Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10.SINIF 1. ve 2. ÜNİTELER ÇALIŞMA SORULARI- 2

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
 • Edebi eserler tarih araştırmalarına kaynaklık eder……
 • Edebi eser yazıldığı dönemden bağımsızdır…..
 • İslamiyet öncesinde şairlere aşık denirdi……….
 • İslamiyet öncesinde Türkler; Maniheizm, Budizm ve Şamanizm’e inanıyorlardı…….
 • İslamiyet öncesinde şiirler kopuz adı verilen müzik aletiyle söylenirdi…………
 • Sav, şölen adı verilen av törenlerinde söylenen şiirlerdi………..
 • İslamiyet öncesi dönem; sözlü dönem, yazılı dönem ve tekke edebiyatı olmak üzere üç kolda gelişir…..
 • Bilinen ilk Türk şairi Aprınçır Tigin’dir……..
 • Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı kaynağı Altun Yaruk’tur…..
 • Oğuz Kağan ve Atila Destanı, Hun Türklerine aittir…….
 • Türkler sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabelerini kullanmışlardır………….
 • Göktürk Yazıtları, günümüzde Moğolistan sınırlarındaki Orhun Vadisi’nde dikilmişlerdir……
 1. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgiyle doldurunuz.
 • İslamiyet öncesinde şairlere…………, ………….,……………,………………,………..adı verilirdi.
 • İslamiyet öncesinde ………..adı verilen cenaze törenlerinde söylenen yas şiirlerine …………denirdi. Bu şiirlerin halk edebiyatındaki karşılığı ……….., divan edebiyatındaki karşılığı ……………………dır.
 • Göktürk Yazıtları,……………..,………………………………… ve ……………………..Anıtı olarak üzere üç tanedir.
 • Türklerin bilinen ilk yazarı, Orhun Yazıtları’nı da yazan ……………………………………’dir.
 • Doğal destanlar…………………….ve ……………………aşamalarından geçer.
 • İnsanların doğayı , dünyayı, varoluşu vs.anlamak için oluşturdukları hikayelere ………………denir.
 • Türk kültüründe ……………….,………………,………………….gibi mitler önemlidir.
 • Sığır veya şölenlerde söylenen ………………….,aşk,doğa,kahramanlık temalarını işler.
 • Uygur metinlerinden olan…………………………….,bir fal kitabıdır.
 • …………………, Budizmin sekiz temel öğretisini anlatan eserdir.
 1. Sözlü dönemin özelliklerini yazınız.
 1. Orhun Yazıtları’nın tarihimiz ve edebiyatımız açısından önemi nedir?
 1. Edebiyat- tarih ilişkisini örneklerle açıklayınız.
 1. Aşağıdaki destan-millet kavramlarını eşleştiriniz.
Yaratılış 
Ergenekon 
Türeyiş 
BozkurtRus
Oğuz KağanGöktürk
GöçHun
AtillaFin
Alp Er Tungaİran
ŞuUygur
ŞehnameJapon
İliyadaHint
KalevalaAlman
RamayanaSaka
NibelungenAltay
Şinto 
Mahabarata 
igor 
 1. Aşağıda hakkında bilgi verilen destanların adlarını yazınız.
 • Hun hükümdarı Mete’nin hayatını ve Türkleri boylara ayrılmasını anlatan destan………
 • İran destanı Şehname’de de adı geçen, Efrasiyab olarak geçen, Saka Türklerinin ünlü hükümdarını anlatan destan…………………
 • Uygurların kutsal olan Yada taşını Çinlilere kaptırması sonucu oluşan kıtlıktan dolayı yaşadıklarını anlatan destan………….
 • Truva Savaşları’nı anlatan iki Yunan destanı:……………………………,……………………………………
 • Yazıya geçireni Firdevsi olan ve Saka Türkleriyle mücadeleyi anlatan destan………………..
 • Saka hükümdarının Büyük İskender ile savaşını anlatan destandır……………………
 • Pusuya düşürülen Türklerin dört yüz yıl sonra çoğalarak demirden dağı eritip sığındıkları vadiden çıkışlarını anlatan Göktürk destanı…………………
 1. Aşağıdaki eşleştirmeleri doğru şekilde yapınız.
Dede Korkut Hikâyeleri  Divan edebiyatı
Mesnevi  Halk edebiyatı
Halk hikâyesi  Tanzimat edebiyatı
Sagu  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
Hikâye  Destandan halk hikayesine geçiş dönemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir