Kategoriler
11.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI

 1. Halk şiiri ve divan şiiri ile ilgili olan aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız.
 HALK ŞİİRİDİVAN ŞİİRİ
Nazım birimi  
Ölçü  
Dil  
Anlatım  
Ahenk  
Kafiye anlayışı  
Tema  
Nazım şekilleri  
Şairin lakabı  
Beslendiği gelenek  
Şiirlerin toplandığı defter  
Geliştiği kolları  
   
 1. Aşağıdaki tabloda verilen nazım türleri ve şekillerinin hangi döneme ait olduğunu işaretleyiniz.
 İslamiyet ÖncesiAnonim halk edebiyatıÂşık edebiyatıTasavvuf edebiyatıDivan edebiyatı
Tuyuğ     
Sagu     
Varsağı     
İlahi     
Koşma     
Gazel     
Koşuk     
Mani     
Müstezat     
Nefes     
Semai     
Murabba     
Türkü     
Şarkı     
Kaside     
 1. Aşağıdaki kavramları anlamca ilgili kavramlarla eşleştiriniz.
TürküVasıta beyti
ŞarkıBozlak
TerkibibentNedim
GazelKadı Burhaneddin
TuyuğHüsnimatla
MüstezatDoldurma dize
ManiKoçaklama
KoşmaHey,bre hey…
VarsağıZiyade beyit
 1. Aşağıdaki dörtlükler koşmanın hangi türüne aittir?
El çek tabip el çek yaram üstünden.
Sen benim derdime deva bilmezsin.
Sen nasıl tabipsin, yoktur ilacın.
Yaram yürektedir sarabilmezsin.
 
Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil
 
Ok atılır kal’asından
Hak saklasın belâsından
Köroğlu’nun nârasından
Her yan gümbür gümbürlenir
 
Şafak söktü tan yerleri atıyor,
Tren gelmiş acı acı ötüyor,
Kardeşim şehit olmuş yerde yatıyor,
Ak elleri kızıl kana batıyor.
 
 1. Aşağıdaki manilerin türünü karşılarına yazınız.
Gide gide yoruldum
Sular gibi duruldum
Şu karşı ki oğlanın
Gözlerine vuruldum
 
Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi
Kalbimin hüznü var
Yıkılmış eller gibi
Gözlerimden yaş akar
Bulanmış seller gibi
 
Kuleden
Ses geliyor kuleden
O kaş o göz değil mi?
Beni sana kul eden
 
Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam
Götürseler asmaya
 
 1. Aşağıda tanımı verilen nazım türlerinin adını yazınız.
 • Allah’ın varlığını birliğini anlatan şiirler………………
 • Birinin ölümü üzerine yazılan şiirler…………………
 • Birini övmek için yazılan şiirler…………………..
 • Hz. Muhammet’e duyulan sevgiyi anlatan şiirler……………….
 • Birini veya bir durumu yermek için yazılan şiirler………………..
 • Şairin kendini övdüğü şiirler……………………………………..
 • Allah’a yalvarma, yakarış konusunun işlendiği şiirler…………….
 1. Aşağıdaki şiirlerin nazım şekillerini yazınız.
Karanfili ekemedim
Suyunu dökemedim
Yârimden ayırdılar
Yüzünü göremedim
 
Hü diyelim gerçeklerin demine
Gerçeklerin demi nurdan sayılır
On iki’mam katarına uyanlar
Muhammed Ali’ye yardan sayılır
 
Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı  

Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
Niçin kılmaz manâ derman menî bîmâr sanmaz mı ……………………  
 
Çıkalım meydan yerine
Erelim Ali sırrına
Cân u başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi
 
Seherden seyre vardum murgzâra
Hezârân murg gördüm geldi zara
 
Gül ü lâleyle zeyn olmış çemenler
Oyuna girdi gönlekcek semenler
…………….
 
Sırat kıldan incedir,
Kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstüne,
Evler yapasım gelir
 
Gesi bağlarında üç top gülüm var,
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var,
Ölüm var da şu gençlikte zulüm var.

Atma garip anam, şu dağların ardına,
Kimseler yanmasın, anam yansın derdime
…..
 
Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
 
Behey elâ gözlü dil-ber
Vaktin geçer demedim mi
Harami mi olmuş gözlerin
Beller keser demedim mi
 
 1. Divan edebiyatının aşağıdaki nazım şekillerinin hangilerinin bent, hangilerinin beyit ile yazıldığını işaretleyiniz.
 Beyitlerden oluşanlarBentlerden oluşanlar
Rubai  
Kıt’a  
Gazel  
Müstezat  
Murabba  
Mesnevi  
Şarkı  
Terciibent  
Müseddes  
Muhammes  
Kaside  
Tuyuğ  
 1. Aşağıda bir özelliği verilen şairlerin adlarını yazınız.
 • İlk divan şairi……………………..
 • Anadolu’daki ilk mutasavvıf……………………..
 • Nefesleriyle ünlü Sivaslı Bektaşi şairi…………………………..
 • Son büyük divan şairi…………………………..
 • Güzellemeleriyle ünlü Toroslar’da yaşayan halk şairi……………………
 • Şarkı türünü edebiyatımıza kazandıran divan şairi………………………………
 • Aşk ve ıstırap şairi olarak bilinen, Bağdat’ta yaşamış divan şairi……………….
 • Tasavvuf edebiyatının kurucusu………………………………
 • Tuyuğu edebiyatımıza kazandıran hükümdar şair…………………………..
 • Bolu Beyi ile mücadelesinin efsaneleştiği, koçaklamalarıyla ünlü halk şairi………………….
 • Siham-ı Kaza eseriyle ünlü divan edebiyatı hiciv şairi………………………
 1. Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazınız.
 • Mahlas:
 • Cönk:
 • Mazmun:
 • Kavuştak:
 • Vahdetivücut
 • Tecelli:
 • Taç beyit:
 • Hüsnimakta:
 • Musammat gazel:
 • Yekahenk gazel:
 • Girizgah:
 • Yekavaz gazel:
 • Takti:
 • Tapşırma:
 • Hüsnimatla:
Kategoriler
11.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

TANZİMAT, SERVETİFÜNUN, FECRİATİ, MİLLİ EDEBİYAT ŞİİRİ ETKİNLİK KÂĞIDI

 1. Tanzimat şiiri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.
 • Tanzimat Edebiyatı, Şinasi’nin 1839 yılında çıkarmaya başladığı Tercüman-ı Ahval gazetesi ile başlamıştır……….
 • Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa birinci dönem; Abdülhak Hamit, Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem ikinci dönem şairleridir………
 • Birinci dönem Tanzimat’ta göz için uyak, ikinci dönemde ise kulak için uyak hâkimdir…
 • Tanzimat şiirinde biçim eskidir. Yani divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır……..
 • Birinci dönemde dili sadeleştirmeye çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır………..
 • İkinci dönemde toplum, için sanat anlayışı hakimdir………..
 • Recaizade ve çevresindekiler hak, adalet, özgürlük gibi toplumsal konuları işlemişlerdir…………
 • İkinci dönemde dil sadeleştirilmiştir…………………
 • Ziya Paşa, Şiir ve İnşa makalesiyle halk şiirini överek divan şiirini eleştirmiştir…….
 • Tanzimat edebiyatında Fransız edebiyatı örnek alınmıştır…………..
 • Sone, terzarima gibi türler ilk defa bu dönemde kullanılmıştır………
 • Şiirde “hürriyet,millet” kavramlarını ilk defa kullanan kişi Namık Kemal’dir…………
 • Bu dönemde şiir soyuttur ve her şey idealize edilmiştir…………..
 • İkinci dönemde Abdülhak Hamit Tarhan klasik şekillerde bazı değişiklikler yapmaya çalışmıştır………
 • Tanzimat şiirinde biçim değil içerik ön plandadır………….
 •  Tanzimat şiirinde bütün güzelliği önem kazanmıştır…………………
 • Şiire başlık verme geleneği bu dönemde başlamıştır…………….
 • Aruz ölçüsünü kullanmışlardır……………
 • Osmanlıcılık ve Batıcılık düşüncelerinin etkisinde gelişen bir şiirdir…………..
 1. Servetifünun Dönemi ile ilgili doğru bilgileri işaretleyiniz.
 • Şiirde yeni şekiller kullanılmaya başlanmıştır. İlk defa sone, terzarima ve triyole kullanılmıştır…..
 • Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde oluşan bir şiirdir…………….
 • Parnasizm ve sembolizm akımları etkilidir……………..
 • Dilde sadeleştirmeden vazgeçilmiş hatta az kullanılan ve ahenkli sözcükleri sözlükten bularak kullanmaya çalışmışlardır……………
 • Hayal kırıklığı, gerçeklerden kaçış, hayal-hakikat çatışmaları, aşk gibi temalar en sık işlenen temalardır…………….
 • Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim en önemli şairleridir………………….
 • İstanbul’un kötülendiği ilk şiir olan “Sis” şiiri bu dönemde yazılmıştır……….
 • Şiirde cümlenin tek dizede bitmediği ve diğer dizelere sarktığı anjanbıman tekniği kullanılmaya başlanmıştır……………
 • “Sanat, toplum içindir.” anlayışı hakimdir……………….
 • 1896 yılında Servet-i Fünûn dergisinin başına Recaizade Mahmut Ekrem’in getirilmesiyle genç şairler bu dergi etrafında toplanmış ve dönem  başlamıştır………….
 • Cenap Şahabettin, sembolizmi şiirimizde ilk defa kullanan şairdir………………
 • Dönem, 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” makalesi vesilesiyle derginin kapatılmasının ardından sona ermiştir……………..
 • Divan edebiyatındaki müstezat nazım şeklini serbest müstezata çevirmişler ve nazmı nesre yaklaştımaya çalışmışlardır………………..
 1. Fecriati ile ilgili doğru bilgileri işaretleyiniz.
 • Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur…………
 • Parnasizm akımının etkisi hakimdir………….
 • Topluluğun ortak bir poetikası olmadığından çabuk dağılmışlardır…………………
 • Edebiyatımızdaki ilk beyannameyi yayımlayan Servetifünun şairlerinin aksine sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir……………………
 • Anlam oldukça kapalıdır ve dil sembolizmin etkisiyle imgelerle doludur……………
 • Saf şiir anlayışı ile şiirler yazmışlardır…………..
 • Toplumsal sorunlardan uzak kalmışlardır……………………….
 • Doğu eserlerini Batı’ya, Batı eserlerini de Doğu’ya tanıtmak istediklerinden çeviriye önem vermişlerdir……
 • “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” sloganıyla hareket etmişlerdir………………..
 • Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmışlar, şekil olarak eskiye bağlı kalmışlardır………
 • Köylü vezni olarak gördükleri aruz ölçüsü yerine hece ölçüsünü tercih etmişlerdir……………
 1. Milli Edebiyat şiiri ile ilgili doğru bilgileri işaretleyiniz.
 • Ziya Paşa’nın sistematize ettiği Türkçülük akımının etkisinde oluşan bir edebiyattır………..
 • Anadolu, Anadolu insanının yaşamı ve zorlukları, savaşlar, milli değerler gibi temalar işlenmiştir…………..
 • 1911’de Selanik’te yayımlanan Yeni Lisan Makalesi ile başlamıştır…………
 • Dilde sadeleşme çalışmaları başlamış ve bunda da başarılı olunmuştur………….
 • Şiirlerde halk şiirine ve geleneğine bir yönelme vardır…………………
 • Şiirler anonimdir………….
 • Milli ölçümüz olan aruz ölçüsü yaygın şekilde kullanılmıştır……………
 • Göz için uyak anlayışı yaygındır……………….
 • Şiirler lirik açıdan zayıf, biçimin çok da önemli olmadığı şiirlerdir……………………
 • Şairlerin şiirlerini yazdıkları esere cönk adı verilir…………
 • Amaç milliyetçilik düşüncesini yaymak olduğundan toplum için sanat anlayışı hakimdir………..
 • Kapalı, imgeli, yoğun bir anlatım tercih edilmiştir…………..
 • Mehmet Emin Yurdakul, milli şair olarak en çok eser veren şairlerdendir………………..
 • Geleneksel olan gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri tercih edilmiştir………….
 • Bütün güzelliğinden çok parça güzelliği önemsenmiştir…………………….
 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.
 • Noktalama işaretleri ilk olarak …………………………..döneminde ……………….tarafından kullanılmıştır.
 • Tanzimat şiirinde ………………….ölçüsü kullanılmıştır.
 • Ziya Paşa ……………………adlı eserinin önsözünde divan şiirini övmüştür. Bunu üzerine …………………….. , onu eleştirmiş ve…………………………………….adlı eseri yazarak Ziya Paşa’yı eski edebiyatı savunmakla suçlamıştır.
 • Recaizade ve Muallim Naci arasındaki ………………………………..tartışması kafiyenin göz için mi kulak için mi yapılası gerektiği konusunda yapılmıştır.
 • Milli Edebiyat döneminde bağımsız olan şairler…………………………………ve……………………………………’dir.
 • Halit Ziya ve Mehmet Rauf imgeli, sanatlı anlatıma sahip düzyazı şeklinde ……………………………yazmışlardır.
 • Servetifünûn döneminde tablo altına şiir yazma geleneği olan ……………………………çok yaygındır.
 • Fecriati’de  ………………………………..akımı görülür.
 • Milli Edebiyat dönemi 1911’de ……………………’te çıkarılan……………………………dergisinde yayımlanan …………………………..makalesiyle başlamıştır.
 • Fecriati döneminde ve sonrasında şiir yazan ve aruz ölçüsünü hiç kullanmayan sembolist şair……………………………’dir.
 1. Aşağıda hakkında bilgi verilen eserler hangileridir?
 • Tevfik Fikret’in hece ölçüsü ile yazdığı şiir kitabı…………………………..
 • Mehmet Rauf’un mensur şiir kitabı…………………….
 • Hürriyet kelimesinin kullanıldığı ilk eser………………….
 • Recaizade Mahmut Ekrem’in üçüncü cildinde eski şiiri ve Muallim Naci’yi eleştirdiği, kelime anlamı güzel, nağmeli söz olan kitabı……………..
 • Muallim Naci’nin kelime anlamı “kötü söz, sinek vızıltısı” olan ve Recaizade’ye çok ağır eleştirilerinin yer  aldığı eser…………..
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın hece ölçüsü ile yazdığı tek şiir……………………
 • Tevfik Fikret’in oğluna hitaben yazdığı ve tüm ülke gençlerine öğütler verdiği kitabı……………………..
 • Mehmet Akif Ersoy’un yedi ciltten oluşan tek eseri………………………….
 • Mehmet Akif’in şiir kitabına dahil etmediği şiiri………………………
 • Şinasi’nin çeviri şiirlerinin yer aldığı eseri………………………….
 • Ziya Paşa’nın felsefi düşüncelerini  anlattığı en ünlü eseri……………………..
 • Ziya Gökalp’in yazdığı ve Türk mitolojisinde Türklük felsefesini yaymak ülküsünü simgeleyen ifadeyi işleyen eser……………………
 • Mehmet Emin Yurdakul’un “Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur.” dizeleriyle başlayan ünlü şiiri………………….
 • Abdülhak Hamit Tarhan’ın karısının ölümü üzerine yazdığı şiir………………….
 • Cenap Şahabettin’in karı anlattığı lirik şiiri…………….
 • Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı önsözünün yer aldığı şiir kitabı…………
 • Tevfik Fikret’in İstanbul’u kötülediği şiir…………………………..
 • Mehmet Akif’in oğluna yazdığı ve tüm gençlere hitap ettiği eseri…………..
 1. Aşağıdaki şairlerin hangi döneme ait olduklarını işaretleyiniz.

 TANZİMATSERVETİFÜNUNFECRİATİMİLLİ EDEBİYATBAĞIMSIZLAR
Yahya Kemal     
Ahmet Haşim     
Şinasi     
Ziya Gökalp     
Namık Kemal     
Abdülhak Hamit     
Mehmet Akif     
Mehmet Emin     
Ziya Paşa     
Recaizade Mahmut Ekrem     
Süleyman Nazif     
Muallim Naci     
 1. Aşağıdaki eserlerin karşılarına yazarlarını ve yazıldıkları dönemi yazınız.
 ŞAİRDÖNEM
Takdir-i Elhan  
Müntehebat-ı Eşar  
Rubab-ı Şikeste  
Tamat  
Şerare  
Göl Saatleri  
Gizli Figanlar  
Ey Türk Uyan  
Haluk’un Vedaı  
Ordunun Destanı  
Tarih-i Kadim  
Geçtiğim Yol  
Kürsi-i İstiğrak  
Batarya ile Ateş  
Ateşpare  
Ali Canip Yöntem  
Terkib-i Bent  
Altın Işık  
Tan Sesleri  
Kategoriler
11. SINIF 11.SINIF ÇALIŞMA SORULARI

Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi Çalışma Soruları

Yağmur çoğalıyor… Rüzgâr serin… Ve kız hâlâ açtır… Kafasında İki fikir çarpışıyor… Düşünüyor ki yaşamak kendi hakkıdır… Fakat…

Karşısındaki sarhoş gülüyor ve onu nazikâne çağırıyor… Fakat nereye? Titreyen bir vücut… Yanan bir baş ve ağlayan gözler. Fakat açlık ve yuvasızlık korkunç… Ay dede, niçin bir yol göstermiyorsun?”

Kız yavaş yavaş kalkıyor… Kararını vermiştir. Bu karar bütün fenalığına, çirkinliğine ve iğrençliğine rağmen yaşamak kararıdır. Çünkü hayat tatlı… Kendi koluna giren sarhoşa ürkek adımlarını uydurarak bilmediği karanlık bir sokağa doğru yürüyor.. Ve tam bu sırada korkunç bir sağanak… Korkunç gök gürültüleri ve yıldırımlar… Bu bir fırtına mı? Hayır!.. Bu, iki şehidin ve sayısız şehitlerin isyanıdır.. Şehitler ağlıyor… Biz yağmur sanıyoruz.. Şehitler hıçkırıyor… Rüzgâr diyoruz.. Şehitler haykırıyor… Fırtına zannediyoruz… Ve şehitlerin duasına da yıldırım adını veriyoruz…

Gece… Üstümüzde çarpan kanatla şehitlerin duasıdır. Onlar bir şey söylüyorlar. Fakat fânilerin kulağı onu işitmiyor.. Bak, rüzgâra kulak ver. “O bir şehit kızı, şehit kardeşiydi. Yarın da ötekiler gibi bir şehit karısı ve şehit anası olacaktı” diye inliyor. Bak, harabedeki baykuşu dinle: “ey Türk Eli, bu yüzden senin alnın karadır” diye lanet savuruyor…

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

 1. Yukarıdaki parça Cumhuriyet döneminde hangi hikâye anlayışıyla yazılmış olabilir.
 1. Bu anlayışın dil, anlatım, sanat anlayışı, etkilendiği akım ve konusu hakkında bilgi veriniz.
 1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
 • Cumhuriyet Edebiyatı 1920’de TBMM’nin açılmasıyla başladı…………..
 • 1923-1940 hikayesinde dil oldukça sadeleştirilmiş, yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır……………………………………
 • 1923-1940 yılları arasında romantizm akımın etkisi vardır……………….
 • Cumhuriyet Edebiyatı’nda sadece Cumhuriyet döneminde doğmuş ve yaşamış sanatçılar eser vermişlerdir……………………..
 • 1940-1960 hikâyesinde dört anlayışla hikâye yazılmıştır. Bunlar milli ve dini duyarlılıkla yazılanlar, modernizmi esas alanlar, toplumcu gerçekçiler ve bireyin iç dünyasını esas alan hikayelerdir…………………….
 •  Sabahattin Ali, milli ve dini duyarlılığı esas alan yazarlardandır………………………..
 • Milli ve dini duyarlılığı esas alan hikayeler sanatı araç olarak kullanmışlardır………………….
 • Hüseyin Nihal Atsız, toplumcu gerçekçidir…………………………..
 • Toplumcu gerçekçilikte yazar kendi düşüncesini okura kabul ettirmek ister………………..
 • Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerde İslamiyet’in insan hayatındaki olumlu etkisi, ahlaki değerler ön plandadır…………
 • 1923-1940 hikâyesinde II. Dünya Savaşı ve yarattığı sonuçlar en çok işlenen temalardır…..
 • Milli ve dini duyarlılıkla yazılan hikayelerde geleneksel anlatım teknikleri reddedilerek bilin çakışı, iç monolog gibi teknikler sıkça kullanılmıştır…………
 1. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin yazarını ve hangi anlayışla yazıldıklarını karşılarına yazınız.
ESERYAZARANLAYIŞ
Ekmek Kavgası  
Korkuyu Beklerken  
Otlakçı  
Göl İnsanları  
Rozalya Ana  
Gülen Ada  
Yüksek Gerilim  
Sarı Sıcak  
Troya’da Ölüm Vardı  
Öküzden Tayyare  
 1. Aşağıdaki ifadelerin hangi hikâye anlayışıyla yazıldığını karşılarına yazınız.
 • Yazarlar, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini aktarmaya çalışmışlardır………
 • Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir…..
 • Anadolu, savaş yılları, geleneksel değerler, milli motifler, ahlaki hassasiyetler milli kültür ve tarihi bilinci ön plandadır. …………………………..
 • Geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi olarak tanımlanabilir.
 • Yazarların temsilciliğini Franz Kafka, Albert Camus, J.P. Sartre’nin yaptığı varoluşçuluktan etkilendikleri görülür.
 • Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş.
 • Anlatıcı birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır……………………
 • Olay örgüsünü önemsememişler, merak unsurunu ikinci plana atmışlar ve tamamen insanın iç dünyasını ve içsel çatışmalarını gerçekçi tasvirlerle ortaya koymaya çalışmışlardır………………
 • Milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenerek idealize edilmiş karakterlere yer verilmiştir…………………………………
 • Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlar; çağrışımlara açık, sanatlı bir dille ruh tahlillerine/çözümlemelerine yer vermişlerdir………………………….
 • Bunalım edebiyatı olarak bilinir……………..
 • Din duygusunun ön plana çıkarıldığı eserlerde dini yaşama ait unsurlar, iç huzur, İslamiyet’in birey üzerindeki olumlu etkileri anlatılmıştır…………………………
 • Eserlerde “bilinç akışı” tekniği kullanılır; diyaloglara ve hikâye etmeye pek yer verilmez…………
 • Büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur……………..
 • Geçmişimizdeki kültürel zenginlikler, kahramanlıklar, dini hassasiyetler, İstanbul’un geleneksel sosyal dokusundan kesitler işlenmiştir.
 • Marksizmin etkisiyle Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar………………..
 • Çağrışıma çok yer verilmiş, şiirsel bir anlatım benimsenmiştir………………………
 • Yusuf Atılgan’ın Eylemci adlı öykü kitabı bu anlayışla yazılmıştır…………………..
 •  Burjuva toplumuna karşı isyancı yaklaşımı destekleyen varoluşçuluk, eserlerde özellikle küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımlarının işlenmesine neden olmuştur………………
 • Hava Parası, İhtiyar Çilingir gibi eserler bu anlayışın ürünüdür……………..
 • Siyasi ideolojinin ön planda olduğu ve sağlam kurgunun görülmediği bu anlayışta realizm ve natüralizmin etkileri görülür……………………..
 1. Aşağıdaki yazarların hangi anlayışa mensup olduklarını karşılarına yazınız.

Yaşar Kemal………………

Adalet Ağaoğlu………………

Abbas Sayar…………………….

Mustafa Necati Sepetçioğlu…………………..

Cevat Şakir Kabaağaçlı……………………..

Mustafa Kutlu……………………

Yusuf Atılgan……………………

Orhan Kemal…………………..

Sevinç Çokum…………………………….

Kemal Tahir………………

Samiha Ayverdi……………

Hüseyin Nihal Atsız……………………

Kemal Bilbaşar………………………

 1. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz.
 • Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.
 • Bu hareketleriyle yalnızca havanda su dövüyordu.
 • Onu en çok etkileyen şey, ailesinin onun için yaptığı bu güzel sürprizdi.
 • Sonunda buraya telefon etmek aklınıza geldi.
 • Sınav sonucunu aldığım için çok mutlu oldum.
 1. Aşağıdaki cümlelerin öznelerini bulunuz.
 • Sensiz her şey boş.
 • Ankara’ya her şeyi bilir annesi ilk önce vardı.
 • Kırmızı balonu elinden kaçan ve sonra da ağlayan kıza bir elmalı şeker uzattı.
 • On İki Dev Adam, çıktığı son maçta herkesi büyüledi.
 1. Aşağıdaki cümlelerin nesnelerini bulunuz.
 • Ayşe’yi sınava almak için erkenden uyandık.
 • Kız, bir tarafı yamulmuş tepsiyi sıkıca tutuyordu.
 • Taksitleri bitince son model araba baktı.
 1. Aşağıdaki cümlelerin dolaylı tümleçlerini bulunuz.
 • Kitap, kitaplığın sol ucunda duruyordu.
 • Dersi biten öğrenciyi, bir saat geç kalan servis okulun önünden almadı.
 • Sahilde denize taş fırlatan adama ters ters bakarak yoluna devam edip oradan ayrıldı.
 1. Aşağıdaki cümlelerdeki zarf tümleçlerini bulunuz.
 •  Sabahın beşinde beni neden aradığını söylemeyecek misin?
 • Bütün aile bir anda buraya pılınızı pırtınızı toplanarak neden geldiniz?
 • Beni korkutarak hiçbir zaman emellerine ulaşamazsın.
 • Araba bu akşam bizden çok ileri gitti.
 1. Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.
 • Dün,  birileri sınıfta çok ağır kokulu bir parfüm sıktığından bazı öğrenciler rahatsız oldu.
 • Bütün acılarımın yegane sebebi, senin beni yüzüstü bırakmandır.
 • Seviyesizce yapılan eleştiriler okurlarca dünkü gazetede protesto edildi.
 • Kapını çalan benim.
 • Her istediğini yazan, hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan deneyimli ve kaprisli bir yazardı.
 • Sınıfa girdiğimde, sınıfın ortasında duran kırık saati kaldırmalarını iki öğrenciden rica  ettim.
 • Kim, nerede, kiminle ne yapıyor?
 • Senin bütün bunları nasıl algıladığını bir türlü anlayamıyorum.
 •  Geçen haftanın ortasında, sınavda, kodu okutarak cevapları bulan öğrencileri neler bekliyor?
 • O şehirde gene şarkılar söyleniyordur karşılık görmemiş sevgiler üstüne.
 • Işıkları sönmüş odamda, yarım kalmış şarkımı duyuyor musun?