Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

DİVAN ŞİİRİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

  • Aşağıdaki cümlelerden hangileri divan şiirinin genel özelliklerindendir?

*Nazım birimi dörtlüktür………….

*Dil Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan Osmanlı Türkçesidir…….

*Bütün güzelliği değil parça güzelliği vardır……………..

* Mazmun adı verilen kalıplaşmış sözler halk edebiyatındaki kadar sıklıkla kullanılmaz……….

*Şiirler cönk adı verilen defterlerde toplanırdı………………

*İlk divan şairi Hoca Dehhani’dir…………..

*Klasik Türk Edebiyatı olarak da bilinir………..

*Şairin takma adına tapşırma adı verilmiştir……………..

*Bazen hece ölçüsü denense de genelde aruz ölçüsü kullanılmıştır……….

*Son büyük temsilcisi Şeyh Galip’tir…………..

*Şairler genelde halkın arasından çıkmış, iyi eğitim görmemiş kişilerdir……..

*Dil oldukça ağırdır……….

*Gazel, kaside, mesnevi gibi türleri vardır………..

*Karacaoğlan, Yunus Emre, Fuzuli ve Nef’i en ünlü şairlerdir…….

*Şiirlerde idealize edilmiş bir aşk, idealize edilmiş bir tabiat anlatılır…….

*Soyut bir edebiyattır…………………..

*Divan edebiyatının kurucusu Hoca Ahmet Yesevi’dir………………

* Beyitlerin yanında bentler de kullanılmıştır……………

*Divan şiiri halkla iç içedir…………

* Aşk, devlet veya din büyüğünü övme, Kur’an’dan kıssalar ve… konuları arasındadır…….

*Şarkı ve tuyuğ, İran edebiyatından alınmış türlerdir………..

* Divan edebiyatı yabancı etkilerden en uzakta olan edebi geleneğimizdir……..

*Ahenk çok önemli olduğundan daha çok zengin uyak yapılmıştır……….

  • Aşağıda verilen özellikler hangi nazım şekline aittir?

*Sınırsız beyit sayısına sahiptir…………

*Din veya devlet büyüklerini övmek için yazılan türdür………….

*En az beş, en çok on beş beyitten oluşur…………………..

*İki beyitten oluşan nazım şeklidir…………………..

*Edebiyatımıza kazandıran kişi Nedim’dir…………………

*İran edebiyatından  Ömer Hayyam’ın en çok kullandığı türdür…….

* Bu türden beş tane yazana hamse sahibi denir………………..

*Edebiyatımıza Kadı Burhanettin kazandırmıştır………….

*Aşk, kadın, şarap konularını işler………….

* Bentlerden ve her bendin sonunda tekrar eden vasıta beyitlerinden oluşur…………

*Uzun hikayelerin anlatıldığı türdür……………

*Şairin kendini övdüğü bölüme fahriye denir……………………..

*Beyitlerdeki dizelerin altına ziyade beyti eklenerek oluşturulur………….

*Edebiyatımızdaki ilk örneği Kutadgu Bilig’dir……………..

*Konu bütünlüğü olan örneklerine yek-ahenk denir.

*Harname bu türde yazılmıştır………………..

* Girizgah bu türün bir bölümüdür………………..

*Her beyit kendi arasında uyaklıdır………..

*Şair isterse araya gazel serpiştirir ki bu bölüme tegazzül denir………

*Divan şiirinde en çok kullanılan türdür………….

*Konu bakımından halk edebiyatındaki koşmaya benzer…………….

*33-99 beyitten oluşur……………..

  • Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz.

*Gazelin ilk beytine………………., son beytine ……………….., ikinci beytine…………………., sondan bir önceki beytine…………………….denir.

*……………kasidenin en güzel beytidir.

*Dizelerin tam ortasından da uyaklı olan ve ortadan bölünerek dörtlük gibi de söylenebilen gazellere………………………denir.

*Bütün beyitleri ses ve ahenk açısından eşit derecede güzel olan gazeller……………..gazeldir.

*Şairin adının geçtiği beyte…………………….veya ……………………..adı verilir.

*………….veya…………..bölümü kasidenin başında yer alan, asıl konuyla alakasız, betimlemelerin yapıldığı bölümdür.

*Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yer aldığı bölüm……………………..dir.

* Divan şiirinde ölen biri için yazılan nazım türleri……………………..dir.Bunun halk edebiyatındaki karşılığı…………………….ve İslamiyet’ten önceki karşılığı………………………dır.

*Divan şiirinde Allah’ın varlığını birliğini işleyen nazım türü……………………..

*…………………larda Allah’a yalvarma işlenir.

* Hz. Muhammet sevgisinin işlendiği nazım türü………………..tır.

*…………………, şairin kendini övdüğü nazım türleridir.

*………………………kasidelerde şairin kasideyi yazma amacını söylediği genellikle tek beyitlik bölümdür.

* Türk edebiyatında ilk hamse sahibi…………………………….’dir.

* Aşk ve ıstırap şairi olarak bilinen ………………….. Şikayetname adlı edebi mektubu yazmıştır.

*Kanuni’nin ölümü üzerine yazılan Kanuni Mersiyesi ………………..’nin en ünlü eseridir.

* Şeyh Galip, Hüsnü Aşk adlı mesnevisinde ………………………..akımının etkisindedir.

* Nedim …………………………akımının önemli temsilcisidir.

 *Nef’i ………………………….adlı eserinden dolayı öldürülmüştür.

*Nef’i edebiyatımızda en ünlü …………………yazarı olarak bilinir.

*Divan edebiyatının son büyük temsilcisi …………………………..’tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir