Kategoriler
12. SINIF 3. ÜNİTE: ŞİİR Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ

Cumhuriyet’le birlikte halk kültürüne büyük önem verilmiş, halk müziği ve dili araştırmaları bilimsel bir kimlik kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde de halkın duygu ve düşüncelerinin her zaman tercümanı olan halk şiiri örnekleri verilmiştir. Halk şairlerinin çoğu saz eşliğinde ezgilerle şiirler söylemişlerdir. Abdurrahim Karakoç gibi bazı halk şairleri ise saz çalmadan da şiir yazmışlardır.

Özellikleri:

 • Halk şairleri usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir.
 • Saz eşliğinde şiir söyleme geleneğinin takipçisidirler.
 • Bu dönem halk şairleri, şiirlerinde geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir.
 • Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
 • Divan şiirinin etkisi görülmez.
 • Daha öncekş dönemlere göre daha sade bir dil kullanılmış, Aapça ve Farsça kelimeler oldukça azalmıştır.
 • Tapşırma geleneği bu dönemde de devam etmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin Önemli Temsilcileri:

1. ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

*Âşıklık geleneğinin son büyük temsilcisi olarak anılır.

*Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğan şair, gözlerini küçük yaşlarda kaybetmiş ve öğrenim görememiştir.

*Şiirlerinde aşk, ölüm, dünyanın faniliği, insan sevgisi, kardeşlik, birlik, beraberlik, güzellik, gurbet, ayrılık ,vatan ve toprak sevgisini işlemiştir.

*Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiş, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.

*Köy enstitülerinde bağlama ve halk kültürü dersleri vermiştir.

*Şiirlerini sade bir halk Türkçesi ve hece ölçüsüyle söylemiştir.

*“Kara Toprak”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” gibi şiirleriyle oldukça sevilmiştir.

*Bütün şiirleri ölümünden sonra  “Bütün Şiirleri” adıyla yeniden yayımlanmıştır.

*Şiir: Dostlar Beni Hatırlasın

2. ABDURRAHİM KARAKOÇ

* Saz çalmamakla birlikte şiirlerini halk şiiri gelenekleri doğrultusunda yazmıştır.

*Siyasal ve toplumsal bozuklukları eleştirdiği taşlama tarzındaki şiirleriyle tanınmıştır.

*Halk şiiri geleneğinden yararlanmış, mahalli söyleyişlere yer vermiştir.

*Genelde hece ölçüsünü kullanmakla birlikte zaman zaman  serbest ölçüyle de şiir yazmıştır.

*Şiirlerinde aşk, gurbet, ahlak, vatan sevgisi gibi temaları işlemiştir.

*Mahlas kullanmamıştır.

*En ünlü şiiri Mihriban’dır.

 *Şiir: Hasan’a Mektuplar, Haber Bülteni, Kan Yazısı, Vur Emri, Beşinci Mevsim…

3. ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF

*İlk şiirlerinde tasavvuf, aşk, insan sevgisi ve hoşgörü konularını işlemiştir. Sonraki dönemlerde haksızlıkları, yolsuzlukları, toplumun sıkıntılarını eleştirmiştir.

* Politik şiirler ve taşlamalar yazmıştır.

*1998 yılında dünyanın yaşayan üç ozanı arasında birinci olmuştur.

*Şiirlerinin birçoğu türkü formunda bestelenmiştir.

*Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir.

*Şiir: İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım, Bu Mezarda Bir Garip Var, Dom Dom Kurşunu, Yuh Yuh, Bizden Geriler…

4. ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU

*Âşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikâyeler anlatma konusunda oldukça başarılıdır.

* Şiirlerinde toplumsal eleştiri, vatan sevgisi, mertlik, nasihat, dürüstlük, tabiat gibi temaları işlemiştir.

*Atışmalarda başarı göstermiştir.

*Kiziroğlu Mustafa Bey türküsünü geniş kitlelere tanıtmıştır.

*Kendi türkülerinin yanında usta malı türküleri de genç kuşaklara aktarmıştır.

*Şiir: Cumhuriyet Destanı, Öğretmen, Dertli Bülbül, Neyine Güvenemem Yalan Dünyanın, Yaradan…

5. ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA

* Günümüz saz şiirinin önde gelen temsilcilerindendir.

*Şiirlerinde aşk, tabiat, hasret ve sosyal konuları işlemiştir.

*Birçok efsane ve halk hikâyesi derleyerek Türk edebiyatına katkıda bulunmuştur.

*2010 yılında UNESCO tarafından ”yaşayan insan hazinesi” seçilmiştir.

*Şiir: Ben Bir Şeyda Bülbül, Güzel Görünür, Gönül Bahçesi…

6. ÂŞIK FEYMANİ

* Şiirlerinde tasavvufi deyişlere yer veren şair, atışma alanında büyük başarı göstermiştir.

*Güzelleme, koçaklama, taşlama,nasihat,semai, varsağı,destan, devriye türünde eserler söylemiştir.

* Çukurovalı âşıklar arasında büyük saygınlığı vardır.

*Şiir: Ahu Gözlüm, Barışmam, Anadolum, Mevlana, Elveda, Bugün Bayramdır

Kategoriler
12. SINIF 3. ÜNİTE: ŞİİR Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir

1980 SONRASI ŞİİR

İkinci Yeni sonrasında 1980’e kadar şiiri toplumcu bir bakışla kavrayan şairlerin anlayışı, 1980 darbesiyle yerini özellikle 1970’lerin toplumculuğunu ön plana alan şiire karşı duran 1980 kuşağı şairlerine bırakmıştır.

1980 Darbesi sonrasında yaşanan baskı yüzünden bireyin kendini yalnız ve yabancılaşmış hissetmesi şiire de yansımıştır.

1980 sonrasında yazılan şiir, bazı edebiyat çevrelerinde kayıp dönem olarak adlandırılmaktadır. 2000’li yıllara değin süren sessizlik ve şiirdeki hareketsizlik, birçok kesimi bu dönem edebiyatını yok saymaya itmiştir.

1990’lı yıllarda kitle iletişim araçlarındaki büyük gelişme şiiri renklendirerek popüler kültürün nesnesi haline getirmiştir.

Bu dönemde her anlayış kendi yolunda ilerlemiştir.

2000’lerde şiir ideolojiden uzaklaşmış ancak şiire ilgi de azalmıştır.

Şiirlerde şehir insanlarının iç dünyası yansıtıldı ve varoluş sorgulandı. Katı ideolojik tutumdan vazgeçildi, gelenekle barışıldı ve şiir birikiminden yararlanıldı.

Bu dönemde Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Seyhan Erözçelik, Lale Müldür, Ahmet Erhan ve Küçük İskender gibi şairler şiirin hareketliliğini sağlamışlardır.

Özellikleri:

 • Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkarmışlardır.
 •  1980 şairleri için ortak bir anlayıştan çok, grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz edilebilir.
 • Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiiratı ve Sombahar gibi dergiler bu dönemde etkilidir.
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirde olduğu gibi ideolojiyi şiirlerinde öncelikli bir öğe olarak görmemişlerdir.
 • Düz yazıya yaklaşan bir üslupla, anlatmaya imkân veren temaları da şiirlerinde işlemişlerdir.
 • İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem vermeleri bakımından İkinci Yeni’yle yakınlıkları vardır.
 • Yer yer kapalı, imgeli,süslü, sanatlı bir anlatım benimsenmiştir.
 • Darbe sonrası toplumsal-siyasal ortamın değişmesi sonucunda toplumsal temalar geri plana itilmiştir. “Saf şiir” anlayışına bağlı şiirler yazılmıştır.

1980 Sonrası Şiirin Önemli Temsilcileri

 1. HAYDAR ERGÜLEN

*80 kuşağı şairleri arasında anılan, hiçbir grup içerisinde yer almayan bağımsız bir şairdir.

*İmgeci şiir anlayışını temsil eder.

* Aşk, kardeşlik, yaşantılar, çocukluk, yalnızlık, ölüm gibi konuları çoğunlukla ironik, imgeli ve mecazlı bir dille işlemiştir.

*Alevi-Bektaşi şiir geleneğiyle birlikte Cemal Süreya ve Behçet Necatigil ile yakınlıklar kurmuştur. Eski ile yeniği sentezlemiştir.

*Türkçenin söz dizimi kuralları yerine kendine göre söz ve mısra dizileri oluşturma yoluna gitmiştir.

*Yazım ve noktalama kurallarını dikkate almamıştır

*Şiir: Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Kabareden Emekli Bir Kızkardeş, 40 Şiir Ve Bir, Üzgün Kediler Gezegeni, Keder Gibi Ödünç….

2. HÜSEYİN ATLANSOY

*Mistik metafizikçi yönü ağır basan bir şairdir.

*Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuşma dilinin imkânlarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemiştir.

*İmge ve çağrışımlara ağırlık vermiştir.

*Hayatın ve varlığın arka planını sorgulamış, renklerin psikolojik açılımlarını şiirlerine yansıtmıştır.

*Şiir: İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları, İlk Sözler, Su Burcu…

  3.MURATHAN MUNGAN

*Folklorik- mitolojik şiir anlayışını temsil eder.

*Hem halk hem de divan şiirinin öz ve biçim özelliklerini kullanır.

*Mardin, eserlerinde sıklıkla kullandığı bir mekândır.

*Eski kelimeleri yeni bağlamlarda kullanır ve onların çağrışım gücünden yararlanır.

*Şiirlerinden bazıları bestelenmiştir.

*Birçok türde eser vermiştir.

*Şiir:Osmanlıya Dair Hikayat, Kum Saati, Sahtiyan, Yaz Sinemaları, Yaz Geçer, Eski 45’likler,Mırıldandıklarım…

4. LALE MÜLDÜR

*Analtımcı,imgeci şiir anlayışını temsil eder.

*Şiirini, beslendiği birçok farklı kültürün kavramlar üzerine kurmuştur.

*Şiirlerinden bazıları bestelenmiştir.

*Şiirlerinde bolca İngilizce sözcük ve terime yer vermiştir.

*Şiir: Uzak Fırtına, Voyıcır II, Seriler Kitabı, Kuzey Defterleri, Ultrazone’de Ultrason…

5.AHMET ERHAN

* Toplumsal gerçekçi anlayışı benimsemiştir.

*Varoluşsal bir karamsarlığı, hüznü ve acıyı işlemiştir.

*Bugün de Ölmedim Anne şiiri bestelenmiştir.

*Şiir: Akdeniz Lirikleri, Alacakaranlıktaki Ülke,  Ateşi Çalmayı Deneyenler İçin…

6.NİLGÜN MARMARA

* İmgeci şiir anlayışıyla yazar.

*Sylvia Plath üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda onun bireyin yalnızlığı ve varoluş sorununa bakışından etkilenmiştir.

*Şiirinde anlam belirsizliğini ve kapalılığını görürüz.

*Şiirlerinde mor renk ve zakkum çiçekleri egemendir.

*1.tekil kişinin düşle gerçek arasında gidip gelen, kırılgan düşüncelerini kullanmıştır.

*Şiir:  Daktiloya Çekilmiş Şiirler, Metinler.

7. NEVZAT ÇELİK

 *Toplumcu gerçekçidir.

*Özgün buluşları ve uyak ustalığı dikkat çekicidir.

*Şafak Türküsü şiiri bestelenmiştir.

*Şiir: Şafak Türküsü, Müebbet Türküsü, Suda Çeken Hayat, Yağmur Yağmasaydı.

8. KÜÇÜK İSKENDER

*Beatnik şiirin(Şiirin bir ruh çarpıntısı, bilinç akışı, kuralsızlık olduğuna inanan yaklaşım) öncüsüdür.

*Kendisini marjinal,aykırı bir metropol şairi olarak tanımlar.

*Kişisel yaşamından, çocukluk, aşk ve cinsellik gibi konulardan bahsetmiştir.

*İmgecidir ve söz oyunlarını başarılı bir şekilde yapar.

*Şiirlerinde argo, imgelem ve hırçın üslup öne çıkar.

*Polemikçi ve başkaldırıcı şiirleriyle dikkat çekmiştir.

*Şiir: Bir Çift Siyah Eldiven, Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, İskender’i Ben Öldürmedim….

9. SUNAY AKIN

*Yeni Garipçi diyebileceğimiz şiir anlayışını benimsemiştir.

*Şiirlerinde lirik, yumuşak bir hava vardır.

*İnce yergi ve söz oyunlarını çok iyi yapar.

*Günlük yaşamdan ilginç ayrıntıları şaşırtıcı karşılaştırmalarla vermiştir.

*Açtığı oyuncak müzeleri ve programlarıyla büyük ilgi toplamıştır.

* Yakın tarihteki olayları araştırmış ve bunları düzyazı şeklinde veya televizyon programlarında içten, samimi bir dille anlatmıştır.

*Şiir: Makiler, Antik Acılar, Kaza Süsü, 62 Tavşanı, Çorap Kaçığı…

Kategoriler
12. SINIF 3. ÜNİTE: ŞİİR Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir

İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR (1960 – 1980)

1960 kuşağı şairleri, 1961 anayasasının sağladığı özgürlükle birlikte, Nazım Hikmet’in kitaplarının yayımlanmasının serbestleştiği, siyasal ve güncel dergilerin yoğun olarak okunduğu ve gündemi belirlediği bir ortamın etkisindedirler.

“Yeni Gerçek”, “And”, “Halkın Dostları”, “Militan” gibi dergiler etrafında toplanan şairler, şiir anlayışlarını ve ideolojilerini bu dergilerde açıklamaya çalışmışlardır.

Marksist felsefeyi benimseyen toplumcu gerçekçi şairler, daha çok sosyal ve güncel politikayı konu edinmişler, halkın ve işçi sınıfının sorunlarını politik bir bakışla ortaya koymaya çalışan şiirler yazmışlardır.

Önemli temsilcileri Can Yücel, Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya Berfe, Özkan Mert, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Özdemir İnce, Gülten Akın, Refik Durbaş ve Nihat Behram’…dır.

Özellikleri:

 • Kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşlerdir.
 • İkinci Yeni şiir anlayışına karşı çıkmışlardır. Kapalı anlatımı reddetmişler açık bir anlatımı tercih etmişlerdir.
 • Biçimden çok içeriğe önem vermişlerdir.
 • Umut ve yarına inanç, zorluklara karşı direnme ve isyan temalarını işlemişlerdir.
 • Marksist ideolojinin etkisinde politik, devrimci şiirler yazılmıştır.
 • Şairler şiirleriyle topluma mesaj vermeye çalışmışlardır.
 • Mesajların etkili olması için slogan üslubundan yararlanmışlardır.
 • Geleneksel şiir anlayışının olanaklarını kullanmışlardır.
 • “Sanat, tolum içindir.” anlayışının hâkim olduğu görülür.

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirin Önemli Şairleri

1. ATAOL BEHRAMOĞLU

*İlk şiirlerinde Attila İlhan ve II. Yeni’nin etkisiyle kapalı ve imgeli şiirler yazmıştır.

*1970’li yıllarda işçi sınıfının, siyasal mücadele içerisinde bulunan insanların sıkıntılarını, duygularını ve umutlarını anlatmıştır.

*Nazım Hikmet çizgisinde yalın ve içten, yüksek tonda şiirler yazmıştır.

*Şiirlerinde aşk, doğa ve başkaldırı temaları ağır basar.

* “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir.

*Şiirlerini günlük konuşma diliyle, yalın ve açık bir anlatımla yazmıştır.

*Şiir: Bir Ermeni General, Bir Gün Mutlaka, Yolculuk Özlem Cesaret ve Kavga Şiirleri, Kuşatmada, Mustafa Suphi Destanı, Dörtlükler, Ne Yağmur… Ne Şiirler…

2. İSMET ÖZEL

* İkinci Yeni esintisiyle başlayan şiir serüveninde, 1960 ve 1970’li yıllarda, toplumcu şiirin unutulmaz şiirlerini yazmıştır.

*İlk şiirlerinde Hristiyanlık dinine ait kavramları kullanmıştır.

*1974’te “Diriliş” dergisinde yayımladığı “Amentü” şiiri ile İslami, mistik bir yöneliş içinde olmuştur.

*Şiirlerinde özgürlük, başkaldırı, yabancılaşma ve bunalım, işlediği başlıca temalardır.

*Serbest ölçüyle yazdığı şiirlerinde imgeli söyleyişe, sıfatlara, aliterasyonlara sıkça yer verilmiştir.

*Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Cellâdıma Gülümserken, Erbain…

3. SÜREYYA BERFE

*İlk şiirlerinde İkinci Yeni akımının izleri görülür.

*Daha sonra toplumcu, politik, kara mizaha varan ironik bir şiire yönelmiştir.   

*1966’dan sonra halk geleneğinden beslenen yeni bir şiir dili kurmanın olanaklarını aramış, toplumsal ve halkçı bir yönelim gösteren şiirler yazmıştır.

*Şiirlerinde en çok Anadolu ve tabiat, kentleşmeye karşı duruş, devrimci duyarlılık, savaş ve militarizm, aşk, yalnızlık, karamsarlık, ölüm temalarını işleniştir.

*İlk şiirlerinde soyut ve imgeli bir dil kullanırken sonrasında günlük konuşma dilini tercih etmiştir.

*Şiir: Gün Ola, Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, Ruhumun, Nabiga…

4. AHMED ARİF

*Şiirlerinde halk edebiyatından yararlanmıştır.

*Doğunun, efsane, destan, masal, türkü, ağıt gibi folklorik özelliklerinden ve halk unsurlarından faydalanır.

*Anadolu insanının dertlerini, özlemlerini, sevinçlerini lirik bir söyleyişle dile getirmiştir.

*İsyan, direniş, haksızlık ve Anadolu’yu işlemiştir.

* Ahmed Arif’in şiirine, umudun, inceliğin, korkusuzluğun şiiri denmiştir.

*Lirik, epik şiiri ve koçaklama tarzını tercih etmiştir.

*Sevdanın ve kavganın şairidir.

*Şiirlerinin birçoğu bestelenmiştir.

*Bütün şiirlerini Hasretinden Prangalar Eskittim adlı tek şiir kitabında toplamıştır.

5. CAN YÜCEL

*Modern şiirimizin hiciv ustalarındandır.

*Şiirlerinde yöresel söyleyişlere, deyimlere ve argo sözlere yer vermiştir.

*İlk şiir kitabı Yazma, yaşama sevincini içerir.

* İlk şiirlerinde uyaklı söyleyiş, coşkulu anlatım, geleceğe umut ve güvenle bakış belirgin özelliklerdi.

*1973’te basılan ikinci şiir kitabı “Sevgi Duvarı”nda imge-sözcük-anlam üçlüsünün birbiriyle dengelendiği insan-doğa ilişkilerini konu alan şiirleri dikkat çekti.

*”Bir Siyasinin Şiirleri” kitabında toplumsal eleştirilerine yer vermiştir.

*Şiir:  Yazma, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Ölüm ve Oğlum, Şiir Alayı, Rengahenk, Kuzgunun Yavrusu, Alavara, …

6. GÜLTEN AKIN

*Rüzgar Saati adlı kitabında aşk, sevgi, ayrılık,özlem, yalnızlık, kadın sorunları gibi temaları işlemiştir.

*Kestim Kara Saçlarımı kitabında bireysel duygular ve özellikle “ben” kavramını işlemiştir.

*Kırmızı Karanfil ile toplumcu şiirlere yönelmiştir.

*Halk şiirinden ve folklorik ögelerden yararlanmıştır.

*Birçok şiiri bestelenmiş ve yabancı dile tercüme edilmiştir.

*Şiir: Rüzgar Saati, Kestim Kara Saçlarımı, Sığda, Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı (yapma destan), Sevda Kalıcıdır, Sonra İşte Yaşlandım…

7. REFİK DURBAŞ

*İlk şiirleri İkinci Yeni etkisindedir ve bireyci, varoluşçu ve soyut şiirlerdir.

*Daha sonra şehir yaşantısı, çocukluk anıları, kır yaşamı, Anadolu ve toplumsal sorunları işlemiştir.

*Edebiyatımızda “çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çayevlerinin dünyasını yansıtan şair” olarak bilinir.

*Şiir: Kuş Tufanı, Hücremde Ayışığı, Çırak Aranıyor, Çaylar Şirketten, Tilki Tilki Saat Kaç…

8. HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL

* Şiirlerinde halk şiiri, divan şairi ve çağdaş şiire ait çeşitli ögeleri bir arada kullanan, özgün bir şairidir.

*Şiir anlayışını “özgür koşuk/serbest şiir” sözüyle ifade etmiştir.

*Aşk, tabiat, Anadolu sevgisi, haksızlık, adaletsizlik temalarını işlemiştir.

*Şiirlerinde yazım kurallarına uymamış, büyük harf kullanmamıştır.

*Kafiye ve ölçüye önem vermemiştir. Aliterasyon ve ses tekrarlarıyla ahengi sağlamıştır.

*Alışılmamış bağdaştırmalarla kendine özgü bir şiir evreni oluşturmuştur.

*Günlük konuşma dilini kullanmış, deyim ve kalıplaşmış ifadelerden yararlanmıştır.

*Bazı şiirleri bestelenmiştir.

*Şiir: Kavel, Temmuz Bildirisi, Kızılırmak, Acıyı Bal Eyledik, Koçero Vatan Şiiri, Haziranda Ölmek Zor, Acılara Tutunmak,…