Kategoriler
10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

10.SINIF 1. VE 2.ÜNİTELER ÇALIŞMA SORULARI- 1

ÇÖZÜM VİDEOSU
 1. Edebiyat-tarih ilişkisini örneklerle açıklayınız.
 1. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 1. Aşağıda Eski Türkçenin kolları verilmiştir. O dönemde yazılan eserlerden örnekler veriniz.
 1. Aşağıdaki bilgiler yanlış ise Y, doğru ise D yazınız.

……Edebi eserler, tarih araştırmalarına kaynaklık ederler.

…… Edebi eser yazıldığı dönemden bağımsızdır.

…… İslamiyet öncesinde şairlere şair denirdi.

…… İslamiyet’ten önce Türkler; Manihaizm, Şamanizm ve Budizm’e inanıyorlardı.

…..İslamiyet öncesinde şiirler kopuz adı verilen müzik aletiyle söylenirdi.

….. Sav, Şölen adı verilen av törenlerinde söylenen şiirlerdi.

….. İslamiyet Öncesi Dönem; sözlü dönem, yazılı dönem ve Tekke Edebiyatı olmak üzere üç kolda gelişir.

…… Bilinen ilk Türk şairi Aprınçır Tigin’dir.

…. Türk Edebiyatının bilinen ilk yazılı kaynağı Altun Yaruk’tur.

….. Türkler sırasıyla Göktürk, Uygur, Latin ve Arap alfabelerini kullanmışlardır.

…….Göktürk yazıtları, günümüzde Moğolistan sınırlarındaki Orhun Vadisi’nde dikilmişlerdir.

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doğru bilgiyle doldurunuz.
 • İslamiyet öncesinde şairlere …………, ………………, ………………… , ……………. ve ……………. adı verilirdi.
 • İslamiyet öncesinde ……….adı verilen cenaze töreninde söylenen yas şiirlerine ………….. denir.  Bu şiirlerin halk edebiyatındaki karşılığı………………ve divan edebiyatındaki karşılığı ise ……………..dir.
 • Göktürk Yazıtları……………………………….., ……………………………… ve ……………………………anıtı olmak üzere üç tanedir.
 • Türklerin bilinen ilk yazarı, Orhun Yazıtlarını da yazan………………………………….’dir.
 • ……………………………….., Budizm’in sekiz öğretisini anlatan eserdir.
 • Sığır ve şölenlerde söylenen………………………., aşk, doğa ve kahramanlık temalarını işler.
 1. Aşağıdaki kavramları eşleştiriniz.

Runik                               Uygur

Bengi taş                   İslamiyet Öncesi

Cönk                          Osmanlı Türkçesi

Mazmun                     Orhun Kitabeleri

Baksı                          Göktürk Alfabesi

Kopuz                         Halk Edebiyatı

Fuzuli Divanı             Kalıplaşmış söz

 1. Sözlü dönemin özelliklerini yazınız.
 1. Orhun Abidelerinin tarihimiz ve edebiyatımız açısından önemi nedir?
 1. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?
 1. Defne İlçesinde ki kazı çalışmaları son hızla devamediyor. Hatay büyükşehir belediyesi battıçıktının 1 aralık 2016 perşembe günü Halka açılacağını duyurdu. Acaba halkda bu habere inandı mı? Bu paragraftaki yazım yanlışlarını bularak düzeltiniz.
 1. Aşağıdaki paragrafta yer alan parantezlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Bilemiyorum ( ) Seni harekete geçiren sevgi miydi ( ) nefret miydi ( ) merak mıydı ( ) Bunu hiçbir zaman anlayamayacağım.

 1. Aşağıdaki kelimelerin karşısına yazımı doğru ise D , yanlış ise Y yazınız.

Birkaç…..                                                       Arapsabunu………

Hiçbirşey…………                                            pek çok…….

Herhangi bir……..                                         yanlış…….

Her şey………..                                                           yalnız………

 1. Edebiyat- dil-kültür ilişkisini açıklayınız.
 1. İslamiyet öncesi Türk şiiri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

…………Şiirler bağlama eşliğinde söylenirdi.

……..Nazım birimi dörtlüktü.

…..ölçü, milli ölçümüz olan aruzdur

……..dil, hiçbir yabancı etkinin olmadığı Öz Türkçedir.

……….Bilinen ilk şairimiz Yolluğ Tigindir.

  ……… Şiirler, şölen, sığır ve yuğ adı verilen törenlerde söylenirdi.

 ……..Şiirlerin ilk söyleyeni belli değildir

…….. Sav, sagu, koşma ve destan adı verilen türler vardır.                  

 ……. Bu dönemin ürünlerine Divan-ı Lügati’ t-Türk’te rastlarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir