Kategoriler
9.SINIF DİL BİLGİSİ FİİLLER SÖZCÜK TÜRLERİ

FİİLLERDE ÇATI

Yüklemdeki fiilin özneyle ve nesneyle olan ilişkisine fiilin çatısı denir. Bundan dolayı öznesine göre ve nesnesine göre olmak üzere ikiye ayrılır.

Çatı, sadece yüklemi çekimli fiil olan cümlelerde aranır. Yani yüklemi isim ve isim soylu olan cümlenin çatısına bakılmaz. Yani isim cümlelerinde çatı aranmaz.

 1. ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER (ÖZNE- YÜKLEM İLİŞKİSİ)

Öznenin yüklemi yapma şekline göre olan, fiille ilişkisidir.

Dörde ayrılır:

 • ETKEN FİİL: Bu fiillerde eylemi yapan bellidir. Fiilin bildirdiği işi yapan aktif bir özne vardır. Özne gerçek veya gizli bir özne olabilir. Yani gizli özne de aktif sayılır. Bu fiiller diğer çatı eklerinden hiçbirini almazlar.

Çocuklar durmadan test çözüyorlar.—-Çözen kim?—çocuklar

Kalabalık birden caddeyi doldurdu.—–Dolduran ne?—-kalabalık

Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu.—–bilmeyen kim? —O (gizli özne)

 • EDİLGEN ÇATI: Eylemi yapan belli değildir. Edilgen çatıda eylem bir başkası tarafından yapılmıştır. -n, -l” çatı eklerini alır. Özne aktif değil, pasiftir. Eylemden etkilenir.  Edilgen çatılı eylemlerin öznesi gerçek değil “sözde özne”dir.

Durmadan test çözüldü.——-Çözen kim? Belli değil.

Cadde birden dolduruldu.—–Dolduran kim? Belli değil.

Ne yapacağı nereye gideceği bilinmiyordu.——-Bilmeyen kim? Belli değil.

UYARI: Edilgen çatılı eylemde sözde özne, etken çatılı fiilde nesne olur. Örneğin; 

 Sınav kâğıdımı komisyon incelemiş.

       Nesne          Özne           yüklem

Sınav kâğıdım incelenmiş.

Sözde özne          yüklem

UYARI: Edilgen çatılı fiillerde “ tarafından, -ca/ -ce” şeklinde kurulan yapılar vardır. Özne orada gizlidir. Biz bunlara örtülü özne denir. Ancak buna rağmen fiil yine de edilgen olur. Bu yapıdaki ögeler özne değil, zarf tümleci olurlar.

Sınav kâğıdım komisyon tarafından incelendi.

Sözde özne         zarf tümleci              yüklem

                          (örtülü özne)

Karar,   öğretmen kurulunca alındı.

Sözde özne    Zarf tümleci         yüklem

                    (örtülü özne)

UYARI: Yüklemi geçişsiz-edilgen çatılı cümlelerde özne yoktur. Yani sözde özne de yoktur.  Türkçede öznesiz cümlenin tek istisnası budur.

Hafta sonu uzun bir yolculuğa çıkılmış.

 Geçen yaz Avrupa’ya gidildi.

Sabaha karşı yola düşülmüştü.

 • DÖNÜŞLÜ ÇATI: Öznenin hem işi yaptığı hem de yaptığı işten etkilendiği çatıdır. Edilgen fiillerin aldığı “-n, -l” eklerini dönüşlü fiiller de alırlar. Ancak edilgen çatıdan farkı öznenin belli olmasıdır. Dönüşlü çatılı fiilde kendi kendine yapılma anlamı vardır.

Askerden dönen oğlunu görünce çok sevindi. (Sevmek işini yapan da kendi etkilenen de)

Jale, akşamki düğün için çok süslenmişti.

Sonunda çok sevdiğim işimden ayrıldım.

Yaptığın uzun ve kirli yolculuktan sonra yıkanmışsın.

UYARI: Dönüşlü fiille edilgen çatılı fiil karıştırılmamalıdır. Edilgen fiilde özne sözde öznedir ve eylemi başkası yapar. Ancak dönüşlü fiillerde eylemi gerçek özne yapar, yani eylemi yapan bellidir. Eylemden etkilenen de aynı kişidir. Şöyle basit iki örnek verirsek sanırım daha iyi anlaşılacaktır : “Annem tarandı.” cümlesinde “tarama” işini yapan annedir. Yani anne kendi kendine taranabilir. Taranınca da etkilenen, saçı düzelen yine kendisidir. Ancak “Kuzu tarandı.” cümlesinde kuzu “tarama” işini yapabilecek özellikte değildir. Kuzuyu başkası taramıştır ve bu işi kimin yaptığı da belli değildir. Bu nedenle ilk örnekteki “tarandı” dönüşlü çatı, ikinci cümledeki “tarandı” ise edilgen çatılıdır. Aşağıdaki tabloda yer alan örnekleri de inceleyelim.

DÖNÜŞLÜ ÇATIEDİLGEN ÇATI
Ayşe odasında süsleniyordu.23 Nisan için sınıf süsleniyordu.
Söylediklerine çok alındım.Hava alanından bir saat sonra alındım.
Bu olaydan dolayı annesi ona çok söylendi.Bize sizi burada beklememiz söylendi.
Madenden çıkınca hemen yıkanmış. Çamaşırlar akşamdan yıkanmış.

UYARI: Özne insan dışı bir varlıksa “-n,-l” çatı eklerini alan, genellikle doğa olaylarını bildiren fiillerin çatısı dönüşlü değil, etken kabul edilir.

Sonbahar gelmeden yapraklar döküldü.

Kasabanın yolu biraz ileriden üçe ayrılır.

 • İŞTEŞ ÇATI: Fiilin birden fazla özne tarafından yapıldığını bildiren çatıdır. “-ş,-leş” çatı eklerini alarak oluşur. Bir işin karşılıklı veya birlikte yapıldığı anlamı verir.

Onunla lisede tanışmıştık.—-karşılıklı

Onunla uzun yıllar mektuplaştık.—-karşılıklı

Satış işlemleri için sonunda anlaştık. —-karşılıklı

Sokakta küçük küçük çocuklar koşuşturuyordu.—–birliktelik

Durakta otobüs için saatlerce bekleştik. ——birliktelik

Daldaki kuşlar durmadan ötüşüyor.—–birliktelik

Cenazede bütün aile ağlaştık.—–birliktelik

UYARI: Birden çok öznesi olan her fiil işteş değildir. İşteşlik için birden çok özne değil de tek bir öznede birden fazla kişinin olması gerekir.

Öğrenciler amaçlarına ulaştılar——işteş değil, etken.

Buraya birkaç polis geldi.——–işteş değil etken.

Mahalleli buraya toplaştı.——birliktelik anlamı var, işteş.

UYARI: Bazı fiiller “-ş” ekini almamalarına rağmen, işteşlik anlamı verebilirler. Bunlara “anlamca işteş fiil” denir. Bu eylemler “ karşılıklı yapma” anlamı verir: savaşmak, barışmak, güreşmek, yarışmak…

Kardeşler bu bayramda barıştılar.

Şu anda Yusuf ve Hasan güreşiyorlar.

Ödülü almak için bütün sınıf yarıştı.

 1. NESNESİNE GÖRE FİİLLER (NESNE- YÜKLEM İLİŞKİSİ)

Fiiller, nesne alıp almama durumlarına göre ikiye ayrılır. Bunlara geçişli veya geçişsiz fiil denir. Bir de bu fiillere bazı ekler getirilerek nesne alma durumu değiştirilebilir ki onlara ettirgen veya oldurgan çatılı fiil adı verilir. Yani nesnesine göre çatı dörde ayrılır.

 • GEÇİŞLİ FİİL: Nesne alabilen fillere denir. Yükleme “ne, neyi, kimi”  soruları sorulduğunda cevap alınabiliyorsa o fiiller geçişli çatılıdır. Bunlar aslına iş (kılış) fiilleridir. Yani fiilden etkilenen bir öge vardır.

Çocuk annesinin elini hemen tuttu.—Neyi tuttu?—annesinin elini— geçişli

 Sonunda eve bir televizyon aldı.——Ne aldı?—–televizyon—-geçişli

Hiç bekletmeden içti.—–Neyi içti?—-onu—geçişli

UYARI: Fiilin geçişli olabilmesi için ille de cümlede bir nesne olmasına gerek yoktur. Cümlede belki de bir nesne yoktur ama fiil nesne alabilecek özelliğe sahipse o fiil geçişlidir.

Akşam saatlerinde güzelce süpürmüş.—–Neyi süpürmüş? Onu—-geçişli

Bütün bir yıl bıkmadan usanmadan aradım.—-Neyi aradım? Onu—geçişli

 • GEÇİŞSİZ FİİLLER: Öznenin yaptığı işten etkilenen bir varlığın olmadığı, yani nesne alamayan fiillerdir. “Neyi, kimi, ne” sorularına cevap almazlar. Bu fiiller, “durum ve oluş” fiilleridir.

Kemal Sunal fiillerine herkes güler.Neyi güler? Cevap yok— geçişsiz

Gözündeki şişlik gittikçe büyüyor.—Neyi büyür? Onu büyür.—Bir cevap olamaz-geçişsiz

Koşarak geldi ve koltuğa oturdu.

Bu çocuk öğlene kadar yatar.

UYARI: Bazı fiiller, kullanıldığı cümleye ve yere göre bazen geçişli, bazen de geçişsiz olabilirler.

Uzun saçlı adam kapıyı çaldı.—-Neyi çaldı? Zili- geçişli

Zil durmadan çaldı.—–Neyi çaldı? Cevap yok.—-geçişsiz

Yüz metreyi on saniyede koştum.—-Neyi koştum?—Yüz metreyi—geçişli

Hırsızın peşinden epeyce koştum.—Neyi Koştum? Cevap yok—geçişsiz

 • ETTİRGEN FİİL:  Geçişli fiillerin “-r, -t, -dır”  ekleriyle tekrar geçişli hale getirilmesidir. Kısacası fiilin geçişlilik derecesinin arttırılmasıdır. Bu fiillerde başkasına yaptırma anlamı vardır.

Çocuk bir bardak sütü hemen iç-ti.——geçişli

Anne çocuğa sütü iç-ir-di.——-ettirgen

Öğretmen kitaptaki metni oku-du.—–geçişli

Öğretmen kitaptaki metni öğrencilere oku-t-tu—-ettirgen

Çöz-  —-Neyi? Onu—geçişli

Çöz-dür-  — Neyi? Onu—-ettirgen

 • OLDURGAN FİİL: Geçişsiz fiillerin”-r,-t,-dır” ekleriyle geçişli hale getirildiği fiillerdir.

Gül—--Neyi? Cevap yok.—-geçişsiz

Gül-dür—-Neyi? Onu—-Artık geçişli olduğu için oldurgan

Otobüs kaçtı——-Neyi? Cevap yok.—geçişsiz.

Otobüsü kaç-ır-dı——Neyi? Otobüsü— oldurgan

UYARI: Bazı fiiller oldurgan eklerini aldıklarında köklerinde ses değişimleri olabilir. Bunlar çok azdır.

Git-tir——götür-

Gel-tir——-getir-

Kalk-tır—– kaldır-

UYARI: Bir fiil hem oldurgan hem ettirgen çatı eklerini aynı anda alabilir.

Gül—–geçişsiz

Gül-dür-t——ettirgen

Kategoriler
9.SINIF DİL BİLGİSİ FİİLLER SÖZCÜK TÜRLERİ

FİİLDE YAPI

YAPISINA GÖRE FİİLLER

Bütün sözcük türleri gibi fiiller de yapılarına göre ayrılır. Fiillerin anlamlı en küçük yapısına kök denir. Bazen ortak kökler de olabilir. Ortak kökler hem fiil hem de isim olarak kullanılabilen yapılardır. Ortak kök sesteşlik değildir. Sesteşlikte sesler aynı ancak anlamlar farklıdır. Ortak kökte ise isim olan sözcük ile fiil olan sözcük anlamca birbirine bağlıdır.

Örneğin “yüz” sözcüğü sayı veya sima anlamlarında kullanılabilir ki bu, sesteşliktir. Ancak ”boya” sözcüğü hem bir yerin rengini değiştirmek eylemi hem de renk değişikliği için kullanılan malzeme anlamlarına gelir. Aralarında anlam bağı vardır. Bu nedenle ortak köktür.

Yapılarına göre fiiller üçe ayrılır:

 • BASİT FİİLLER

Hiçbir yapım eki almayan kök halindeki fiillere basit fiil denir.

Oraya bu yoldan gideceksiniz.—-git-ecek-siniz (gelecek zamanın 2.çoğul kişi çekiminde. Yani yapım eki almamış. Basittir.)

Bu tarladaki bütün otları yolmalıyız. (Gereklilik kipi birinci çoğul kişi çekiminde. Yapım eki almamış. Basittir. )

 • TÜREMİŞ FİİLLER

İsim veya fiil köklerine yapım eki getirilerek oluşturulan fiillere türemiş fiil denir. Türemiş fiiller iki şekilde olur:

 1. İsimden Türeyen Fiiller:  İsimlere, fiil yapan ekler getirilerek oluşturulur. 

Baş-la

Kan-a-

Yaş-a-

Yaş-lan-

Oyun-a-

Yön-el-

Kar-ar-

 1. Fiilden Türeyen Fiiller: Fiillere, fiil yapan ekler getirilerek oluşturulur.

İç-ir-

Gül-dür-

Boya-t-

Çık-ar-

Çık-ar-ıl-

 • BİRLEŞİK FİİLLER
BİRLEŞİK FİİLLER

Birden çok sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu fillere birleşik fiil denir. Bir ad ile bir yardımcı fiil; iki ayrı fiil şeklinin ya da ad soylu bir veya birden çok kelime ile bir fiilin birleşmesinden oluşan ve tek bir kavrama karşılık gelen fiillerdir.

Yapılışlarına göre üç grupta incelenebilir:

 1. ANLAMCA KAYNAŞMIŞ BİRLEŞİK FİİLLER: Birden çok sözcüğün gerçek anlamlarından uzaklaşarak diğer sözcüklerle kaynaşmasıyla oluşur. Bu gruba daha çok deyimler girmektedir. Bazı kaynaklarda deyimler, “deyimleşmiş birleşik fiiller” adı ile ayrı bir başlıkta da ele alınmaktadır. Biz burada deyimlere de anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diyeceğiz.

Göze gir-

Beti benzi at-

Kanat ger-

Kabak çiçeği gibi açıl-

Başvur-

Vazgeç-

Dili dolan-

 1. YARDIMCI EYLEMLE KURULAN BİRLEŞİK FİİLLER:  İsim soylu bir sözcükle “etmek, eylemek, olmak, kılmak, bulunmak, buyurmak” yardımcı eylemlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulur. En yaygın kullanılan yardımcı fiiller “et- ve ol-“dur.

Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde asıl anlam, isimdedir.

Cümlenin ögeleri bulunurken “isim+ yardımcı fiil” , tek öge olarak kabul edilir.

Öğretmenin bu davranışına itiraz ettik.

Bütün üyeler toplantıda hazır bulunmuştu.

Haberi alınca çok mutlu oldum.

Babama bunu yapmayı mecbur kıldı.

Bu çocuğu sonunda evlat edindiler.

UYARI: Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde herhangi bir ses olayı varsa sözcükler bitişik yazılır, ses olayı yoksa ayrı yazılır. Aksi halde yazım yanlışı olur.

Bunca sıkıntıdan sonra ülkeyi terk etti.——Ses olayı yok—-Ayrı yazılır.

Uyanmıyor ama her şeyi hissediyor.—-his + et—-ünlü türemesi….Bitişik yazılır.

UYARI: “ol-,et-,bu,-kıl-“ sözcükleri asıl eylem olarak da kullanılabilirler. Yargıyı tamamen kendi üzerlerine çektiklerinde yardımcı fiil değil asıl fiildir.

Bu yıl onun bir çocuğu daha oldu.

Yemekten sonra cuma namazı kılındı.

Onu yıllar sonra yeniden bulmuşum.

Bu halı sence ne eder?

 1. KURALLI BİRLEŞİK FİİLLER

İki fiilin kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. Bu tür fiiller, herhangi bir fiil ile özel bir fiilin bir arada kullanılması ile oluşur.

Sözcükler her zaman bitişik yazılır.

Fiil + fiil = birleşik fiil

 • Yeterlilik Fiili: Herhangi bir fiile “-ebilmek” yardımcı fiili getirilerek yapılır. “Yeterlilik, gücü yetme, yapabilme” anlamı verir.   Bunların yanında “izin,olasılık,rica” gibi anlamları da karşılar.

Çocuklar bu yaşta keman çalabilirler. (yeterlilik)

Bu programı ben hazırlayabilirim. (gücü yetme)

 Okuldan sonra arkadaşlarla biraz dolaşabilir miyim?(izin)

Başbakan yarın burayı ziyaret edebilir. (ihtimal)

UYARI: Yeterlilik fiilinin olumsuzuna dikkat etmemiz gerekir. Çünkü        “-ebilmek” yapısı olumsuz çekimlerde kaybolur.Asıl fiilden sonra “–e-me/ -a-ma” şeklinde önce “-ebilmek”teki ünlü ve olumsuzluk eki gelir.

İç-ebil-mek———iç-e-me-mek

Duy-abil-mek—–duy-a-ma-mak

Sana mektup yazabilirim————- Sana mektup yazamam.

 • Tezlik Fiili: Herhangi bir fiile “-ivermek” yardımcı fiilinin getirilmesiyle oluşur. Fiile tezlik, çabukluk anlamı verir. Bunun dışında “ rica-istek, beklenmedik bir durumla karşılaşma, sitem” gibi anlamlar katar.

Malları raflara yerleştiriverdi.——çabukluk

Şu faturaları ödeyiver—–rica, istek

Sokağın köşesinden önüme fırlayıverdi.——beklenmedik bir durumla karşılaşma

Toplantıda beni azarlayıverdin. ——sitem

Şu telefona bakıver canım—-önemsizlik

Tezlik fiilinin olumsuzu yapılırken olumsuzluk ekleri yardımcı fiile de yardımcı fiilden önceki sözcüğe de gelebilir.

Bakıverdi—-bakmayıverdi /bakıvermedi

Ödeyiver—–ödemeyiver/ödeyiverme

 • Sürerlilik Fiili: Bir fiile “-edurmak, -egelmek, -ekalmak” yardımcı fiillerinin getirilmesiyle oluşur. Bu fiilde, eylemin sürdüğü, devam ettiği anlamı vardır. Cümleye eylemin devam ettiği, şaşırma” gibi anlamlar da katar.

Sen gidedur, ben yetişirim.

Bakakalırım giden geminin ardından.

Onu hiç beklemezken çıkageldi.

 • Yaklaşma Fiili: Asıl fiilin “-e” zarf fiil biçimi üzerine “yaz-“ yardımcı fiilinin getirilmesiyle oluşur. “Az kalsın gerçekleşecek olma, gerçekleşmeye çok yaklaşma” anlamı verir.  Sınırlı kullanımı vardır. Bu fiilin olumsuzu yoktur. Ayrıca bu fiille birlikte “neredeyse, az kalsın” gibi sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.

Kadın kaldırımda yürürken düşeyazdı.

Dolmuş yanımdan geçerken öleyazdım.

ÖNEMLİ NOT: Bazı kaynaklarda isteklenme birleşik fiil adı altında “ –esi gelmek, -eceği tutmak” yapılarının da kurallı birleşik fiil olduğu belirtilmektedir. Bunun dışında bazı birleşik fiiller, iki ayrı fiilin belirli kalıplar içinde bir araya gelip kaynaşmasıyla da oluşabilir. Aşağıdaki örnekler bunlara örnektir:

Akıp git-

Dalıp git-

Alıp ver-

Dolup taş-

Sayıp dök-

Kasıp kavur-

Göresi gel-

Söyleyeceği tut-

Kategoriler
9.SINIF DİL BİLGİSİ FİİLLER SÖZCÜK TÜRLERİ

EK-FİİL VE BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

Ek-fiil, adından da anlaşılacağı gibi hem ek hem de sözcük şeklinde kullanılabilen bir yapıdır. İsim veya fiillere gelerek farklı zaman anlamı katabilir. Buna göre ek-fiilin iki görevi vardır:

 1. İsimleri yüklem yapmak
 2. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak

Ek fiilin dört şekli vardır: imiş, idi, ise, dir.

 1. İSİMLERİ YÜKLEM YAPAN EK-FİİL

Cümle türlerinde yüklemin isim soylu olduğu cümleler görmüşüzdür. İste isim soylu sözcükleri yüklem yapan sözcüğe ek-fiil diyoruz.

Ek fiili kelimeden ayrı şekilde de okuyabiliriz. Eğer ek fiil olup olmadığını anlamak istiyorsak sondaki eki ayrı okumaya çalışalım. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

     “Ayşe’yi buraya getiren kişi, Hatice’ymiş.”

     “Ayşe’yi buraya getiren kişi, Hatice imiş

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi “Hatice” ismine ek-fiil gelmiştir.

“Mezun olduğu üniversite Egeydi.

  “Mezun olduğu üniversite Ege idi.”

“Söyleyeceğin buysa ben gidiyorum.”

“Söyleyeceğin bu ise ben gidiyorum.”

“Hayatta vazgeçemeyeceği şey çaydır.”

Ek-fiilin olumsuzu ise “değil” edatıyla yapılır.

OlumluOlumsuz
Bu kitap güzelmişBu kitap güzel değilmiş
Sana bahsettiğim bu filmdi.Sana bahsettiği bu film değildi.
Bu işi yapan Ali’-yse başımız belada demektir.Bu işi yapan Ali değilse başımız belada demektir.
Öğretmenin bakışları çok serttir.Öğretmenin bakışları çok sert değildir.
 1. BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL YAPAN EK-FİİL

Bir kip ekine sahip çekimli fillere basit zamanlı fiil, iki kip ekine sahip çekimli fillere birleşik zamanlı fiil denir. Birleşik zamanlı fillerde ikinci kip her zaman ek-fiildir.  Ek fiil (i-)genellikle düşer. Ancak ayrı bir sözcük gibi de söylenebilir.

 Ek fiilin bu görevini “ fiillerde birleşik zaman” başlığı altında detaylıca inceleyelim.

FİİLLERDE BİRLEŞİK ZAMAN

Fiil  +  kip eki  +  kip eki  +  kişi eki   şeklinde formülleştirebiliriz.

 1. HİKÂYE BİRLEŞİK ZAMAN (İDİ)

Basit zamanlı bir fiile idi ek fiilini getirerek yapılır. “idi” birleşik olabileceği gibi ayrı da söylenip yazılabilir. Bu çekim, eylemin geçmişte yapıldığını bildirir.

Aşağıda bütün kiplerde çekimlenmiş basit zamanlı bir fiilin 1. Tekil kişi hikâye birleşik zamanın olumlu ve olumsuz çekimini örneklendirelim.

 1.Tekil kişi çekimi (olumlu)1.Tekil kişi çekimi (olumsuz)
Öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesiİç-miştimİç-me-mişti-m
Görülen geçmiş zamanın hikâyesiİç-ti-y-di-m (kullanılmaz pek)İç-me-di-y-di-m
Şimdiki zamanın hikâyesiİç-i-yor-du-mİç-me-yordu-m
Gelecek zamanın hikâyesiİç-ecek-ti-mİç-me-y-ecek-ti-m
Geniş zamanın hikâyesiİç-erdi-mİç-mez-di-m
Gereklilik kipinin hikâyesiİç-meli-y-di-mİç-me-meli-y-di-m
Şart kipinin hikâyesiİç-se-y-di-mİç-me-se-y-di-m
İstek kipinin hikâyesiİç-e-y-di-mİç-me-y-e-y-di-m
Emir kipinin hikâyesi——-——
 1. RİVAYET BİRLEŞİK ZAMAN (İMİŞ)

Basit zamanlı bir fiile “imiş” ek fiilini getirerek yapılır. “imiş” birleşik olabileceği gibi ayrı da söylenip yazılabilir. Bu çekim, eylemin geçmişte yapıldığını ve söyleyen kişinin bunu başkasından öğrendiğini bildirir. Eylemde kesinlik yoktur.

Aşağıda bütün kiplerde çekimlenmiş basit zamanlı bir fiilin 1. Tekil kişi rivayet birleşik zamanın olumlu ve olumsuz çekimini örneklendirelim.

 1.Tekil kişi çekimi (olumlu)1.Tekil kişi çekimi (olumsuz)
Öğrenilen geçmiş zamanın rivayetiİç-mişmiş-mİç-me-miş-miş-im
Görülen geçmiş zamanın rivayetiİç-timiş-im (çekimlenemez)İç-me-di-miş-im (çekimlenemez)
Şimdiki zamanın rivayetiİç-i-yor-muş-umİç-me-yor-muş-um
Gelecek zamanın rivayetiİç-ecekmiş-imİç-me-y-ecekmiş-im
Geniş zamanın rivayetiİç-ermiş-mİç-mez-miş-im
Gereklilik kipinin rivayetiİç-meli-y-miş-imİç-me-meli-y-miş-im
Şart kipinin rivayetiİç-se-y-miş-imİç-me-se-y-miş-im
İstek kipinin rivayetiİç-e-y-miş-imİç-me-y-e-y-miş-im
Emir kipinin rivayeti——-——
 1. ŞART BİRLEŞİK ZAMAN (İSE)

Basit zamanlı bir fiile “ise” ek fiilini getirerek yapılır. “ise” birleşik olabileceği gibi ayrı da söylenip yazılabilir. Bu birleşik çekim, basit zamanla belirtilen işin bilinen şarta bağlı olduğunu gösterir. Fiili bir başka fiilin koşulu yapar.

Aşağıda bütün kiplerde çekimlenmiş basit zamanlı bir fiilin 1. Tekil kişi şart birleşik zamanın olumlu ve olumsuz çekimini örneklendirelim.

 1.Tekil kişi çekimi (olumlu)1.Tekil kişi çekimi (olumsuz)
Öğrenilen geçmiş zamanın şartıİç-mişse-mİç-me-mişse-m
Görülen geçmiş zamanın şartıİç-ti-y-se-mİç-me-di-y-se-m
Şimdiki zamanın şartıİç-i-yorsa-mİç-meyor-sa-m
Gelecek zamanın şartıİç-ecekse-mİç-me-y-ecek-se-m
Geniş zamanın şartıİç-er-se-mİç-mez-se-m
Gereklilik kipinin şartıİç-meli-y-se-mİç-me-meli-y-se-m
Şart kipinin şartıİç-se-y-se-m (çekimlenemez)İç-me-se-y-se-m (çekimlenemez)
İstek kipinin şartıİç-e-y-se-m (çekimlenemez)İç-me-y-e-y-se-m (çekimlenemez)
Emir kipinin şartı——-——

EK-FİİLİN GENİŞ ZAMANI

Bu çekim ek fiilin “–dır” ekiyle yapılır. İsim soylu sözcüklere de çekimli fiillere de gelerek bildirme anlamı verir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Bunu sensiz de yap-mıştır.——öğrenilen geçmiş zamanda geniş zaman çekimi

Buradan eve git-iyor-dur.—–şimdiki zamanda geniş zaman çekimi

Olanları duyunca gerekenleri yap-acaktır.—–gelecek zamanda geniş zaman çekimi

Herkes yanlışı gör-melidir.—-gereklilik kipinde geniş zaman çekimi

Bugün hava güzeldir.——isimlere gelen ek-fiilin geniş zaman çekimi

Kalbim senindir.———isimlere gelen ek-fiilin geniş zaman çekimi

UYARI: Ek-fiilin geniş zaman çekiminde ,ek-fiilin isimlere gelmesi durumunda ek-fiil eki “-dir” düşebilir.

 Sen benim ışığımsın (dır).

Bugün hava güzel (dir).

Kaderim sensin (dir).

Not: Katmerli birleşik zaman da yapılabilir. Yani bir fiil ikiden fazla kip eki de alabilir. Bu durum karşımıza pek çıkmaz ama yine de bu kullanıma ihtiyaç duyduğumuz zamanlar vardır.

Gel+iyor+du+y+sa+m

Yap+acak+mış+sa