Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10.SINIF HİKÂYE UNITESI

ÇÖZÜM
  1. Dede Korkut ile ilgili aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

.…Dede Korkut,13 hikaye ve bir önsözden oluşur.

.…Vatikan ve Dresden’deki iki nüshanın yanında bir de son yıllarda Türkistan’da bir nüsha daha bulunmuştur.

…16.yy.da yazıya geçirilmiştir.

….Hikaye Dede Korkut tarafından yazıya geçirilmiştir.

….Nazım-nesir karışıktır. Olaylar nesir, duygular nazım şeklinde yazılmıştır.

….Destandan halk hikâyesine geçişin ilk örneğidir.

…. Olağanüstülükler çoktur.

….Oğuzların kendi aralarındaki veya komşularıyla yaptıkları savaşları, olağanüstü güçlerle mücadeleleri, yaşayışları, gelenek ve görenekleri anlatılır.

…..Bu eseri yazıya geçiren kişi belli değildir.

….Dil, Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmıştır.

….Kopuz eşliğinde ve doğaçlama söylenir.

….Yazılı bir metne dayanır.

  1. Aşağıdaki özelliklerin karşısına halk hikâyesi, mesnevi, Dede Korkut, Tanzimat hikâyesi, Servet-i Fünûn hikâyesi veya Milli Edebiyat hikâyesine mi ait olduğunu yazınız.

Nazım birimi beyittir……..

Destandan halk hikâyesine geçiş eseridir……..

Aşk, kahramanlık, din konuları nazım-nesir karışık olarak verilir…..

Teknik olarak kusurlu hikâyelerdir. ……..

Beyitler kendi aralarında uyaklıdır………

Kerem ile Aslı bunlardan biridir………

Dil oldukça sade, akıcı ve anlaşılırdır……..

Hikaye türünde yazılan ilk eser Küçük Seyler’dir……..

Oğuzların yaşam biçimleri, hayat felsefeleri, kültürel özellikleri, gelenek ve görenekleri bu eserlerde açık şekilde görülür……

Divan edebiyatının nazım şekillerinden biridir…….

Aşık tarzı halk edebiyatı ürünüdür………….

Deli Dumrul, Bamsi Beyrek, Tepegöz ile Basat’ın Hikayesi bu kitabın birkaç hikayesidir…………

Manzum olarak söylenen ama olay çevresinde gelişen bir türdür…………

Edebiyatımızda ilk örneği Kutadgu Bilig’dir……..

Aşıklar, saz şairleri tarafından bağlama eşliğinde doğaçlama söylenir……….

  1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat hikâyesi ile ilgilidir?

…… Tesadüflere çokça yer verilir.

…… Teknik açıdan çok sağlamdır.

……Dil oldukça sadedir.

…… En ünlü hikâye yazarları Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Ömer Seyfettin’dir.

…… Bu dönemde yazılan ilk modern hikâyemiz Samipaşazade Sezai’nin yazdığı Küçük Şeyler adlı kitaptır.

…… Natüralizmin etkisinde kalmışlardır.

……Bu dönemde en çok hikaye yazan yazarımız ‘yazı makinesi’ olarak da anılan Ahmet Mithat Efendi’dir.

….. Hikâyedeki kişiler tek yönlüdür.

.Romantizm ve realizmin etkileri görülür.

….. Yazar, olay akılını keserek genel bilgiler verir.

….İlk yerli hikaye Letaif-i Rivayat’tır.

  1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn hikâyesiyle ilgilidir?

…… Batılı anlamda en sağlam hikâyeler bu dönemde verilmiştir.

…… Halit Ziya Uşaklıgil en önemli sanatçıdır.

……Realizm ve Natüralizmin etkisinde yazılmıştır.

…..Teknik açıdan kusurludur.

….Yazar kişiliğini gizlemez.

…… Dil oldukça ağırdır.

……Romanda İstanbul sosyetesi, hikayede İstanbul çevresindeki taşra hayatı anlatılır.

  1. Aşağıdaki bilgiler ile verilen kavramları eşleştiriniz.
aa-bb-cc….şeklinde uyaklanan ve anlatmaya bağlı metinlerdir.Yeni Lisan
Âşıklar tarafından doğaçlama olarak ve bağlama eşliğinde nazım-nesir karışık olan halk hikâyeleridir.Halk hikâyesi
Kopuz eşliğinde söylenen hem destan hem halk hikayesi özelliği gösteren nazım-nesir karışık eserdir.Mesnevi
Türk edebiyatının ilk yerli hikâyesidir. Ahmet Mithat tarafından yazılmıştır.Dede Korkut
Edebiyatımızda geçiş dönemi eseri olup ilk mesnevi kabul edilir.Letaif-i Rivayat
Milli edebiyat dönemini başlatan ve dilde sadeleşmeyi savunan makaledir.Kutadgu Bilig
Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Genç Kalemler dergisi ile başlattığı edebiyat dönemidir.Milli Edebiyat
  1. Aşağıdakilerden hangileri Milli Edebiyat hikâyesi için doğru bilgilerdir?

…….Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesi ile başlar.

…..  En önemli isim Sait Faik’tir.

. Sade ve açık bir dil tercih edilmiştir.

…..İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.

……Teknik açıdan sağlamdır.

…..Milli konular işlenmiştir.

….Klasisizmin etkisindedir.

….. Türkçülük akımından etkilenmişlerdir.

….Olay hikayesi ağırlıklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir