-tır—– kaldır-

UYARI: Bir fiil hem oldurgan hem ettirgen çatı eklerini aynı anda alabilir.

Gül—–geçişsiz

Gül-dür-t——ettirgen

Kategoriler
9.SINIF DİL BİLGİSİ FİİLLER SÖZCÜK TÜRLERİ

FİİLDE YAPI

YAPISINA GÖRE FİİLLER

Bütün sözcük türleri gibi fiiller de yapılarına göre ayrılır. Fiillerin anlamlı en küçük yapısına kök denir. Bazen ortak kökler de olabilir. Ortak kökler hem fiil hem de isim olarak kullanılabilen yapılardır. Ortak kök sesteşlik değildir. Sesteşlikte sesler aynı ancak anlamlar farklıdır. Ortak kökte ise isim olan sözcük ile fiil olan sözcük anlamca birbirine bağlıdır.

Örneğin “yüz” sözcüğü sayı veya sima anlamlarında kullanılabilir ki bu, sesteşliktir. Ancak ”boya” sözcüğü hem bir yerin rengini değiştirmek eylemi hem de renk değişikliği için kullanılan malzeme anlamlarına gelir. Aralarında anlam bağı vardır. Bu nedenle ortak köktür.

Yapılarına göre fiiller üçe ayrılır:

 • BASİT FİİLLER

Hiçbir yapım eki almayan kök halindeki fiillere basit fiil denir.

Oraya bu yoldan gideceksiniz.—-git-ecek-siniz (gelecek zamanın 2.çoğul kişi çekiminde. Yani yapım eki almamış. Basittir.)

Bu tarladaki bütün otları yolmalıyız. (Gereklilik kipi birinci çoğul kişi çekiminde. Yapım eki almamış. Basittir. )

 • TÜREMİŞ FİİLLER

İsim veya fiil köklerine yapım eki getirilerek oluşturulan fiillere türemiş fiil denir. Türemiş fiiller iki şekilde olur:

 1. İsimden Türeyen Fiiller:  İsimlere, fiil yapan ekler getirilerek oluşturulur. 

Baş-la

Kan-a-

Yaş-a-

Yaş-lan-

Oyun-a-

Yön-el-

Kar-ar-

 1. Fiilden Türeyen Fiiller: Fiillere, fiil yapan ekler getirilerek oluşturulur.

İç-ir-

Gül-dür-

Boya-t-

Çık-ar-

Çık-ar-ıl-

 • BİRLEŞİK FİİLLER
BİRLEŞİK FİİLLER

Birden çok sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu fillere birleşik fiil denir. Bir ad ile bir yardımcı fiil; iki ayrı fiil şeklinin ya da ad soylu bir veya birden çok kelime ile bir fiilin birleşmesinden oluşan ve tek bir kavrama karşılık gelen fiillerdir.

Yapılışlarına göre üç grupta incelenebilir:

 1. ANLAMCA KAYNAŞMIŞ BİRLEŞİK FİİLLER: Birden çok sözcüğün gerçek anlamlarından uzaklaşarak diğer sözcüklerle kaynaşmasıyla oluşur. Bu gruba daha çok deyimler girmektedir. Bazı kaynaklarda deyimler, “deyimleşmiş birleşik fiiller” adı ile ayrı bir başlıkta da ele alınmaktadır. Biz burada deyimlere de anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diyeceğiz.

Göze gir-

Beti benzi at-

Kanat ger-

Kabak çiçeği gibi açıl-

Başvur-

Vazgeç-

Dili dolan-

 1. YARDIMCI EYLEMLE KURULAN BİRLEŞİK FİİLLER:  İsim soylu bir sözcükle “etmek, eylemek, olmak, kılmak, bulunmak, buyurmak” yardımcı eylemlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulur. En yaygın kullanılan yardımcı fiiller “et- ve ol-“dur.

Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde asıl anlam, isimdedir.

Cümlenin ögeleri bulunurken “isim+ yardımcı fiil” , tek öge olarak kabul edilir.

Öğretmenin bu davranışına itiraz ettik.

Bütün üyeler toplantıda hazır bulunmuştu.

Haberi alınca çok mutlu oldum.

Babama bunu yapmayı mecbur kıldı.

Bu çocuğu sonunda evlat edindiler.

UYARI: Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde herhangi bir ses olayı varsa sözcükler bitişik yazılır, ses olayı yoksa ayrı yazılır. Aksi halde yazım yanlışı olur.

Bunca sıkıntıdan sonra ülkeyi terk etti.——Ses olayı yok—-Ayrı yazılır.

Uyanmıyor ama her şeyi hissediyor.—-his + et—-ünlü türemesi….Bitişik yazılır.

UYARI: “ol-,et-,bu,-kıl-“ sözcükleri asıl eylem olarak da kullanılabilirler. Yargıyı tamamen kendi üzerlerine çektiklerinde yardımcı fiil değil asıl fiildir.

Bu yıl onun bir çocuğu daha oldu.

Yemekten sonra cuma namazı kılındı.

Onu yıllar sonra yeniden bulmuşum.

Bu halı sence ne eder?

 1. KURALLI BİRLEŞİK FİİLLER

İki fiilin kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. Bu tür fiiller, herhangi bir fiil ile özel bir fiilin bir arada kullanılması ile oluşur.

Sözcükler her zaman bitişik yazılır.

Fiil + fiil = birleşik fiil

 • Yeterlilik Fiili: Herhangi bir fiile “-ebilmek” yardımcı fiili getirilerek yapılır. “Yeterlilik, gücü yetme, yapabilme” anlamı verir.   Bunların yanında “izin,olasılık,rica” gibi anlamları da karşılar.

Çocuklar bu yaşta keman çalabilirler. (yeterlilik)

Bu programı ben hazırlayabilirim. (gücü yetme)

 Okuldan sonra arkadaşlarla biraz dolaşabilir miyim?(izin)

Başbakan yarın burayı ziyaret edebilir. (ihtimal)

UYARI: Yeterlilik fiilinin olumsuzuna dikkat etmemiz gerekir. Çünkü        “-ebilmek” yapısı olumsuz çekimlerde kaybolur.Asıl fiilden sonra “–e-me/ -a-ma” şeklinde önce “-ebilmek”teki ünlü ve olumsuzluk eki gelir.

İç-ebil-mek———iç-e-me-mek

Duy-abil-mek—–duy-a-ma-mak

Sana mektup yazabilirim————- Sana mektup yazamam.

 • Tezlik Fiili: Herhangi bir fiile “-ivermek” yardımcı fiilinin getirilmesiyle oluşur. Fiile tezlik, çabukluk anlamı verir. Bunun dışında “ rica-istek, beklenmedik bir durumla karşılaşma, sitem” gibi anlamlar katar.

Malları raflara yerleştiriverdi.——çabukluk

Şu faturaları ödeyiver—–rica, istek

Sokağın köşesinden önüme fırlayıverdi.——beklenmedik bir durumla karşılaşma

Toplantıda beni azarlayıverdin. ——sitem

Şu telefona bakıver canım—-önemsizlik

Tezlik fiilinin olumsuzu yapılırken olumsuzluk ekleri yardımcı fiile de yardımcı fiilden önceki sözcüğe de gelebilir.

Bakıverdi—-bakmayıverdi /bakıvermedi

Ödeyiver—–ödemeyiver/ödeyiverme

 • Sürerlilik Fiili: Bir fiile “-edurmak, -egelmek, -ekalmak” yardımcı fiillerinin getirilmesiyle oluşur. Bu fiilde, eylemin sürdüğü, devam ettiği anlamı vardır. Cümleye eylemin devam ettiği, şaşırma” gibi anlamlar da katar.

Sen gidedur, ben yetişirim.

Bakakalırım giden geminin ardından.

Onu hiç beklemezken çıkageldi.

 • Yaklaşma Fiili: Asıl fiilin “-e” zarf fiil biçimi üzerine “yaz-“ yardımcı fiilinin getirilmesiyle oluşur. “Az kalsın gerçekleşecek olma, gerçekleşmeye çok yaklaşma” anlamı verir.  Sınırlı kullanımı vardır. Bu fiilin olumsuzu yoktur. Ayrıca bu fiille birlikte “neredeyse, az kalsın” gibi sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.

Kadın kaldırımda yürürken düşeyazdı.

Dolmuş yanımdan geçerken öleyazdım.

ÖNEMLİ NOT: Bazı kaynaklarda isteklenme birleşik fiil adı altında “ –esi gelmek, -eceği tutmak” yapılarının da kurallı birleşik fiil olduğu belirtilmektedir. Bunun dışında bazı birleşik fiiller, iki ayrı fiilin belirli kalıplar içinde bir araya gelip kaynaşmasıyla da oluşabilir. Aşağıdaki örnekler bunlara örnektir:

Akıp git-

Dalıp git-

Alıp ver-

Dolup taş-

Sayıp dök-

Kasıp kavur-

Göresi gel-

Söyleyeceği tut-